„…gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,
i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8)

Spotkanie można zrealizować w formie krótkiej celebracji wg scenariusza:

 • obrzęd zapalenia świecy
 • odczytanie fragmentu Pisma świętego (Dz. 1,1-8)
 • refleksja Duch Święty zstąpi na was… i staniecie się moimi świadkami
 • propozycja „godziny świadectwa” wg inspirujących pytań …
 • (lub świadectwo uczestnika SMAP w Ustrzykach Dolnych)
 • przedstawienie ramowego programu SMAP 2018
 • szkoła śpiewu – nauka hymnu Spotkania pt. „Świeć Jezu, świeć”
 • modlitwa na zakończenie – do Ducha Świętego (SMAP – Krosno 2008)
 • ważne informacje logistyczne związane ze SMAP 2018
 • Błogosławieństwo
 • pieśń hymn na zakończenie

CELEBRACJA

Pieśń na rozpoczęcie –

….wprowadzenie w treść celebracji i do obrzędu zapalenia świecy

Światło Chrystusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 1, 1-8)

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Pieśń medytacyjna –

Refleksja duszpasterza i/lub świadectwo „kogoś” kto był na  SMAP                  (można skorzystać z opublikowanego niżej materiału)

 Duch Święty zstąpi na was… i staniecie się moimi świadkami

23 marca 2018 roku  w Radymnie rozpocznie się 25 Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej (trzydniowa celebracja Niedzieli Palmowej), w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem i młodymi całego świata. Mottem ewangelicznej refleksji Spotkania Młodych w Radymnie będą słowa: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Hasło roku duszpasterskiego i radymińskiego spotkania odsyła nas do Orędzia, jakie  Benedykt XVI skierował do młodych katolików na całym świecie z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Sydney (2008). Orędzie nosi tytuł „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi świadkami” (Dz. 1,8). Ojciec Święty pisze w Orędziu, że dla bardzo wielu chrześcijan Duch Święty jest jeszcze „wielkim nieznanym”. Dlatego papież zwraca uwagę na pilną potrzebę poznania Ducha Świętego, by wejść z Nim w osobową relację i pozwolić Mu się prowadzić. Benedykt XVI zachęca również młodych, aby postawili sobie pytanie: „Kim jest dla mnie Duch Święty?”

W Radymnie przezywać będziemy swego rodzaju „Wieczernik” – Podczas Spotkania Młodych gdy razem z Maryją Matką Jezusa trwać będziemy jednomyślnie na modlitwie, uobecni się wydarzenie Pięćdziesiątnicy sprzed dwóch tysięcy lat. SMAP będzie swego rodzaju uroczystością Zesłania Ducha Świętego na jego uczestników. Dlatego słowa Pisma św., które opisują narodziny Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy odnoszą się już nie tylko do Apostołów, ale także i do nas trwających na modlitwie. „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22) – mówi Zmartwychwstały Pan do uczniów, a w Dziejach Apostolskich czytamy, że „wszyscy, którzy przebywali w domu, zostali napełnieni Duchem Świętym,” (por. Dz 2,4), zaś w Pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł pisze: „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3b).

W kontekście tego ewangelicznego przesłania, jak bumerang wraca pytanie, które dziesięć lat temu Benedykt XVI skierował w Orędziu do młodych:  „Kim jest dla mnie Duch Święty?”. Jeśli podejmiemy wysiłek odpowiedzi na to pytanie, wówczas pogłębimy osobistą znajomość Ducha Świętego. Duch Święty nie jest jakąś energią czy bliżej nie sprecyzowaną potężną mocą. Duch Święty jest Bogiem równym Ojcu i Synowi. W wyznaniu wiary podczas niedzielnej Mszy św. mówimy: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków” (Credo).

Nie wystarczy tylko poznać Ducha Świętego. Trzeba Go jeszcze przyjąć jako przewodnika naszych dusz. Trzeba przyjąć Ducha Świętego jako „Mistrza naszego wnętrza”, który wprowadza nas w tajemnicę Trójcy Świętej; otwiera nas na wiarę i uczy jak żyć wiarą w codziennym życiu.

W kościołach obrządku wschodniego (archikatedra greckokatolicka w Przemyślu) można podziwiać Ikonostas. Znajdują się w nim ikony Boga Ojca, ikony Pana Jezusa czy Matki Bożej z Dzieciątkiem. Są też Ikony świętych, ale – co ciekawe – nie ma tam ikony Ducha Świętego. Można zapytać dlaczego Duch Święty nie ma swego oblicza? Dlaczego artysta malarz nie napisał ikony Ducha Świętego?. W odpowiedzi usłyszymy, że każda osoba, którą dotknie Duch Święty, staje się żywą Ikoną Ducha Świętego. „Duch Święty nie ma oblicza, ponieważ On jest tym, który sprawia, że my stajemy w obliczu Pana Boga, a Bóg patrzy na nas jak na umiłowane dzieci” (Georgie T. Montapue).

