ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W POLSCE
KRAKÓW, 26-31 lipca 2016 r.

Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

DNI W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ, 20-25 lipca 2016 r.
Pięć Kroków Światła w przemyskim  Ein Karim

Młodym pielgrzymom proponujemy, aby Dni w Diecezji przeżywali w blasku Tajemnic Światła (część II Różańca świętego), jako bezpośrednie przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Odkrycie tych pięciu Tajemnic stanie się jasnym promieniem w kierunku drogi jeszcze doskonalszej w Krakowie, która nosi nazwę „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

Pięć Kroków Światła w przemyskim Ein Karim

środa, 20 lipca 2016

Dzień przyjazdu pielgrzymów

Motto dnia: Wielbi dusza moja Pana (Łk 1, 46)

Pielgrzymi otrzymują w recepcjach zakwaterowanie i stosowne materiały.

Witamy w Przemyskim Ein Karim:

 • Zawiązanie wspólnoty
 • Celebracja  i krótkie wprowadzenie w program Dni w Diecezji

Będziemy kroczyć w blasku Tajemnic Światła, wypełniając je właściwą treścią refleksyjną i modlitewną, kulturalną, rekreacyjną oraz integracyjną.

czwartek, 21 lipca 2016

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Motto dnia: Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec (1 J 3, 1)

Poranna celebracja ma nam uświadomić, że dzięki sakramentowi chrztu świętego jesteśmy dziećmi Boga. Mimo różnych ras, kultur i narodów, tworzymy jedną rodzinę dzieci Bożych i możemy wołać Abba – Ojcze. Mamy być z miłością otwarci na drugiego człowieka. Dni w Diecezji i ŚDM w Krakowie dają możliwość pielęgnowania chrześcijańskiej tożsamości i praktykowania tej otwartości, niosą doświadczenie wspólnoty Kościoła – rodziny dzieci Bożych.

Propozycje dnia:

 • Warsztaty pisania ikon (potrwają trzy dni)
 • Poznawanie naszych miast w pięknie ich krajobrazu oraz chrześcijańskiej architektury, sztuki, i kultury (Przemyśl, Brzozów, Jarosław, Krosno, Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Sanok)

Podsumowanie dnia:

 • Koncerty lokalnych zespołów artystycznych
 • Spotkanie z twórcami i animatorami kultury

piątek, 22 lipca 2016

Wesele w Kanie Galilejskiej

Motto dnia: Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10, 32)

Poranna celebracja z refleksją nad mottem dnia.

Propozycje dnia:

 • Warsztaty muzyczne z Młodzieżową Diakonią Muzyczną (potrwają trzy dni): ćwiczenie hymnu ŚDM, przygotowanie repertuaru pieśni na Wieczór Chwały i na uroczystą Eucharystię posłania
 • Warsztaty dobrej zabawy
 • Warsztaty Taniec Uwielbienia
 • Czas rekreacji i sportu w parkach i na stadionach wg zasady “W zdrowym ciele, zdrowy duch” (rozgrywki i zawody sportowe – piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka itp.)
 • Czas pracy społecznej (w gospodarstwie, w parafii przy kościele, w schronisku dla zwierząt itp.)

Podsumowanie  dnia:

 • Pogodny wieczór czyli wielki bal z wodzirejami

sobota, 23 lipca 2016

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Motto dnia: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą  (Mt 5, 8)

Poranna celebracja i spotkania w małych grupach dzielenia.

Propozycje dnia:

 • Spotkania z cyklu Dumni z Ewangelii (zaproszeni świadkowie wiary)
 • Katolicy na ulicy czyli ewangelizacja uliczna
 • Kościół ciszy z adoracją Najświętszego Sakramentu i z możliwością spowiedzi świętej (w różnych językach)

Podsumowanie dnia:

Droga Światła do Rynku Miasta i Wieczór Chwały „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” (por. 1 Tes 5, 18-19).
W programie między innymi:

 • Koncert Diakonii Muzycznej i Chóru warsztatów muzycznych
 • Taniec Uwielbienia
 • Wyznania świadków wiary

niedziela, 24 lipca 2016

Przemienienie na Górze Tabor

Motto dnia: Panie dobrze, że tu jesteśmy (Mt 17, 4)

Celebracja niedzielnej Mszy świętej z refleksją na temat tajemnicy dnia (na miejscu lub w drodze – sanktuaria, Bieszczady, inne ciekawe miejsca)

Propozycje dnia:

 • Nawiedzenie Sanktuariów (Kalwaria Pacławska, Jodłówka, Polańczyk i inne)
 • Wyjazd w Bieszczady (wyjście na Krzemieniec, Tarnicę, Smerek lub inne, z możliwością odprawienia Mszy św. przy krzyżach stojących na szczytach)
 • Przez piękno stworzeń, poznajemy piękno Stwórcy (por. Mdr 13, 5) – rejsy statkami po Zalewie Solińskim, wędrówka bieszczadzkimi szlakami turystycznymi i ścieżkami parków krajobrazowych

poniedziałek, 25 lipca 2016

Ustanowienie Eucharystii

Motto dnia: Abyśmy nie ustali w drodze…

W ostatnim dniu pobytu w Archidiecezji Przemyskiej, po śniadaniu, wszyscy goście z ośmiu lokalnych Centrów ŚDM oraz nasza młodzież udają się do jednego ośrodka (Łańcut lub Przemyśl), aby uczestniczyć w uroczystym zakończeniu  Dni w Diecezji i równie uroczystym posłaniu do Krakowa, według następującego programu:

 • Zawiązanie wspólnoty wspólnot + kilka świadectw
 • EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa z uroczystym posłaniem do Krakowa

PS.
Z racji, że „Wesele w Kanie Galilejskiej” wypada w piątek, a ten dzień w tradycji katolickiej ma wymiar pokutny, odkrywanie tej Tajemnicy zostanie przeniesione na sobotę (23 lipca 2016), zaś  tajemnica „Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia”, zostanie przeniesiona na piątek (22 lipca 2016).

WORLD YOUTH DAY IN POLAND
KRAKOW, JULY 26–JULY 31, 2016

Blessed are the merciful, for they will be shown mercy

DAYS IN THE ARCHDIOCESE OF PRZEMYSL, JULY 20–JULY 25, 2016
Five Steps of Light in Przemysl (Ein Karim)

We propose that the young pilgrims spend Diocesan Days in the light of the Luminous Mysteries (second part of the Holy Rosary) as a direct preparation for World Youth Day in Krakow. Discovering these five mysteries will be like a bright ray pointing towards the way which is even more perfect and will be meditated in Krakow: “Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.” (Mt 5:7)

FIVE STEPS OF LIGHT IN PRZEMYSL (EIN KARIM)

Wednesday, July 20, 2016

The arrival of pilgrims

Pilgrims will receive accommodation information and useful materials at the reception.

