siatkowka_foto5Turniej Piłki Siatkowej
Liturgicznej Służby Ołtarza
i Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło–Życie
Archidiecezji Przemyskiej

Zarzecze k. Jarosławia
11 lutego 2017 r.

1. CEL:

 • Popularyzacja gry w piłkę siatkową.
 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 • Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

2. ORGANIZATOR:

 • Liturgiczna Służba Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej
 • Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło – Życie

3. TERMIN I MIEJSCE:

 • 11 lutego 2017 r. – Hala Sportowa GOSIR w Zarzeczu k. Jarosławia
 • Rozpoczęcie turnieju – godz. 8:00 Mszą świętą w Kościele pw. św. Michała Archanioła

4. UCZESTNICTWO:

 • Prawo startu mają drużyny zorganizowane (min. 5 os.) Liturgicznej Służby Ołtarza i Diakoni Liturgicznej Ruchu Światło – Życie w dwóch kategoriach:
  • I – ministranci, lektorzy i Diakonia Ruchu Światło – Życie w wieku szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (ze swym księdzem opiekunem – może występować w drużynie).
  • II – ministranci seniorzy Domowy Kościół (studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w tym kobiety i osoby nieletnie z rodzin Domowego Kościoła) – oraz księża. Nie dopuszcza się udziału w tej kategorii drużyn z I kategorii.
  • Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do przedstawiciela wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1).
  • Drużyny w kategorii I – mogą być zgłoszone jako reprezentacje parafii lub dekanatów, a w przypadku kategorii II – jako reprezentacje parafii, dekanatów lub Rejonów Domowego Kościoła.
  • W turnieju nie mogą brać udział zawodnicy zarejestrowani w Polskim Związku Piłki Siatkowej.
  • W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
  • W przypadku osób niepełnoletnich (poniżej 18-go roku życia), należy dostarczyć Organizatorowi w dniu Turnieju w formie pisemnej, oświadczenie prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej, zawierające zgodę na udział w zawodach sportowych.

5. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia do 25 stycznia 2017. Zgłoszenie dokonuje ksiądz lub kapitan drużyny.

6. KLASYFIKACJA:

 • Turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym w 3-osobowych grupach. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn przewiduje się maksymalnie po 9 drużyn w każdej kategorii.
 • Przy większym zainteresowaniu Turniejem drużyn w II kategorii możliwe będzie dopuszczenie do turnieju 12 drużyn pod warunkiem mniejszego zainteresowania turniejem w grupie młodszej – do 6 drużyn.
 • Wszystkie mecze (grupowe i finałowe) będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 21 pkt. (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów)
 • O zajętym miejscu decydują:
 • ilość zdobytych punktów ( wygrana 1 pkt. przegrana 0 pkt.)
 • przy równej ilości punktów decyduje: – stosunek setów wygranych do przegranych,
 • przy jednakowym stosunku setów: – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych,
 • wynik bezpośredniego spotkania,
 • mecze weryfikowane będą walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma minimum pięcioosobowego składu, drużyna nie stawi się na mecz, w drużynie grał nieuprawniony zawodnik.
 • do fazy finałowej awansują: w przypadku 3 grup w danej kategorii zwycięzcy grup tworząc jedną 3-osobowa grupę – mecze każdy z każdym(wg pkt. 3c). W przypadku 2-ch grup awansuje 1 i 2 drużyna z grupy mecze na krzyż(A1-B2 i A2-B1) a następnie mecz o 3 i o 1 miejsce. W przypadku 4-ch grup awansują zwycięzcy grup tworząc 2 pary półfinałowe: A1-B1 i C1 i D1, a następnie mecz o 3 i o 1 miejsce.
 • pozostałe drużyny sklasyfikowane zostaną na podstawie zdobyczy punktowych w swoich grupach.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 • Obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 • Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.
 • Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
 • Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach) obowiązuje wewnętrzny regulamin.
 • W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
 • Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.
 • Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
 • Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem.
 • Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny.
 • Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewiduje się dyplomy i puchary, a dla pozostałych drużyn dyplom uczestnictwa. Przewidywane są również wyróżnienia indywidualne.
 • Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 • Dojazd we własnym zakresie
 • Każda drużyna wpłaca tzw. wpisowe na pokrycie kosztów organizacyjnych od zawodnika 10 zł. w kat. I i II.
 • W sprawach turnieju można kontaktować z Archidiecezjalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej ks. Jackiem Zarzycznym: kom. 600 044 777; mail jzarzyczny@gmail.com lub ministranci@przemyska.pl.