Niedziela, 27 czerwca 2021 r., na zawsze, najpiękniej wpisała się w historii miejscowości Obarzym i jej mieszkańców. Tego dnia abp Adam Szal dokonał konsekracji ołtarza i poświęcenia odnowionej świątyni pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Po czterech latach remontów świątynia została oddana na wyłączną służbę Bogu.

Na początku Mszy św. Ksiądz Arcybiskup poświęcił wodę, ściany kościoła, ołtarz i wiernych. W tym akcie nastąpiło nawiązanie do chrztu świętego, który czyni z nas świątynię Ducha Świętego. Po homilii i Litanii do Wszystkich Świętych celebrans wypowiedział uroczystą modlitwę konsekracji, po której dokonał namaszczenia mensy ołtarza świętym olejem (Krzyżmem).  Podczas widzialnego namaszczenia dokonało się namaszczenie niewidzialne Duchem Świętym. Namaszczenie nawiązuje do tradycji Starego Testamentu, namaszczania proroków i królów. Sam Pan Jezus został namaszczony, aby odkupić ludzkość. Następnie służba liturgiczna ułożyła na ołtarzu pięć kadzielnic (naczyń z ogniem), do których Arcybiskup dodał kadzidło, a miła woń wypełniła świątynię, na znak gorącej modlitwy wznoszącej się, jak aromatyczny dym kadzidła do samego Boga oraz jako symbol wspólnoty i przeżywania komunii z drugim człowiekiem. Wkrótce potem ołtarz został przykryty obrusem. Oznacza to, że ołtarz jest nie tylko miejscem ofiary, ale także stołem, przy którym się karmimy. Jest to miejsce, skąd czerpiemy dar życia dla bliźniego, ale to szczególne karmienie odbywa się mocą tracenia siebie. Ostatnim elementem konsekracji ołtarza, było postawienie na ołtarzu dwóch świec. Aktu ich zapalenia dokonał ks. Jan Dąbal, proboszcz parafii. Światło symbolizuje zmartwychwstanie i nowe życie. Na poświęconym ołtarzu sprawowano Najświętszą Ofiarę. Wszyscy, którzy będą w obarzymskiej świątyni na sakramentalnym wydarzeniu, spełnionym w wieczerniku i na krzyżu, otrzymają pokarm ożywiający nasz umysł i doskonalący czyny, pokarm stworzony na obraz i podobieństwo Boga w Jezusie Chrystusie.

Po zakończonej Mszy św. pasterze oraz wierni spotkali się w Szkole Podstawowej w Obarzymie, gdzie można było obejrzeć okolicznościową wystawę zachowanych dokumentów i fotografii z historii świątyni oraz prezentację fotograficzną z przeprowadzonego remontu.

Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, w 2017 roku wykonano remont, rozbudowę i termomodernizację kościoła w Obarzymie. W ramach prac remontowych wykonano wymianę więźby dachowej, zakupiono blachę miedzianą i pokryto dach, wykonano rynny leżące wzmocnione miedzianymi hakami. Obróbki stolarskie wieżyczki i podbitkę dachową wykonano z drewna. Wieżyczka została przywrócona do pierwotnego wyglądu, z kwadratowym przekrojem poprzecznym, czterospadowym kopertowym dachem i drugim niżej położonym daszkiem opasującym deskowanie wieżyczki. Wymieniono i przeniesiono złącze instalacji elektrycznej z głównym zabezpieczeniem zwarciowym do zewnętrznej skrzynki, a tablicę rozdzielczą zamontowano w kruchcie. Położono nową instalację zasilająco-oświetleniową. Termomodernizacją objęto ocieplenie sufitu od strony poddasza, wymianę okien i drzwi do kościoła. Zamontowano instalację nadmuchową z urządzeniem grzewczo-chłodzącym. Rozbudowa, zaś dotyczyła kruchty, planowanej jako zakrystia. Na powyższe inwestycje opracowano projekty i uzyskano stosowne pozwolenia. W 2018 r. w ramach prac wykonano restaurację polichromii ściennej, wykonano sufit, zostały zakupione żyrandole. Wokół budynku zrobiono odwodnienie i chodniki. Dokończono w budynku instalację elektryczną. Wykonano wymianę dachu i pokrycie dzwonnicy. W 2019 r.  wykonano rekonstrukcję wnętrza kościoła polegającą na odtworzeniu chóru, ponadto w kościele w Obarzymie wykonano ławki, a na zewnątrz dokończono chodnik. W 2020 r. wykonano kamienny ołtarz i ambonkę. W 2021 r. trwają prace przy schodach prowadzących do świątyni.

Uroczystość konsekracji kamiennego ołtarza nastąpiła dokładnie pół wieku po poświęceniu kaplicy przez bp. Ignacego Tokarczuka.

Piotr Szul