Motto of the day: My soul proclaims the greatness of the Lord. (Lk 1:46)

Welcome to Przemysl (Ein Karim):

 • Integration of the group
 • A short prayer and introduction to the program of Diocesan Days

We will focus on the light of the Luminous Mysteries through reflection and prayer, in the ways that involve cultural activity, recreation and integration.

Thursday, July 21, 2016

The Baptism of Jesus in the Jordan River

Motto of the day: See what love the Father has bestowed on us. (1 J 3:1)

Morning prayer: it will help us realize that through our baptism we have become children of God; we form one family of the children of God regardless of different races, cultures and nations to which we belong, and we can call to Him: “Abba, Father!”; we need to be open and welcome everyone with love.

Diocesan Days and World Youth Day in Krakow give us the opportunity to nurture our Christian identity and to practice this open attitude; they help us to experience what the Church is: the family of the children of God.

Proposals for the day:

 • Icon painting workshop (duration: 3 days);
 • Discovering the beauty of our towns: their landscape, Christian architecture, art and culture (Przemysl, Brzozow, Jaroslaw, Krosno, Lezajsk, Lancut, Przeworsk, Sanok).

Proposals for the evening:

 • Concerts of local artistic bands;
 • Meetings with artists and culture animators.

Friday, July 22, 2016

The Wedding at Cana

Motto of the day: So whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God(1 Cor 10:31)

Morning prayer: a reflection on the motto of the day.

Proposals for the day:

 • Music workshops with the Youth Choir (duration: 3 days; the activities will include the practice of the WYD anthem, the preparation of the songs for the Praise Evening and for the solemn Sending-Forth Mass);
 • Good fun workshops;
 • Praise Dance workshops;
 • A healthy mind in a healthy body: time for rest and playing sports in the parks and stadiums (sport activities and competitions: football, volleyball, athletics etc.);
 • Time for social work (at a farm, a local parish, an animal shelter).

Proposal for the evening:

A joyful evening: a grand dance with a leader.

Saturday, July 23, 2016

The Proclamation of the Kingdom of God

Motto of the day: Blessed are the pure of heart, for they will see God. (Mt 5:8)

Morning prayer and meeting in small groups.

Proposals for the day:

 • Meetings in the series entitled Proud of the Gospel (with the participation of some witnesses of faith);
 • Catholics in the Street: street evangelization;
 • Church of Silence: adoration of the Blessed Sacrament and the possibility for the sacrament of penance (in various languages).

Proposal for the evening:

The Way of Light Stations in the city square and Praise Evening with the motto: “In all circumstances give thanks. Do not quench the Spirit.” (1Thes. 5:18–19)

The program will include:

 • Concerts of the Youth Choir and the choir formed at the music workshops;
 • Praise Dance;
 • Testimonies of the witnesses of faith.

Sunday, July 24, 2016

The Transfiguration

Motto of the day: Lord, it is good that we are here. (Mt 17:4)

The celebration of Sunday Mass with a meditation: discovering the mystery of the day (on the spot or on the way – shrines, Bieszczady mountains, other interesting places).

Proposals for the day:

 • Visiting various shrines (Kalwaria Paclawska, Jodlowka, Polanczyk and others);
 • A trip to Bieszczady mountains (with the possibility to climb the peak of Krzemieniec, Tarnica, Smerek and other mountains; it will also be possible to celebrate the Mass by the crosses on top of the mountains);
 • From the greatness and the beauty of created things their original author, by analogy, is seen (Wis 13:5) – enjoying boat cruises on the Solina Lake, hikes along the Bieszczady tourist trails and the paths of landscape parks.

Monday, July 25, 2016

The Institution of the Eucharist

Motto of the day: May we never give up on our journey!

On the last day of their stay in the Archdiocese of Przemysl after breakfast all guests from eight local World Youth Day centers, together with our young people, will go to one place (Lancut or Przemysl) to participate in the solemn conclusion of Diocesan Days and the sending-forth to Krakow. The program will be as follows:

 • Integration of the groups in order to form one community; then a few testimonies;
 • The solemn Sending-Forth Eucharist celebrated by the Archbishop.

PS.
As the mystery of the Wedding at Cana falls on Friday, which in the Catholic tradition has a penitential dimension, the reflection on this mystery will be moved to Saturday (July 23, 2016) while the mystery of the Proclamation of the Kingdom of God will be meditated on Friday (July 22, 2016).

Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne
Cracovie, 26-31 juillet 2016

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!

Journée dans l’Archidiocèse de Przemysl, 20-25 juillet 2016
Cinq Pas de Lumière au Ein Karim de Przemysl

Nous proposons aux jeunes pèlerins de vivre les Journées en Diocèse à travers les Mystères de la Lumière (deuxième partie du rosaire), telle une préparation directe pour les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie. La découverte de ces cinq Mystères deviendra alors un rayon, permettant d’éclairer davantage la route vers Cracovie, appelée «Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde” (Mt 5, 7).

Cinq Pas de Lumière au l’Ein Karim de Przemysl

Mercredi, 20 juillet 2016

Jour d’arrivée des pèlerins

A l’accueil, les pèlerins recevront hébergement et autres dispositions nécessaires.

Trame de la journée: Mon âme exalte le Seigneur (Luc 1, 46)

Bienvenue à Ein Karim de Przemysl:

 • Constitution de la communauté
 • Célébration et brève introduction au programme des Journées en Diocèse

Nous marcherons dans la lueur des Mystères de la Lumière, nous entrerons dans une réelle réflexion spirituelle, culturelle, récréative et d’intégration, ainsi que dans la prière.

Jeudi, 21 juillet 2016

Baptême de Jésus dans le Jourdain

Trame de la journée: Regardez quel amour le Père nous a donné (1 Jean 3, 1)

La célébration du matin a pour but de nous rendre à l’évidence que par le sacrement du baptême, nous sommes tous enfants de Dieu. Malgré les différentes origines, cultures et peuples, nous formons une famille d’enfants de Dieu et ensemble, nous pouvons crier : Abba – Père. Nous devons être ouverts à aimer son prochain.

Les Journées en diocèse et les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie donnent la possibilité de cultiver l’identité chrétienne et de pratiquer cette ouverture ; elles permettent d’apporter une expérience de la communion de l’Eglise ; nous sommes la famille des enfants de Dieu.

