Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otwiera w roku akademickim 2017/18 w Przemyślu

STUDIA LICENCJACKIE Z TEOLOGII DLA PREZBITERÓW
ZE SPECJALIZACJĄ Z TEOLOGII PASTORALNEJ

Przedstawiamy poniżej normy ogólne dotyczące studiów III stopnia: studia licencjacko-doktoranckie (do licencjatu kanonicznego) ze specjalizacją z zakresu teologii pastoralnej.

MIEJSCE SPOTKAŃ:

 • Instytut Teologiczny w Przemyślu, ul. Zamkowa 5.

PROGRAM STUDIÓW:

(zgodny z programem studiów na Wydziale Teologicznym UPJPII)

 • Wykłady/zajęcia ogólne (metodologia ogólna – jeden semestr w cyklu studiów; metodologia szczegółowa – jeden semestr w cyklu studiów; ars docendi – jeden semestr w cyklu studiów) i specjalistyczne (wykłady monograficzne i fakultatywne) – łącznie 21 wykładów 30 godz. na semestr na cały tok studiów. Jako, że studia będą dotyczyły prezbiterów dojeżdżających z parafii na spotkania, oparte będą również na pracy własnej studiujących w oparciu o lektury proponowane przez prowadzących wykłady.
 • Ćwiczenia.
 • Język nowożytny, obowiązuje 1 egzamin w ciągu trzech lat studiów.
 • Seminarium naukowe – 1 wpis na rok.

CYKL STUDIÓW:

Rozłożony jest na trzy lata – 6 semestrów, po cztery spotkania na semestr. Pierwsze w każdym z semestrów – dłuższe, rozpoczyna się w trzeci czwartek miesiąca (wieczorem) i trwa do soboty (do kolacji). Pozostałe spotkania trwają od godzin popołudniowych trzeciego piątku miesiąca do sobotniego wieczoru, z wyjątkiem grudniowego, które rozpocznie się w drugi piątek miesiąca. Na zakończenia każdego spotkania w sobotę po obiedzie seminaria, konwersatoria, wykłady fakultatywne. Poniżej daty spotkań w bieżącym roku akademickim:

 • 14-16 września 2017
 • 20-21 października 2017
 • 17-18 listopada 2017
 • 8-9 grudnia 2017
 • 15-17 lutego 2018
 • 20-21 kwietnia 2018
 • 18-19 maja 2018
 • 15-16 czerwca 2018

Studia kończą się zdaniem egzaminu licencjackiego przed komisją WT UPJPII.

OPŁATY:

 • 500 zł na semestr (całkowity koszt utrzymania na czas pobytu – same studia są bezpłatne!). Opłaty semestralnej dokonuje się w kasie seminaryjnej.

KANDYDACI:

Decyzją Metropolity Przemyskiego obowiązkiem podjęcia studiów zostali objęci księża z roczników święceń 2015 i 2016. Wszyscy inni chętni są mile widziani, zwłaszcza ci, którzy planują w przyszłości uzyskać stopień doktora.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie na studia III stopnia (do licencjatu kanonicznego) może się ubiegać kandydat, który:

 • uzyskał dyplom magistra teologii (katolickiej);
 • w terminie do 15 września 2017 r. dokona obowiązkowej rejestracji elektronicznej na upjp2.edu.pl (bardzo ważne!!!);
 • złoży wymagane dokumenty w sekretariacie studiów (budynek dydaktyczny Instytutu Teologicznego w Przemyślu, ul. Zamkowa 5) na ręce odpowiedzialnych za organizację studiów: ks. dr hab. Wacława Siwaka, kom 604 184 753 lub ks. dr Norberta Podhoreckiego kom. 696 081 025;
 • kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację łącznie ze zdjęciem wg wymagań);
 • odpis dyplomu magistra teologii;
 • pisemną zgodę biskupa Ordynariusza;
 • pisemną zgodę opiekuna naukowego;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • 2 zdjęcia (aktualne wymogi dotyczące zdjęć są takie same jak do dowodów osobistych i dokumentów paszportowych: fotografia kolorowa (35×45 mm), wykonana na jednolitym, jasnym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy).

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna w Przemyślu, a wyniki rekrutacji zatwierdza ostatecznie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna UPJPII.