Konkurs Biblijny dla Szkół Podstawowych
„Duch Święty napełnia nas swoją mądrością i łaską”
dla uczniów szkół podstawowych w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2017/2018.
Harmonogram
  • 5 grudnia 2017 -pierwszy etap (szkolny)
  • 6 marca 2018 r. etap dekanalny ( mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w szkole, zgłoszone do ks. Dziekana do dnia 20 grudnia 2016 roku).
  • 15 maja 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (uczestniczą po trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w dekanacie). Wszystkie zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do etapu trzeciego (finału) dekanalni wizytatorzy nauki religii przekazują listownie do WNK nie później niż do 16 marca 2018 roku.
Literatura

Obowiązująca literatura:

A. Obowiązująca literatura do etapu szkolnego

Dzieje Apostolskie – rozdziały: 1 i 2;
Ewangelia św. Łukasza – rozdziały: 8, 10, 22, 23 i 24.

B. Obowiązująca literatura do etapu dekanalnego:

Dzieje Apostolskie – rozdziały: 1 i 2;
Ewangelia św. Łukasza – rozdziały: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23 i 24;

C. Obowiązująca literatura do finału:

Dzieje Apostolskie – rozdziały: 1 i 2;
Ewangelia św. Łukasza – rozdziały: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23 i 24;
Ewangelia św. Jana – rozdziały: 14, 15, 16, 17.
Obowiązuje tekst źródłowy z Biblii Tysiąclecia, wydanie V na nowo opracowane i poprawione. Wydawnictwo PALLOTTINUM, Poznań 2003.

Regulamin (całość)

Regulamin Konkursu Biblijnego “Duch Święty napełnia nas swoją mądrością i łaską”  dla uczniów szkół podstawowych w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2017/2018.

1. Organizatorzy:
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i w Krośnie;
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

2. Patronem honorowym konkursu jest J.E. Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski.
3. Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch, objęła konkurs pa-tronatem
4. Konkurs jest organizowany w roku szkolnym 2017/2018 i adresowa-ny do uczniów szkół podstawowych w Archidiecezji Przemyskiej.
5. Nad przebiegiem Konkursu Biblijnego czuwa Komisja Diecezjalna. Przewodniczącym komisji jest Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Ku-rii Metropolitalnej, a członkami wyznaczeni przez niego diecezjalni wi-zytatorzy nauki religii. Sprawy bieżące załatwia Pełnomocnik ds. Kon-kursu Biblijnego.
6. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 5 grudnia 2017 roku w szkołach. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są katecheci. Katecheci zgłaszają u księdza dziekana udział szkoły w konkursie. Po przeprowadzeniu konkursu w szkole, katecheci przesyłają protokoły etapu szkolnego Konkursu Biblijnego do Wydziału Nauki Katolickiej, a kopię protokołu przekazują Księdzu Dziekanowi. Testy do etapu szkolnego zostaną przesłane księżom dziekanom do połowy listopada 2017 roku.
7. Do drugiego etapu w dekanacie mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w szkole. Osoby te będą reprezentowały daną szkołę. Zgłoszenia tych osób katecheci przesyłają do Księdza Dziekana najpóźniej do 20 grudnia 2017 roku. Jeśli kandydaci uzyskali tę samą ilość punktów Komisja Szkolna przeprowadza dodatkowe eliminacje szkolne, które przygotowują katecheci w swoim zakresie. Wszystkie kwestie wątpliwe rozstrzyga Komisja Diecezjalna (ks. Waldemar Janiga, ks. Mirosław Grendus i ks. Jerzy Gałązka). Ostateczna decyzja w sytuacjach wątpliwych pozostaje dla członka Komisji Diecezjalnej.
8. Drugi etap (dekanalny) będzie etapem pisemnym i odbędzie się 6 marca 2018 roku w każdym dekanacie. Odpowiedzialnymi za prze-prowadzenie tego etapu są dekanalni wizytatorzy nauki religii. Testy zostaną przesłane księżom dziekanom do połowy lutego 2018 roku.
9. Do trzeciego etapu (finału) awansują trzy najlepsze osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w dekanacie. Osoby te będą reprezentowały dany dekanat. Jeśli wynik punktowy w tym etapie jest taki sam u kilku osób, dekanalny wizytator nauki religii bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez te osoby w etapie szkolnym. Wszystkie kwestie wątpliwe rozstrzygają przedstawiciele komisji diecezjalnej (ks. Waldemar Janiga, ks. Mirosław Grendus i ks. Jerzy Gałązka). Ostateczna decyzja w sytuacjach wątpliwych pozostaje dla członka komisji diecezjalnej.
10. Wszystkie zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do etapu trzeciego (finału) dekanalni wizytatorzy nauki religii przekazują listownie do WNK nie później niż do 16 marca 2018 roku. Zgłoszenia dokonuje się tylko na protokole wyników. Do protokołu wyników należy dołączyć prace finalistów zaopatrzone podpisem osoby sprawdzającej (komisji dekanalnej).
11. Trzeci etap (finał) odbędzie się dnia 15 maja 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są członkowie Komisji Diecezjalnej.
12. Jeżeli wynik punktowy w finale jest taki sam u kilku osób, Komisja Diecezjalna bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez te osoby w etapie dekanalnym.
13. Literatura Konkursu Biblijnego:
A. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego (szkolnego):
Dzieje Apostolskie – rozdziały: 1 i 2;
Ewangelia św. Łukasza – rozdziały: 8, 10, 22, 23 i 24.
B. Obowiązująca literatura do etapu drugiego (dekanalnego):
Dzieje Apostolskie – rozdziały: 1 i 2;
Ewangelia św. Łukasza – rozdziały: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23 i 24;
C. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego (finału):
Dzieje Apostolskie – rozdziały: 1 i 2;
Ewangelia św. Łukasza – rozdziały: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23 i 24;
Ewangelia św. Jana – rozdziały: 14, 15, 16, 17.
14. Obowiązuje tekst źródłowy z Biblii Tysiąclecia, wydanie V na nowo opracowane i poprawione. Wydawnictwo PALLOTTINUM, Poznań 2003.
14. Skład JURY do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
15. Nagrody i wyróżnienia:
 za pierwszy etap–zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy, wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub księdza proboszcza);
za drugi etap–organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis pochwalny do dziennika, dyplom lub list gratulacyjny oraz nagrody książkowe;
 za trzeci etap –dyplom, nagrody książkowe, nagrody rzeczowe ((laureaci i finaliści – wpis na świadectwie).