Propositions du jour:

 • Ateliers d’écriture d’icônes (sur une durée de trois jours)
 • Apprendre à connaître nos villes dans la beauté de leurs paysages et de l’architecture chrétienne, l’art et la culture (Przemysl, Brzozow, Jarosław, Krosno, Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Sanok)

Clôture de la journée:

 • Concerts de groupes artistiques locaux
 • Rencontre avec les artistes et animateurs culturels

Vendredi, 22 juillet 2016

Noces de Cana

Trame de la journée: Si vous mangez ou buvez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu (1 Cor 10, 32)

La célébration du matin amènera une réflexion sur la trame de la journée.

Propositions du jour:

 • Ateliers de musique avec la diaconie musicale de la jeunesse (sur une durée de trois jours) – exercice sur l’hymne des JMJ, préparation du répertoire des chansons pour la soirée de la Gloire et l’Eucharistie d’envoie
 • Ateliers ludiques…
 • Ateliers de danse de Louange
 • Temps de loisirs et de sport dans les parcs et les stades selon le dicton Dans un corps sain, esprit sain (football, volleyball, athlétisme, etc.)
 • Travail à la citoyenneté (à la ferme, dans les églises de la paroisse, au refuge pour animaux, etc.)

Clôture de la journée:

 • Une grande soirée ludique et dansante avec un animateur professionnel de soirée.

Samedi, 23 juillet 2016

Proclamation du royaume de Dieu et appel à la conversion

Trame de la journée: Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu (Mt 5, 8)

La célébration du matin sera succédée d’une réunion en petits groupes de partage.

Propositions du jour:

 • Rencontre avec les Fiers de l’Evangile (autrement dit les témoins de la foi)
 • Evangélisation de rue…
 • Eglise silencieuse avec adoration du Saint Sacrement et possibilité de confession (dans différentes langues)

Clôture de la journée:

Chemin de Lumière vers l’hôtel de ville et soirée de Louange, Rendez grâce eu toutes choses… N’éteignez pas l’Esprit… (cf. 1 Th 5, 18-19)

Soit:

 • Concert de musique (chorale de la diaconie musicale de la jeunesse et autres)
 • Danse de louange
 • Témoignages de la foi

Dimanche, 24 juillet 2016

Transfiguration sur le Mont Thabor

Trame de la journée: Seigneur , c’est bon que nous sommes ici (Mt 17, 4)

La célébration de la messe du dimanche conclura sur une énigme : découvrir le mystère de la journée, sur le site ou en chemin (Sanctuaires, Bieszczady et autres lieux).

Propositions du jour:

 • Visites des sanctuaires (Calvaire Paclawska, Jodlowka, Polańczyk et autres)
 • Sortie en montagne Bieszczady: marche vers les sommets Krzemieniec, Tarnica, Smerek et autres (possibilité de célébrer la messe aux pieds des croix situées aux sommets)
 • Par la beauté de la création, nous reconnaissons la beauté du Créateur (cf Sg 13, 5) – croisière sur le lac de Solina, les montagnes de Bieszczady, les sentiers de randonnée de Bieszczady et les réserves naturelles.

Lundi, 25 juillet 2016

Institution de l’Eucharistie

Trame de la journée: Pour ne pas faiblir en chemin…

Pour le dernier jour de votre séjour dans l’Archidiocèse de Przemysl, après le petit déjeuner, tous les invités des huit groupes accueillis, ainsi que nos jeunes, se rendront à un point de rendez-vous (Łańcut ou Przemysl). Une fois tous réunis, ils participeront à la cérémonie finale des Journées en Diocèse, qui lancera l’envoie vers Cracovie, grâce au programme suivant:

 • Formation d’une communauté de communautés et quelques témoignages
 • Eucharistie présidée par l’archevêque qui lancera un envoie spécial vers Cracovie

PS.
Les « Noces de Cana » tombant un vendredi dans notre programme, jour à dimension pénitentielle dans la tradition catholique, ce mystère sera déplacé au samedi (23 Juillet 2016). Inversement, le mystère de la “Proclamation du Royaume de Dieu et appel à la conversion” sera déplacé au vendredi (22 Juillet 2016).

Die Weltjugendtage in Polen
Krakau, 26. – 31. Juli 2016

„Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden“

Tage in Erzdiözese Przemyśl, 20. – 25. Juli 2016
Fünf Lichtschritte in Ein Karem der Erzdiözese Przemyśl

Wir möchten den jungen Pilger anbieten, damit sie die Tage in der Diözese mit den lichtreichen Geheimnissen (der II. Teil des Rosenkranzes) als direkte Vorbereitung für Weltjugendtage in Krakau erleben. Die Entdeckung der fünf Geheimnisse wird ein heller Strahl auf dem Weg nach Krakau, der den folgenden Namen trägt: „Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden“ (Mt 5,7).

Fünf Lichtschritte in Ein Karem der Erzdiözese Przemyśl

Mittwoch, den 20. Juli 2016

Tag der Pilgerankunft

In den Rezeptionen werden die Pilger über die Unterbringung informiert und bekommen entsprechende Materialien.

Motto des Tages: Meine Seele preist die Größe des Herrn (Lk 1,46)

Willkommen in Ein Karem der Erzdiözese Przemyśl!

 • Schließung der Gemeinschaft
 • Feier und kurze Einführung ins Programm von „Tagen in der Diözese“
  (Wir werden die lichtreichen Geheimnisse betrachten. Diese Zeit wird mit Reflexionsinhalten, Gebet, kulturellem Programm, Integration von Menschen sowie Erholung ausgefüllt).

Donnerstag, den 21. Juli 2016

Die Taufe Jesu im Jordan

Motto des Tages: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt! (1J 3, 1)

Morgenfeier: macht uns bewusst, dass wir durch das Sakrament der Taufe die Kinder Gottes werden. Trotz der verschiedenen Rassen, Kulturen und Länder bilden wir eine Familie der Kinder Gottes. Deshalb können wir rufen: Abba, Vater! Durch die Liebe sollen wir offen für andere Menschen sein.

Die Tage in der Diözese und der Weltjugendtag in Krakau geben die Möglichkeit zur Pflege der christlichen Identität und der Verwirklichung von Offenheit sowie die Erfahrung der Kirchengemeinschaft- Familie der Kinder Gottes.

Angebote des Tages:

 • Workshop des Ikonenschreibens (der Workshop dauert drei Tage)
 • Kennenlernen von Städten, Landschaften, christlicher Architektur, Kunst und Kultur (Przemyśl, Brzozów, Jarosław, Krosno, Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Sanok)

Pointe des Tages:

 • Konzerte mit regionalen Ensembles
 • Begegnungen mit Künstlern und Freizeitanimateuren

Freitag, den 22. Juli 2016

Die Hochzeit zu Kana in Galiläa

Motto des Tages: Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgend etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes (1 Kor 10, 32).

Morgenfeier mit dem Nachdenken über oben genannten Spruch.

Angebote des Tages:

 • Musikworkshop mit der Jugenddiakonie – der Workshop dauert drei Tage
  (das Üben der Weltjugendtagshymne, die Vorbereitung der Liederrepertoire auf
  das Abendlob und feierliche Eucharistie)
 • Spielworkshop
 • Workshop des Verehrungstanzes
 • Zeit für Erholung und Sport in den Parken und auf den Stadionen nach dem Spruch: „In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist“ (Spiele, Sportwettkämpfe- Fußball, Volleyball, Leichtathletik u.ä.)
 • Zeit der Sozialarbeit (im Haushalt, in der Pfarrgemeinde bei der Kirche, im Tierheim u.ä.)

Pointe des Tages:

Der heitere Abend d.h. der Ball mit Vortänzern.

Samstag, den 23. Juli 2016

Die Verkündigung des Reiches Gottes und der Aufruf zur Bekehrung

Motto des Tages: Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen (Mt 5,8).

Morgenfeier und Begegnungen in kleinen Gruppen.

Angebote des Tages:

 • Begegnungen im Rahmen des Zyklus „Stolz auf Evangelium“ (eingeladene Glaubenszeuge)
 • Katholiken auf der Straße d.h. Straßenevangelisierung…
 • Kirche der Stille mit der Anbetung des Allerheiligsten Sakraments und
  der Möglichkeit der Beichte (in verschiedenen Sprachen)

Pointe des Tages:

Der Lichtweg zum Marktplatz und das Abendlob „Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist löscht nicht aus“ (1 Thes 5, 18-19).
Im Programm sind u.a.:

 • Konzert der Jugenddiakonie und des Chores von Musikworkshop
 • Verehrungstanz
 • Bekenntnisse der Glaubenszeugen

Sonntag, den 24. Juli 2016

Die Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor

Motto des Tages: Herr, es ist gut, dass wir hier sind (Mt 17,4).

Die Feier der Heiligen Messe mit Nachdenken – die Entdeckung des Tagsgeheimnisses (an Ort und Stelle oder unterwegs… – Sanktuarien, Bieszczady-Gebirge, andere interessante Plätze).

Angebote des Tages:

 • Besuch der Sanktuarien (Kalwaria Pacławska, Jodłówka, Polańczyk und andere)
 • Fahrt nach Bieszczady (Wanderung auf folgende Berge: Krzemieniec, Tarnica, Smerek und andere. Die Möglichkeit der Messehaltung bei den Kreuzen, die auf den Gipfeln aufgestellt sind).
 • Denn von der Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöpfer schließen (Weish 13,5)- Schifffahrt auf dem Solina-Stausee, Wandern auf den Touristen- und Naturparkwegen…

Montag, den 25. Juli 2016

Die Einsetzung der Eucharistie

Motto des Tages: Damit wir unterwegs nicht stehen bleiben…

Am letzten Tag des Aufenthaltes in der Erzdiözese Przemyśl, nach dem Frühstück, gehen alle Gäste- aus den acht lokalen Zentren WJT und die Jugendlichen-  in das ausgewählte Zentrum (Łańcut oder Przemyśl), um am feierlichen Abschluss der Tage in der Diözese  sowie am feierlichen Aussenden nach Krakau teilzunehmen:

 • Schließung der Gemeinschaft + einige Glaubenszeugnisse
 • die Heilige Messe unter dem Vorsitz des Erzbischofs mit dem feierlichen Aussenden nach Krakau

PS.
Aufgrund dessen, dass „die Hochzeit zu Kana in Galiläa“ auf den Freitag fällt, und den Tag in der katholischen Tradition ein Fasttag ist, sollte die Betrachtung dieses Geheimnisses am Samstag (den 23. Juli 2016) stattfinden. Das Geheimnis „Verkündigung des Reiches Gottes und der Aufruf zur Bekehrung“ sollte am Freitag (den 22. Juli 2016) stattfinden.

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
CRACOVIA, 26–31 LUGLIO 2016

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia

GIORNI NELLA ARCIDIOCESI DI PRZEMYSL, 20–25 LUGLIO 2016
Cinque Passi di Luce a Przemysl (Ein Karim)

Ai giovani pellegrini proponiamo di trascorrere i Giorni nella Diocesi nello splendore dei Misteri Luminosi (la seconda parte del Santo Rosario) in funzione della diretta preparazione per la Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia. La scoperta di questi cinque misteri diventerà un chiaro raggio che ci porterà verso la via ancora più perfetta a Cracovia: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7).

CINQUE PASSI DI LUCE A PRZEMYSL (EIN KARIM)

Mercoledì, 20 luglio 2016

Il giorno dell’arrivo dei pellegrini

Alla reception i pellegrini riceveranno le informazioni sull’alloggio ed altri materiali utili.

Il motto del giorno: L’anima mia magnifica il Signore (Lk 1,46)

L’accoglienza a Przemysl (Ein Karim):

 • L’integrazione del gruppo;
 • Una breve preghiera e introduzione nel programma di Giorni nella Diocesi

Ci concentreremo sullo splendore dei Misteri Luminosi attraverso riflessione e preghiera, nei modi che coinvolgono la cultura, il riposo e l’integrazione.

Giovedì, 21 luglio 2016

Il battesimo di Gesù nel fiume Giordano

Il motto del giorno: Quale grande amore ci ha dato il Padre (1 Gv 3,1)

Preghiera mattutina per aiutarci a rendersi conto del fatto che grazie al battesimo siamo tutti figli di Dio; nonostante diverse razze, culture e nazioni formiamo una sola famiglia dei figli di Dio e possiamo gridare insieme “Abba, Padre!”; dobbiamo essere aperti agli altri.

I Giorni nella Diocesi e GMG a Cracovia ci danno la possibilità di seguire la nostra identità cristiana e di metterla in pratica; ci fanno sperimentare quello che significa la Chiesa: la famiglia dei figli di Dio.

Le proposte per il giorno:

 • Partecipare ai workshop della pittura delle icone (durata: tre giorni);
 • Scoprire la bellezza delle nostre città: il loro paesaggio, l’architettura cristiana, l’arte e cultura (Przemyśl, Brzozów, Jarosław, Krosno, Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Sanok).

La proposta per la sera:

 • Alcuni concerti dei gruppi musicali locali;
 • Gli incontri con artisti locali ed animatori culturali.

Venerdì, 22 luglio 2016

Le nozze di Cana

Il motto del giorno: Sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la Gloria di Dio (1 Cor 10,31)

Preghiera mattutina – una riflessione sul motto del giorno.

Le proposte per il giorno:

 • Partecipare ai workshop musicali con il Coro dei Giovani (durata: tre giorni; le attività includeranno la pratica dell’inno di GMG, la preparazione dei canti per la Sera di Lode e per la solenna Eucaristia di invio);
 • Partecipare ai workshop di “buon divertimento”;
 • Partecipare ai workshop della Danza di Lode;
 • Riposo e attività sportive nei parchi e stadi secondo la locuzione Mens sana in corpore sano (giochi e concorsi sportivi, calcio, pallavolo, atletica ecc.);
 • Offrire tempo per lavoro sociale (in una fattoria, una parrocchia, un rifugio per animali ecc.).

La proposta per la sera:

“Una sera serena” – un gran ballo con un leader di danza.

Sabato, 23 luglio 2016

L’annuncio del Regno di Dio

Il motto del giorno: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio (Mt 5,8)

Preghiera mattutina e incontri nei piccoli gruppi.

Le proposte per il giorno:

 • Un’incontro nella serie Fieri del Vangelo (con la partecipazione dei testimoni di fede);
 • Cattolici sulle Strade – l’evangelizzazione di strada;
 • La Chiesa del Silenzio – l’adorazione del Santissimo Sacramento con la possibilità del sacramento della penitenza (nelle diverse lingue).

La proposta per la sera:

La Via di Luce al centro della città e La Sera di Lode con il motto: „In ogni cosa rendete grazie. Non spegnete lo Spirito” (1 Tes 5, 18–19). Il programma include:

 • Il concerto del Coro dei Giovani e del Coro formato durante i workshop musicali;
 • La Danza di Lode;
 • Alcune testimonianze della fede.

Domenica, 24 luglio 2016

La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor

Il motto del giorno: Signore, è bello per noi restare qui (Mt 17,4)

La celebrazione della Santa Messa di domenica con una riflessione centrata sul mistero del giorno (sul posto oppure sul cammino: vari santuari, le montagne di Bieszczady ed altri posti interessanti).

Le proposte per il giorno:

 • Visite ai santuari (Kalwaria Paclawska, Jodlowka, Polanczyk ed altri);
 • Una gita alle montagne di Bieszczady (con la possibilità di salire sulle vette di Krzemieniec, Tarnica, Smerek ed altre; sarà anche possibile di celebrare la Santa Messa presso le croci situate sulle vette);
 • Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si conosce l’autore (Sap 13,5)scoprire le crociere sul Lago di Solina, i sentieri turistici di Bieszczady e dei parchi naturali.

Lunedì, 25 luglio 2016

L’istituzione dell’Eucaristia

Il motto del giorno: Per non fermarsi sul cammino

Prima di finire il loro soggiorno nell’arcidiocesi di Przemysl, dopo la colazione tutti gli invitati da otto centri locali di GMG insieme ai nostri giovani andranno ad un solo luogo (sia Lancut o Przemysl) per partecipare nella sollenne ceremonia della conclusione dei Giorni nella Diocesi e dell’invio a Cracovia secondo il seguente programma:

 • L’integrazione dei gruppi per formare una sola comunità, poi alcune testimonianze;
 • L’Eucaristia celebrata dal Arcivescovo con un solenne invio a Cracovia.

PS.
Siccome „Le nozze di Cana” sono il venerdì e questo giorno nella tradizione cattolica è un giorno penitenziale, la scoperta di questo mistero sarà spostata al sabato (23 luglio 2016) mentre il mistero dell’annuncio del Regno di Dio sarà spostato al venerdì (22 luglio 2016).

Jornada de la Juventud en Polonia
Kraków, 26-31de julio de 2016

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia

Los días en Archidiócesis de Przemyśl, 20-25 de julio de 2016
Cinco Pasos de la Luz en Ein Karim de Przemyśl

A los jóvenes peregrinos les proponemos que los Días en Diócesis los celebren en el esplendor de los Misterios Luminosos (II parte del Santo Rosario) como la preparación directa a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Cracovia (Kraków). El descubrimiento de estos cinco Misterios será el rayo luminoso hacia el camino aun más perfecto en Cracovia, que lleva el nombre Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia” (Mt 5,7)

Cinco Pasos de la Luz w Ein Karim de Przemyśl

Miércoles, 20 de julio de 2016

El día de la llegada de los peregrinos

En las recepciones los peregrinos reciben el alojamiento y los materiales apropiados.

El lema del día: Proclama mi alma la grandeza del Señor (Lc 1, 46)

Bienvenidos en Ein Karim de Przemyśl!

 • Iniciación de la comunidad
 • Celebración y corta introducción en el programa Los Días en la Diócesis
  (Andaremos en el esplendor de los Misterios Luminosos, llenándolos con reflexión, rezo, cultura, recreo e integral)

Jueves, 21 de julio de 2016

El Bautismo de Jesús en el río Jordán

El Lema del día: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre (1 J 3, 1)

La celebración de la mañana ha de hacernos conscientes de que gracias al sacramento del bautismo somos Hijos de Dios; a pesar de las diferencias raciales, culturales y nacionales formamos una familia de Hijos de Dios y podemos llamar Abbá – Padre; debemos ser abiertos a otro ser humano.

Los Días en la Diócesis i JMJ en Cracovia dan la posibilidad de fomentar la identidad cristiana y practicar esta franqueza; traen la experiencia de la comunidad de la Iglesia – familia de los hijos de Dios.

La propuesta del día:

 • Los talleres de escribir íconos (durarán tres días)
 • Conocer las ciudades: la belleza de su paisaje, arquitectura cristiana, arte y cultura (Przemyśl, Brzozów, Jarosław, Krosno, Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Sanok)

Punto culminante del día:

 • Conciertos de los grupos artísticos locales
 • Encuentro con los creadores y animadores de la cultura

Viernes, 22 de julio de 2016

Las Bodas de Caná de Galilea

El Lema del día: Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios (1 Cor 10, 32)

La celebración de la mañana con la reflexión sobre el lema mencionado anteriormente.

La propuesta del día:

 • Talleres de música con el Coro de Diaconía Juvenil – durarán tres días (se practicará el himno de JMJ, se preparará el reportorio de los cantos para la Tarde de Gloria y para solemne Eucaristía de envío)
 • Talleres de buena diversión…
 • Talleres La Danza de la Adoración
 • Tiempo de recreo y deporte en los parques y estadios según el aforismo mente sana en cuerpo sano (combates y campeonatos deportivos – fútbol, balonvolea, atletismo, etc.)
 • Tiempo de trabajo social (en la explotación agrícola, en la parroquia, en la perrera, etc.)

