Wśród wielu naszych Rodaków, których wspominamy, przywołujemy, pragniemy naśladować, z pewnością do grona najbardziej znamienitych i godnych uwagi należy Św. Jan Paweł II.  W różny sposób staramy się ocalić od zapomnienia jego osobę i dzieła które powstały za jego przyczyną, czy z jego inspiracji. Być może, w naszym codziennym „dzisiaj”, jedynie z nostalgią powracamy do wydarzeń wpisanych w historię życia narodów, państw, czy nawet rodzimych społeczności lokalnych.  Cieszy jednak fakt, że dzięki wielu nowym inicjatywom pragniemy ocalić w naszej pamięci różnorakie wydarzenia, przeżycia, które były związane z tak wielkim Polakiem-Papieżem i chcemy je przekazywać młodemu pokoleniu.

22 października obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Wybrany, posłany, podtrzymywany w służbie dla dobra wszystkich ludzi, aby stać się prawdziwym świadkiem, który zapali ludzkie umysły i serca do realizacji i urzeczywistniania Jezusowej Ewangelii, nadal pozostaje dla nas darem i wezwaniem.

W celu upamiętnienia Wielkiego Świętego, zdynamizowania jego apostolskiego przesłania, „rozpalenia” wiernych gorliwością apostolską, proponujemy Duszpasterzom, Animatorom i Liderom grup materiały duszpasterskie „W szkole św. Jana Pawła II”. Propozycje można wykorzystać w ramach duszpasterstwa parafialnego lub w grupach formacyjnych. Materiały duszpasterskie przygotowane są na pięciotygodniowe etapy, zawierające odpowiednie sugestie w zakresie apostolstwa wiary. Ponadto, proponujemy tekst konferencji formacyjnej, najbardziej znane myśli św. Jana Pawła II, graficzne karteczki z „orędziami papieskimi” oraz modlitwy za wstawiennictwem Świętego.

W realizację programu duszpasterskiego warto włączyć młodzież (przygotowanie do bierzmowania) i dzieci. Dla uczestników spotkań przygotowano okolicznościowe dyplomy.

Z entuzjazmem wiary, zafascynowani postacią św. Jana Pawła II, podejmijmy inicjatywę formowania wiernych w duchu  Wielkiego Rodaka i Sługi Miłosierdzia.

ks. Jan Szeląg
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej


W szkole św. Jana Pawła II

TEMAT: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

WYJAŚNIENIA: Propozycja przygotowań oparta jest na „sztandarowym” haśle, wezwaniu Jana Pawła II: Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Istotnym pozostaje przesłanie o konieczności przyjęcia Jezusa do życia osobistego (głębsza świadomość Jezusa żyjącego i przenikającego wymiar życia osobistego, społecznego) oraz życia wskazaniami Ewangelii (w praktycznym wymiarze apostolskiego zaangażowania wiernych).

Proponuję cykl przygotowań pięciu etapów tematycznych (np. tygodniowych), odpowiadających kolejnym rozważaniom części radosnej różańca świętego (oczywiście można je odpowiednio modyfikować, wydłużać, zmieniać, wg możliwości podmiotów duszpasterskiego zaangażowania).

Z pewnością walorem prezentowanej propozycji jest jej praktyczny wymiar, czyli ożywienie ewangelizacyjnego zapału parafii, opartego o konkretne propozycje zaangażowania wiernych, instytucji (państwowych: szkół, szpitali, samorządów); kościelnych. Poszczególne etapy rozpoczynają się niedzielnym kazaniem tematycznym (okolicznościowym) wprowadzającym w tematykę nauczania św. Jana Pawła II i proponującym konkretną pracę i zaangażowanie liderom grup parafialnych i wszystkim wiernym.

Propozycja schematu kazania:

 • a) Nauczanie biblijne (związane z liturią dnia)
 • b) Nauczanie papieskie (dostępne w oficjalnych dokumentach, opracowaniach lub stronach internetowych)
 • c) Zachęta w postaci konkretnych postaw (wskazania w korelacji z tematyką różańcową i propozycją pastoralną)

WAŻNE:

Dla odpowiedniego przeprowadzenia formacji wiernych w duchu św. Jana Pawła II, koniecznym jest, aby pamiętać o 3 elementach:

 1. Informacyjnym (plakaty, ogłoszenia duszpasterskie, kulturalne)
 2. Formacyjnym (konspekty, materiały)
 3. Organizacyjnym (kto i za co odpowiada. Sugeruje się zaangażowanie liderów grup parafialnych)

PROPOZYCJA TEMATÓW:

1. Zwiastowanie (Ewangelizacja). Przepowiadanie DOBREJ NOWINY.

Akcent na słowo pisane i mówione traktujące o Ewangelii i promujące dzieła wyrosłe z zasad ewangelicznego życia. Koncentrujemy się na różnych formach przepowiadania Radosnej Nowiny. Czas realizacji wg. roztropnego rozeznania (np. tydzień), oczywiście z możliwością przedłużenia i kontynuacji. W ramach proponowanych działań można przemyśleć i zainicjować następujące przedsięwzięcia:

