W czwartek 29 maja br. w Przeworsku odbyła się uroczystość dziękczynna na kanonizację św. Jana Pawła II i pobyt na terenie Archidiecezji przemyskiej sztandaru Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy KEP, zorganizowana przez Radę Programową Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji przemyskiej. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia w Bazylice pw. Ducha Świętego pod przewodnictwem bp Stanisława Jamrozka. W koncelebrze Mszę św. sprawowali: ks. prałat Stanisław Czenczek, moderator diecezjalny KWC, ks. prałat Stanisław Szałankiewicz, ks. Adam Wąsik, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, ks. Mieczysław Bizior z Kraczkowej, ks. Dariusz Wilk z Krosna, ks. Piotr Kandefer z Przemyśla, ks. Stanisław Ruszała z Markowej i inni. Przybyłych powitał miejscowy proboszcz ks. Tadeusz Gramatyka. W homilii ks. Biskup podkreślił, że odejście Pana Jezusa, o którym słyszeliśmy w Ewangelii z dnia, jest dla nas pożyteczne,  a następnie omówił 3 rodzaje odejścia i powrotu Pana Jezusa w życiu chrześcijanina. Ks. Biskup zakończył homilię modlitwą do św. Jana Pawła, za którego kanonizację zgromadzeni właśnie dziękowali, o dar wolności dla Polaków. Przed błogosławieństwem na zakończenie Mszy św. ks. Gramatyka odczytał list bp Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu ds. Trzeźwości przy KEP, nadesłany z okazji dzisiejszego spotkania, wyrażający uznanie dla organizacji dzisiejszego spotkania.

W drugiej części spotkania w Miejskim Domu Kultury odbyła się sesja naukowa. Po powitaniach głos zabrał archidiecezjalny duszpasterz trzeźwości ks. Adam Wąsik. Pierwszy referat nt. „Jan Paweł II Apostołem Trzeźwości” wygłosił ks. dr Piotr Kandefer, prefekt WSD w Przemyślu i moderator Ruchu Światło-Życie. Wyjaśnił terminy trzeźwość i apostolat. Dalej wskazał na świadectwo życia i apostolatu Karola Wojtyły na rzecz trzeźwości, począwszy już od czasów szkolnych. Omówił argumentację dla zachowania trzeźwości, na którą powoływał się  Papież Polak: antropologiczną, teologiczną i patriotyczną oraz ascetyczną. Najważniejsza była dla niego – ze względu na jego miłość do Ojczyzny –  ta patriotyczna. Dlatego Papież często, ale bardzo delikatnie wzywał Polaków do pracy nad trzeźwością. Następnie ks. Kandefer omówił inicjatywy w ramach apostolatu trzeźwości najpierw kard. Wojtyły (apelowanie do narodu polskiego o trzeźwość oraz wspieranie wszelkich inicjatyw), a potem Papieża (nawoływania do elit, zajmujących się uzależnionymi: piętnowanie relatywizmu moralnego i  liberalizm prawnego, wskazywanie na kryzys rodziny, a nade wszystko nawoływanie do miłosierdzia wobec uzależnionych). Następnie Ryszard Chuda, zastępca przewodniczącego Rady Programowej Apostolstwa Trzeźwości w Archidiecezji przemyskiej, omówił motywy reaktywowania Bractwa Trzeźwości. Drugi wykład zaprezentował dyrektor Liceum i Gimnazjum Katolickiego w Krośnie ks. Dariusz Wilk. Mówił aspekty wolności człowieka w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego. Najpierw zaprosił obecnych do ćwiczenia, które pozwoliło doświadczyć osobistej egzystencjalnej wolności. Podał klika przykładów współczesnego rozumienia wolności i kilka przykładów zniewolenia. Przytoczył definicje wolności, formułowane przez młodych, ale i tą, którą posługuje się Kościół katolicki. Przeanalizował definicje wolności w ujęciu politycznym, tradycyjnym, filozoficznym, determinizm i indeterminizm. W świetle Pisma świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego prelegent wyjaśnił pojęcie wolności a także jej związku z odpowiedzialnością. „Ku wolności wyswobodził się nas Chrystus” – ten i inne fragmenty Biblijne świadczą o tym, że prawdziwą wolność otrzymaliśmy dopiero przez krzyż Chrystusa. Z racji istnienia wielu zagrożeń dla wolności człowieka we współczesnym świecie, istnieje wielka potrzeba wychowania do wolności. Ks. Wilk zakończył słowami św. Jana Pawła II : „służyć Chrystusowi to wolność”.

Na koniec spotkania przedstawiciele instytucji samorządowych i członkowie Rady Programowej Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji przemyskiej podpisali memorandum na temat współdziałania na rzecz trzeźwości. Chętni spośród obecnych mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji w sferze działań na rzecz trzeźwości społeczności lokalnych. Szczególne świadectwo szerokiej działalności na tym polu dał wójt gminy Zarzecze. Całość spotkania podsumował ks. Wąsik, dziękując za zaangażowanie na niwie trzeźwości  i wyrażając nadzieję, że spotkanie przyczyni się do ujawnienia się nowych gorliwych apostołów trzeźwości na ziemi przeworskiej i przemyskiej. Przez cały czas spotkania w Sali MDK wystawiony był sztandar Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy KEP, który przybył do naszej Archidiecezji 29 lipca 2013 r. podczas Ogólnopolskiego Dnia Modlitw o Trzeźwość w Miejscu Piastowym a za kilkanaście dni zostanie na Jasnej Górze przekazany kolejnej diecezji. Sztandar nawiedził archidiecezję przemyską jako pierwszą w Polsce dla podkreślenia licznych osiągnięć i wieloletniej pracy Kościoła przemyskiego na rzecz trzeźwości.