Punto culminante del día:

Una noche serena, es decir, gran baile con la participación de los dirigentes del baile.

Sábado, 23 de julio de 2016

El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión

El Lema del día: Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios (Mt 5, 8)

Celebración matutina y encuentros en pequeños grupos en las que los jóvenes reflexionan, rezan y discuten sobre temas bíblicos.

La propuesta del día:

 • Encuentros dentro del ciclo Orgullosos del Evangelio (invitados los testigos de la fe)
 • Los católicos en la calle o sea evangelización callejera…
 • La Iglesias del silencio con la Adoración Eucarística y con la posibilidad de confesarse (en varios idiomas)

Punto culminante del día:

El Camino de la Luz hacia la Plaza Mayor y La tarde de Gloria. “Den gracias a Dios y no apaguen el Espíritu” (1Tes 5,18-19). El programa, entre otros, incluye:

 • El Concierto de Diaconía Musical y del Coro de los talleres musicales
 • Danza de la Adoración
 • Declaraciones de los testigos de la fe

Domingo, 24 de julio de 2016

La transfiguración del Señor

El Lema del día: Señor, ¡qué bien que estamos aquí! (Mt 17, 4)

Celebración de la Santa Misa con la reflexión – descubrimiento del misterio del día (en el sitio o en camino… – santuarios, montañas de Bieszczady, otros lugares interesantes)

La propuesta del día:

 • Visitar santuarios (Kalwaria Pacławska, Jodłówka, Polańczyk y otros)
 • Viaje a Bieszczady (subida a Krzemieniec, Tarnica, Smerek u otros, con la posibilidad de hacer la Santa Misa bajo las cruces que se encuentran en las cimas)
 • A partir de la grandeza y hermosura de lo creado, se puede reflexionar y llegar a conocer a su Creador (Sap 13,5) – viajes en barcos en el Lago de Solina, caminata por las rutas turísticas y caminos de los parques naturales…

Lunes, 25 de julio de 2016

La institución de la Eucaristía

El Lema del día: Para que no nos paremos en el camino…

En el último día de la estancia en la Archidiócesis en Przemyśl, después del desayuno, todos los invitados – de los 8 centros locales de JMJ y nuestros jóvenes – se van a uno de los centros (Łańcut o Przemyśl), para participar en la solemne terminación de los Días en la Diócesis y también solemne envío a Cracovia (Kraków), según el siguiente programa:

 • Formación de una comunidad grande de comunidades pequeñas + un par de declaraciones
 • Eucaristía encabezada por Arzobispo con solemne envío a Cracovia

P.D.
Por motivo de que “Las Bodas de Caná de Galilea” cae en viernes y este día en la tradición católica tiene una dimensión penitencial, el descubrimiento de este Misterio será aplazado al sábado (el 23 de julio de 2016). En su lugar el misterio “El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión” tendrá lugar el viernes (el 22 de julio de 2016)

Jornada Mundial da Juventude na Polônia
Cracóvia, 26-31 de julho de 2016

Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia

Dias na Arquidiocese de Przemyśl, 20-25 de julho de 2016
Cinco Passos da Luz em Ein Karim de Przemyśl

Aos jovens peregrinos propomos que vivam os Dias na Diocese à luz dos Mistérios Luminosos (II parte do Santo Rosário), como a preparação imediata à Jornada Mundial da Juventude. A vivência destes cinco Mistérios será um raio resplandecente na direção do caminho ainda mais excelente em Cracóvia, que leva o nome de “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia” (Mt 5, 7)

Cinco Passos da Luz em Ein Karim de Przemyśl

Quarta-feira, 20 de julho de 2016

Dia de chegada dos peregrinos

Nos pontos de recepção os peregrinos recebem a indicação de alojamento e o material apropriado.

O lema do dia: A minha alma engrandece o Senhor (Lc 1, 46)

Sejam bem-vindos em Ein Karim de Przemyśl:

 • Instauração da comunidade
 • Elebração e uma breve introdução ao programa dos Dias na Diocese.
  Caminharemos à luz dos Mistérios Luminosos, preenchendo-os com o apropriado conteúdo de reflexão e oração, cultura, recreação e integração.

Quinta-feira, 21 de julho de 2016

O Batismo do Senhor Jesus no Jordão

O lema do dia: Vede que grande presente de amor o Pai nos deu (1J 3, 1)

Celebração matutina – tem a finalidade de nos conscientizar de que, graças ao Sacramento do Santo Batismo, somos filhos de Deus; apesar de diferentes raças, culturas e nações, formamos uma única família dos filhos de Deus e podemos clamar Abá – ó Pai; precisamos estar abertos com amor ao outro ser humano. Os Dias na Diocese e a JMJ em Cracóvia oferecem a possibilidade de cultivar a identidade cristã e de praticar essa abertura; trazem a experiência de comunidade da Igreja – a família dos filhos de Deus.

Proposta do dia:

 • Oficinas de pintura de ícones (durarão 3 dias)
 • Visitas guiadas em nossas cidades na beleza de suas paisagens e de arquitetura cristã, arte e cultura (Przemyśl, Brzozów, Jarosław, Krosno, Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Sanok)

Conclusão do dia:

 • Concertos de conjuntos artísticos locais
 • Encontros com os criadores e animadores de cultura

Sexta-feira, 22 de julho de 2016

As bodas de Caná da Galileia

O lema do dia: Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus (1Cor 10, 32)

Celebração matutina com a reflexão sobre o lema do dia.

Propostas do dia:

 • Oficinas musicais com a Diaconia Juvenil de Música – durarão três dias (ensaios do Hino da JMJ, preparação de repertório das canções para a Noite da Glória e para a solene Eucaristia de envio)
 • Oficinas de boas brincadeiras
 • Oficinas Dança de Louvor
 • Tempo de recreação e de esportes nos parques e estádios, de acordo com a regra “no corpo saudável, o espírito saudável” (jogos e competições esportivos – futebol, vólei, atletismo etc.)
 • Tempo para o trabalho social (na fazenda, na igreja, no abrigo de animais etc.)

Conclusão do dia:

 • “O alegre anoitecer”, isto é, um grande baile com os animadores da festa

Sábado, 23 de julho de 2016

Anúncio do Reino e o convite à conversão

O lema do dia: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus (Mt 5, 8)

Celebração matutina e encontros em pequenos grupos de partilha.