 • Promocja stron internetowych katolickich (np. przez wydruk ulotek i przekazywanie przez młodzież)
 • Promocja prasy katolickiej (zamówienie i zachęcenie do czytania prasy, przekazywania materiałów dla grup formacyjnych, tzw. kserówki)
 • Promocja mediów katolickich (np. zaproszenie telewizji Trwam lub warsztaty tematyczne poświęcone mediom, promocja Radia FARA)
 • Promocja gazetek parafialnych
 • Spotkania kulturalne (spektakle poświęcone Janowi Pawłowi II w szkołach, wieczornice, konkursy, koncerty)
 • Tworzenie klubów inteligencji katolickiej (spotkania wykładowo-dyskusyjne na temat nauczania św. Jana Pawła II np. z tematów moralnych, etycznych, dokumentów papieskich)
 • Promocja kręgów biblijnych
 • Współtworzenie audycji w Radiu FARA, promocja Radia
 • Filmy o tematyce religijnej
 • Festiwal piosenki religijnej

2. Nawiedzenie (Niesienie Jezusa chorym, potrzebującym, zagubionym; promocja wolontariatu)

Akcentujemy posłannictwo Maryi, która ciesząc się z poczęcia Jezusa w swoim łonie, idzie z radosną nowiną do Elżbiety. Propozycje:

 • Tworzenie grup wolontariackich z młodzieży i starszych. Aktywizowanie ich w ramach odwiedzin szpitali, domów dziecka, hospicjów, schronisk po uprzednim uzgodnieniu z władzami tych instytucji.
 • Spotkania tematyczne, panele dyskusyjne z osobami z opieki społecznej (socjalnej), lekarzy, psychologów, terapeutów, kapelanów oraz osób z tzw. grup wsparcia, a więc tych, którzy pokonali np. chorobę, bezdomność
 • Lekcje tematyczne o wolontariacie
 • Promocja Parafialnych Zespołów Charytatywnych i Szkolnych Kół Caritas
 • Okolicznościowa zbiórka na rzecz potrzebujących w parafii lub dla instytucji spełniających dzieła miłosierdzia
 • Odwiedziny chorych przez miejscowych księży, włączenie w odwiedziny młodzież szkolną
 • Celebracja sakramentu namaszczenia chorych

3. Narodzenie (Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie i jako Chleb Życia)

Akcentujemy realną i rzeczywistą obecność Jezusa pośród nas, oraz konieczność spożywania Chleba Życia- Komunii Świętej na pielgrzymiej drodze wiary. Propozycje:

 • Całodzienna (lub całodobowa) adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Podkreślanie znaczenia Sakramentu pokuty i parafialna spowiedź święta
 • Katechezy eucharystyczne
 • Inicjowanie grup modlitewnych
 • Spotkanie róż różańcowych, bractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Spotkanie z siostrami zakonnymi które w charyzmacie mają wieczystą adorację (np. karmelitanki, zawierzanki)

4. Ofiarowanie Jezusa (moje zaangażowanie w Kościół i wspólnotę parafialną)

Akcentujemy świadomość współodpowiedzialności za Kościół Powszechny (obronę przed atakami ideologicznymi, wszelkim zamętem pseudo reformatorskim) ale i także konieczność troski o wspólnotę lokalną wg. charyzmatów, stanów, potrzeb i możliwości. (np. wsparcie wolontariacie hospicjów, dzieł prowadzonych przez parafię, ubogich w parafii).
Maryja z Józefem ofiarowali to co najdroższe – Syna. Wierni mogą ofiarować swój czas (modlitwa wstawiennicza), dobra materialne (mogę, chcę pomóc, ogłoszenie zbiórek np. na potrzeby schroniska), potencjał intelektualny (tworzenie gazetki parafialnej, panele dyskusyjne, programy wychowawcze); przygotowanie prac przy świątyni, itp.

5. Znalezienie Jezusa w świątyni (rodzina Bogiem silna)

Akcentujemy dobro, wartość i znaczenie rodziny. Wzywamy do pojednania, celebracji wspólnych rocznic małżeńskich, imienin domowników, urodzin. Propozycje:

 • Nabożeństwo dla wspólnot rodzinnych ze znakiem pokoju, wspólną Komunią świętą i błogosławieństwem dzieci przez rodziców
 • Spotkania dyskusyjne na temat rodziny
 • Przygotowanie informatora z propozycją pomocy świadczonej na rzecz rodzin (instytucjonalnej – kościelnej i państwowej)
 • Celebracje integracyjne, rodzinne np. pikniki rodzinne
 • Odnawianie przyrzeczeń małżeńskich
 • Katecheza przedmałżeńska
 • Spotkania z przedstawicielami duszpasterstwa rodzin
 • Rekolekcje dla rodzin
 • Rodzinne przygotowanie do I Komunii świętej

DO POBRANIA: