Wydział Nauki Katolickiej informuje o możliwości podjęcia
2-letnich, podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych
w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie.

Szczegóły poniżej oraz na stronie Instytutu .


Dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe

Kandydatem na teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe w celu zdobycia uprawnień do nauczania religii w szkołach podstawowych mogą być nauczyciele – katolicy, którzy posiadają już uprawnienia pedagogiczne w zakresie wybranego przedmiotu szkolnego i cieszą się dobrą opinią w środowisku szkolnym i parafialnym.

Sylwetka absolwenta z informacją o kwalifikacjach i uprawnieniach, które uzyska absolwent studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do skutecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu religii, wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także zgodnie z wskazaniami dydaktyki badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę. Będzie przygotowany do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu religii. Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych. Absolwent powinien wykazywać się wysokim osobistym etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne i religijne, zdolnością aplikacji wiedzy do konkretnych sfer życia

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytorycznie do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych zgodnie z zakresem podstawy programowej nauczania religii.

Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne przeznaczone są dla:

 • absolwentów wyższych uczelni z tytułem magistra, którzy posiadają już przygotowanie pedagogiczne do nauczania innych przedmiotów niż religia.
 • absolwentów wyższych uczelni w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Program studiów spełnia wymogi:

 • Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dn. 3.04.2019.
 • Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów
  w kształceniu nauczycieli religii z dn. 7.06.2016.

Wymagane dokumenty:

 • podanie skierowane do Dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego,
 • formularz osobowy kandydata,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym (jeśli kandydat posiada uprawnienia do nauczania innego przedmiotu),
 • świadectwo moralności od Ks. Proboszcza lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych,
 • 3 fotografie formatu legitymacyjnego,
 • dowód uiszczenia na konto ITP opłaty wpisowej (70 zł.)

Informacje techniczne związane z naborem:

 • Komplet dokumentacji należy złożyć w Sekretariacie Instytutu  lub przesłać pocztą na adres: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
  do dnia 18 września 2020 r.
 • O przyjęciu decyduje Komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego
 • Kandydat otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu na Studia Podyplomowe.
 • Dyrektor ITP może podjąć decyzję o zawieszeniu Studiów w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby uczestników (minimalna ilość osób 20).
 • Opłata za Studia Podyplomowe Pedagogiczno-Katechetyczne: 1100 zł za semestr. Słuchacz wpłaca na indywidualne konto, które otrzymuje po rozpoczęciu zajęć. Opłata rozłożona jest na raty miesięczne.