Propostas do dia:

 • Encontros da série “Orgulhosos pelo Evangelho” (convidadas as testemunhas da fé)
 • Os católicos na rua, isto é, a evangelização nas ruas
 • A igreja do silêncio com a adoração ao Santíssimo Sacramento e a possibilidade de Confissão sacramental (em vários idiomas)

Conclusão do dia:
O Caminho da Luz até a Praça Central da cidade e a Noite da glória “Dai graças a Deus, não apagueis o espírito” (cf. 1Tes 5, 18-19). A programação inclui, entre outros:

 • Concerto da Diaconia de Música e do Coral de oficinas musicais
 • Dança de Louvor
 • Depoimentos das testemunhas da fé

Domingo, 24 de julho de 2016

Transfiguração do Senhor no Monte Tabor

O lema do dia: Senhor, é bom ficarmos aqui (Mt 17, 4)

A celebração da Santa Missa dominical com a reflexão – a vivência do Mistério do dia (no local ou a caminho – os Santuários, as montanhas Bieszczady, outros lugares interessantes)

Propostas do dia:

 • Visitação nos Santuários ( Kalwaria Pacławska, Jodłówka, Polańczyk e outros)
 • Saída às montanhas Bieszczady (subida a Krzemieniec, Tarnica, Smerek ou outros, com a possibilidade de celebração da Santa Missa ao pé das Cruzes instaladas no topo de vários montes)
 • A partir da beleza das criaturas, conhecemos a beleza do Criador (cf. Sab 13, 5) – passeios de barco no Lago Solina (Zalew Soliński), caminhada pelas rotas turísticas e trilhas dos parques paisagísticos…

Segunda-feira, 25 de julho de 2016

Instituição da Eucaristia

O lema do dia: Para que não desfaleçamos no caminho…

No último dia de sua estadia na Arquidiocese de Przemysl, após o café da manhã, todos os hóspedes – dos oito Centros locais da JMJ e os nossos jovens – dirigir-se-ão a um dos centros (Łańcut ou Przemyśl), para participar do solene encerramento dos Dias na Diocese e igualmente solene envio à Cracóvia, de acordo com a seguinte programação:

 • Instauração da comunidade das comunidades + alguns testemunhos
 • Eucaristia presidida pelo Arcebispo e o solene envio à Cracóvia

Obs.:
Tendo em vista que o Mistério das “Bodas de Caná da Galileia” coincide com a sexta-feira e este dia, dentro da tradição católica, tem a dimensão penitencial, a vivência deste Mistério será transferida para o sábado (23 de julho de 2016), enquanto o Mistério “Anúncio do Reino e o convite à conversão” passará para a sexta-feira (22 de julho de 2016).

Всемирный День Молодежи в Польше
Краков, 26-31 июля 2016 г.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Дни в Перемышильской Архидецезии, 20-25 июля 2016 г.
Пять Шагов Света в перемышильском Ейн Карем

Молодым паломникам предлагаем, чтобы Дни в Епархии переживали в сиянии Тайн Света (ІІ часть Святого Розария), как непосредственной подготовки ко Всемирному Дню Молодежи в Кракове. Открытие этих пяти Тайн станет ярким лучом в сторону еще более совершенной дороги в Кракове, которая носит название “Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут ” (Mф 5,7)

Пять Шагов Света в перемишильском Ейн Карем

Среда, 20 июля 2016 г.

День приезда паломников

В рецепциях паломники получат адреса мест проживания и соответствующие материалы.

Девиз дня: Величит душа Моя Господа (Лк 1,46)

Приветствуем в перемишильском Ейн Карем:

 • Формирование сообщества
 • Богослужение и короткое введение в программу Дней в Епархии

Будем идти в сиянии Тайн Света, наполняя дни соответствующими духовными рефлексиями – молитвенным, культурным, рекреационным также интеграционным содержанием.

Четверг, 21 июля 2016 г.

Крещение Господне в Иордане

Девиз дня: Смотрите, какую любовь дал нам Отец (1 Ин 3, 1)

Утреннее богослужение – должно нам осознать, что благодаря таинству святого крещения мы являемся детьми Бога; невзирая на разные расы, культуры и народы, мы создаем одну семью Божьих детей и можем звать Бога Авва Отче; Мы должны с любовью быть открыты на другого человека.

Дни в Епархии и СДМ в Кракове дают возможность заботиться о христианской тождественности и практиковать ее открытость; нести опыт сообщества Костела.

Предложения дня:

 • Курсы писания икон (будут длиться три дня)
 • Познавание наших городов в красоте их пейзажа также христианской архитектуры, искусства и культуры (Перемышиль, Березов, Ярослав, Кросно, Лежайск, Ланцут, Пшеворск, Санок)

Итоги дня:

 • Концерты местных артистических коллективов
 • Встреча с творцами и аниматорами культуры

Пятница, 22 июля 2016

Свадьба в Кане Галилейсой

Девиз дня:  Едите ли, пьете ли, или инное что делаете, все делайте на славу Божию (1 Kор. 10, 32)

Утреннее богослужение с рефлексией над в/с девизом.

Предложения дня:

 • Музыкальные курсы с Молодежным хором  – будут длиться три дня (исполнение гимна ВДМ, подготовка репертуара песен на вечер прославления и торжественную Евхаристию послания)
 • Курсы хорошей забавы
 • Курсы танца поклонения
 • Час спортивного отдыха в парке, на стадионах, по принципу: “В здоровом теле – здоровый дух”. (спортивные игры и соревнования – футбол, волейбол, легкая атлетика и тому подобное)

Итоги дня:

 • Ласковый вечер то есть большой балл с ведущими.

Суббота, 23 июля 2016

Провозглашение Царства Божьего и призыв к покоянию

Девиз дня: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Mф 5, 8)

Утреннее богослужение и встречи в небольших группах.

Предложения дня:

 • Встречи из цикла – мы гордимся Евангелием (приглашенные свидетели веры)
 • Католики на улице, то есть уличная евангелизация
 • Костел тишины с адорацией Наисвятейшего Таинства с возможностью святой исповеди (на разных языках)

Итоги дня:

Дорога светла к Рынку города и Вечер прославления “Бога благодарите, духа не угашайте” (1 Сол 5,18-19).
В программе между прочим:

 • Концерт Молодежного хора вместе с хором музыкальных курсов
 • Танец поклонения
 • Свидетельство веры

Воскресенье, 24 июля 2016

Преображение Господнее на горе Фавор

Девиз дня: Господи хорошо нам здесь быть (Мф 17, 4)

Воскресное богослужение с рефлексией – открытие тайны дня (на месте или в дороге- храмы, Бескиды, другие интересные места)

Предложения дня:

 • Посещение храмов (Кальвария Пацлавская, Йодлувка, Полянчик и другие)
 • Выезд в горы Бескиды (выход на Кременець, Тарницу, Смерек или другую, с возможностью отправления святой мессы при крестах которые стоят на вершинах)
 • Через красоту творения, мы знакомимся с красотой Творца (Прем 13,5) – рейсы судами по Солинском озере, путешествие бескидскими туристическими путями и тропами пейзажных  парков.

