W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uprzejmie informujemy, że od najbliższego terminu składania wniosków do programu „Ochrona zabytków” na 2022 r., tj. upływającego w dniu 31 października 2021 r., niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku będzie ważne pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace objęte wnioskiem.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw z 2021 r., pod poz. 731 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które 22 kwietnia br., weszło w życie.

Rozporządzanie dotyczy dotacji celowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Najważniejsze zmiany w programie:

  1. Przesunięciu terminu składania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosków o udzielenie dotacji celowej, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – z 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, na 30 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
  2. Możliwość składania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosków o przyznanie dotacji celowej poza wyznaczonymi terminami naborów wniosków w sytuacji, gdy prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (do tej pory wniosek taki można było składać tylko do MKDNiS).
  3. Obowiązek załączenia pozwolenia organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku na etapie składania wniosku o udzielenie dotacji (do tej pory pozwolenie organu ochrony zabytków wymagane było na etapie zawierania umowy o udzielenie dotacji).

ks. Marek Wojnarowski
Diecezjalny Konserwator Zabytków