W związku ze zmianami placówek duszpasterskich i szkolnych,
Wydział Nauki Katolickiej przypomina katechetom,
że wszystkie formalności związane z organizacją nauczania religii,
w dotychczasowej i nowej placówce szkolnej, należy załatwić do 30 czerwca 2022 roku.
Umowę z dotychczasową szkołą należy rozwiązać z dniem 31 sierpnia 2022 r.

WNK jednocześnie przypomina księżom proboszczom o obowiązku
wystosowania pisma z prośbą o skierowanie nowego katechety do szkoły.
Z pismem, w którym podajemy imię i nazwisko katechety oraz dokładną nazwę szkoły,
należy wystąpić do WNK do 30 czerwca br.
W przypadku katechetów przychodzących spoza Archidiecezji Przemyskiej,
należy dołączyć kserokopię dyplomu, a także podać miejsce i nazwę szkoły,
w której katecheta dotychczas pracował.

ks. Waldemar Janiga