Понедельник, 25 июля 2016

Установление Евхаристии

Девиз дня: Чтобы мы не устали в дороге…

В последний день пребывания в перемишильской архидиецезии, после завтрака все гости из восьми местных центров ВДМ с нашой молодежью – отправятся в одно место (Ланцут или Перемишль), чтобы участвовать в торжественном завершении Дней архидиецезии и послании в Краков, согласно следующей программы:

 • Формирование сообщества сообществ а также несколько свидетельств веры
 • Евхаристия во главе с архиепископом и торжественное послание в Краков

P.S.
Поскольку Свадьба в Кане Галилейской приходится в пятницу, а этот день в католической традиции имеет покаянный характер, открытие этой тайны будет перенесено на субботу 23 июля 2016, а тайну Провозглашения Царства Господнего и призыв к покаянию, будет перенесено на пятницу 22 июля 2016.

Всесвітній день молоді у Польщі
Краків, 26-31 липня 2016 р.

Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя

Дні у перемишильській архідієцезії, 20-25 липня 2016 р.
П’ять кроків світла у перемишильському Ейн Карем

Паломницькій молоді пропонуємо, щоб дні архідієцезії переживали у роздумах над таємницями світла, ІІ частини святого розарію. Це підготує нас до останнього етапу шляху Всесвітнього дня молоді в Кракові, що зветься “Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя ” (Mт 5,7)

П’ять кроків світла в перемишильському Ейн Карем

Середа, 20 липня 2016

День приїзду паломників

У рецепціях паломники отримають адреси місць проживання і відповідні матеріали.

Девіз дня: Величає душа моя Господа (Лк 1,46)

Вітаємо у перемишильському Ейн Карем:

 • Зав’язання спільноти
 • Богослужіння і коротке введення у програму днів архідієцезії

Йтимемо у сяйві таємниць світла, наповнюючись духовними роздумами молитовного, культурного, рекреаційного та інтеграційного змісту.

Четвер, 21 липня 2016

Хрещення Господнє у Йордані

Девіз дня: Подивіться, яку любов дав нам Отець (1 Й 3, 1)

Ранішнє богослужіння – повинно нам усвідомити, що завдяки таїнству святого хрещення ми є дітьми Бога, незалежно від національності, раси чи культури ми творимо одну сім’ю божих дітей і можемо кликати Авва Отче, маємо з любов’ю бути відкриті на іншу людину.

Дні архідієцезії і ВДМ у Кракові дають можливість дбати про нашу християнську тотожність, практикувати її відкритість та нести іншим досвід нашої релігійної спільноти.

Пропозиції дня:

 • Курси писання ікон (триватимуть три дні)
 • Пізнавання наших міст в красі їх краєвиду, християнської архітектури, мистецтва та культури (Перемишиль, Березів, Ярослав, Кросно, Лежайськ, Ланцут, Пшеворськ, Сянік)

Підсумки дня:

 • Виступи місцевих артистичних колективів
 • Зустріч з організаторами та аніматорами культури

П’ятниця, 22 липня 2016

Весілля у Кані Галілейській

Девіз дня: Чи їсте, чи п’єте, чи що-будь робите, усе робіть на славу Божу (1 Kр 10, 32)

Ранішнє богослужіння з рефлексією над в/з девізом.

Пропозиції дня:

 • Музичні курси з Молодіжною музичною діяконією – триватимуть три дні (співання гімну ВДМ, підготовка репертуару пісень на вечір прославлення та урочисту євхаристію послання)
 • Курси доброї забави
 • Курси танцю поклоніння
 • Час спортивного відпочинку у парках на стадіонах за принципом: «У здоровому тілі – здоровий дух». (спортивні ігри та змагання – футбол, волейбол, легка атлетика і т.п.)

Підсумки дня:

 • Лагідний вечір тобто великий бал з ведучими

Субота, 23 липня 2016

Проголошення Царства Божого та заклик до навернення

Девіз дня: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога (Mт 5, 8)

Ранішнє богослужіння та зустрічі в малих групах.

Пропозиції дня:

 • Зустрічі з циклу ми пишаємось Євангелієм (запрошені свідки віри)
 • Католики на вулиці, тобто вулична євангелізація
 • Костел тиші з адорацією Найсвятішого таїнства з можливістю святої сповіді (різними мовами)

Підсумки дня:

Дорога світла до Ринку міста і Вечір прославлення “Богові дякуйте, духа не гасіть” (1 Сол 5,18-19). У програмі між іншим:

 • Концерт Музичної діяконії та хору музичних курсів
 • Танець поклоніння
 • Свідчення віри

Неділя, 24 липня 2016

Преображення Господнє на горі Тавор

Девіз дня: Господи добре нам тут бути (Мт 17, 4)

Недільне богослужіння з рефлексією – відкриття таємниці дня (на місці або в дорозі– храми, Бескиди, інші цікаві місця).

Пропозиції дня:

 • Відвідування храмів (Кальварія Пацлавська, Йодлувка, Полянчик та інші)
 • Виїзд у гори Бескиди (вихід на Кременець, Тарницю, Смереку або інші, з можливістю відправлення святої меси при хрестах які стоять на вершинах)
 • Через красу створіння, ми знайомимося з красою Творця (Мдр 13,5) – рейси суднами по Солінському озері, мандрівка бескидськими туристичними шляхами та стежками краєвидних парків

Понеділок, 25 липня 2016

Встановлення Євхаристії

Девіз дня: Щоб ми не затримались в дорозі…

В останній день перебування в перемишильській архідієцезії, після сніданку, всі гості з восьми місцевих центрів ВДМ та наша молодь – вирушать до одного осередку (Ланьцут або Перемишль), щоб взяти участь в урочистому завершенні Днів архідієцезії та посланні до Кракова, згідно наступної програми:

 • Зав’язання спільноти спільнот та декілька свідчень віри
 • Євхаристія на чолі з архієпископом та урочисте послання до Кракова

ПС
Оскільки Весілля в Кані Галілейській припадає в п’ятницю, а цей день в католицькій традиції має покутний вимір, відкриття цієї таємниці буде перенесено на суботу 23 липня 2016, а таємницю Проголошення Царства Господнього і заклик до навернення, буде перенесено на п’ятницю 22 липня 2016.