W sakramentach Chrztu Świętego i Bierzmowania zstąpił już na nas Duch Święty, a w Eucharystii wciąż Duch Święty wylewa się na nas w bogactwie siedmiu darów. Na mocy tych sakramentów staliśmy się Ikonami Ducha Świętego. Ta sytuacja inspiruje nas, byśmy pielęgnowali rzeczywistość Ducha Świętego w sobie; byśmy wciąż otwierali serce na tchnienie Ducha Świętego, wszak „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie chrześcijańskie moralnością niewolników(metropolita Ignatios podczas zjazdu ekumenicznego w Uppsali w 1968 roku).

W tym kontekście warto przywołać wspomnienie Jana Pawła II z dzieciństwa. Papież Polak wyznał, że kiedyś ojciec zapytał go: Karol, czy ty modlisz się do Ducha Świętego?. Mały Karol ze szczerością odpowiedział: Nie, nie modlę się do Ducha Świętego. Na to ojciec Wojtyły odparł: To co z ciebie wyrośnie?. Od tamtej pory – wyznaje Jan Paweł II – każdego dnia modlę się do Ducha Świętego. …i proszę zobaczyć, co z „niego wyrosło”!

Owocem trwania na modlitwie jest zawsze doświadczenie mocy Ducha Świętego. Prawdziwy uczeń Chrystusa, prawdziwy chrześcijanin rodzi się pod tchnieniem Ducha Świętego. Doświadczenie Ducha Świętego w bogactwie Jego siedmiu darów daje nam odwagę, by być wiarygodnym świadkiem Chrystusa „aż na krańce świata”, których to „krańców” coraz więcej w naszych środowiskach (parafie, rodziny, uczelnie czy w szkoły).

W Adhortacji Apostolskiej „Evangelii nuntiandi” Ojciec Święty Paweł VI napisał, że współczesny świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli, zaś nauczycieli o tyle, o ile są świadkami. Z tym spostrzeżeniem Pawła VI znakomicie koresponduje komentarz Jana Pawła II do słów Pana Jezusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Święty Jan Paweł II zwraca uwagę, że słowo „mało” odnosi się dzisiaj już nie tylko do ilości, ale także do jakości głoszących Ewangelię.

– bardzo potrzeba nam dzisiaj jakościowo dobrych księży, którzy współczesnemu człowiekowi będą ukazywali Jezusa – jedynego Zbawiciela;

– bardzo potrzeba nam dzisiaj jakościowo dobrych sióstr zakonnych, które pielęgnując charyzmat swoich zgromadzeń, świadczyć będą o ciągłej nowości i młodości Kościoła.

– bardzo potrzeba nam dzisiaj jakościowo dobrych świeckich chrześcijan, świętych kobiet i mężczyzn, świętych dziewcząt i świętych chłopców, świętych nauczycieli i katechetów, którzy postawą swego życia świadczyć będą o Chrystusie, który jest najpiękniejszym sposobem na życie.

Dobrą puentą rozważania niech będą słowa zaczerpnięte również z Orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Młodzieży w Sydney, a przywoływane już w Laboratorium wiary I  „Drodzy młodzi – niech każdy z was ma odwagę obiecać Duchowi Świętemu, że przyprowadzi jednego młodego do Jezusa Chrystusa, w sposób, jaki uzna za najlepszy”

Proponuje się, aby przedłużeniem i pogłębieniem tej refleksji była „godzina świadectwa” – rozmowy i wypowiedzi  uczestników Laboratorium wiary II wokół problemów zamkniętych w niżej postawionych pytaniach:

 1. Kim jest dla mnie Duch Święty?
 2. W jaki sposób swoim rówieśnikom zaproponować Chrystusa jako sposób na życie?
 3. W jaki sposób zdobyć się na odwagę, by przyprowadzić koleżankę lub kolegę do Jezusa?

Na zakończenie refleksji/„godziny świadectwa” proponuje się odmówić Modlitwę codzienną do Ducha Świętego, którą młodzi, zgromadzeni na SMAP w Krośnie (14-16.03.2008 roku), otrzymali z rąk Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika – do codziennego odmawiania w intencji o rozpoznanie woli Bożej w chrześcijańskim życiu.

(modlitwa została wydrukowana w formie „karty kredytowej”, z wizerunkiem Matki Bożej Obrończyni Wiary- czczonej w Kościele Franciszkanów w Krośnie jako Matka Boża „Murkowa” – nazwa pochodzi z czasów, gdy obraz znajdował się na murze kościoła. Koronacja obrazu odbyła się  w lipcu 2010 roku)

Modlitwa codzienna do Ducha Świętego

O Duchu Święty, światło mej duszy,
uwielbiam Ciebie, oświecaj mnie,
prowadź, umacniaj i pouczaj co mam czynić.
Poddaję się chętnie wszystkiemu,
czego ode mnie żądasz,
pragnę wszystko przyjąć co na mnie dopuścisz,
daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę
i pomóż ją wypełnić. Amen.

Puenta refleksji/ świadectwa – stosowna pieśń:

 • krótka prezentacja programu SMAP Radymno 2018
 • szkoła śpiewu – nauka hymnu SMAP – „Świeć Jezu, świeć”
 • ważne informacje logistyczne związane ze SMAP 2018

– Błogosławieństwo…

Pieśń na zakończenie – hymn „Świeć Jezu, świeć”

DO POBRANIA: