Biuro Caritas w Przemyślu: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl * tel. (16) 676 90 60 * www.przemysl.caritas.pl

Podczas kolejnej audycji Caritas Archidiecezji Przemyskiej o działalności Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu opowiadały Krystyna Trznadel, kierownik Centrum, Małgorzata Baj, kierownik projektu i Agata Kurasz, pracownik socjalny.

Centrum powołane zostało do realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym. Opracowany program służy wdrażaniu aktywnych form resocjalizacji, edukacji i aktywizacji zawodowej osób zamierzających powrócić na rynek pracy i włączyć się aktywnie w nurt spraw istotnych dla najbliższego otoczenia i spraw społecznych. Centrum zajmuje się realizacją programów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Centrum realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

  1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągniecie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegających wykluczeniu społecznemu,
  2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
  3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
  4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

pon, 6 Lis 2017  ·  9,9 MB  ·  153
Audycja Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 6 listopada 2017 r.