W cotygodniowym programie „Po prostu Miłość” Caritas Archidiecezji Przemyskiej, w poniedziałek 22 marca 2021 r.,  głównym tematem była szeroka działalność Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Gościem telefonicznym była Katarzyna Podraza z Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości.

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES) powstał na bazie konsorcjum Caritas Archidiecezji Przemyskiej (Lider) oraz Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza (Partner).

Celem jest rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym wsparcie merytoryczne podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia w województwie podkarpackim.

Cel ten jest realizowany poprzez:

– Usługi animacji lokalnej:

Prowadzenie animacji lokalnej i promocji sektora ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego ukierunkowanej na powstawanie grup inicjatywnych, środowisk realizujących wspólnie inicjatywy na rzecz ES, JST, oraz przedsiębiorców wspierających sektor ES.

Podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej oraz wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej, poprzez budowanie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

Usługi rozwoju ekonomii społecznej oraz usługi wsparcia przedsiębiorstw społecznych:

Zwiększenie kompetencji osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej lub z nimi współpracujących lub zainteresowanych utworzeniem nowego podmiotu ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego, poprzez dostarczenie niezbędnych informacji, wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. zakładania podmiotu ekonomii społecznej, zarządzania i finansowania ekonomii społecznej.

Podniesienie aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez wsparcie w procesie tworzenia nowych PES/miejsc pracy w sektorze ES na terenie województwa podkarpackiego. Zapewnienie dostępu dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podkarpackiego do zewnętrznego finansowania. Monitorowanie kondycji ekonomicznej i społecznej PS istniejących na terenie woj. podkarpackiego.

Komitet Akredytacyjny ds. akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej powołany w strukturach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przyznał Podkarpackiemu Regionalnemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonemu przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.