Hasło

Hasło tegorocznych rekolekcji brzmi „Żyć z Maryją w Duchu Świętym” i nawiązuje do hasła obecnego Roku Kościelnego.

Termin

Pielgrzymka odbywa się w dniach od 4 do 15 lipca. Można ją rozpocząć albo w samym Przemyślu dnia 4 lipca, albo w jednym z lokalnych ośrodków pielgrzymkowych, a mianowicie: w Lesku – 4 lipca, w Jarosławiu, Leżajsku i Brzozowie – 5 lipca, w Przeworsku, Łańcucie i Krośnie – 6 lipca. Pątnicy wyruszający z tych ośrodków dołączają po kilku dniach do grup idących z Przemyśla.

W Przemyślu pielgrzymka rozpoczyna się uroczystą Mszą św. w bazylice archikatedralnej dnia 4 lipca o godz. 7 rano. W ośrodkach lokalnych pielgrzymkę rozpoczyna również uroczysta Msza św. koncelebrowana w godzinach porannych. Bezpośrednio po Mszy św. rozpoczynającej pielgrzymkę pątnicy wyruszają na trasę.

Pielgrzymka kończy się 15 lipca. Od godz. 9.45 poszczególne grupy wchodzą kolejno na plac przed Jasnogórskim Szczytem, skąd po krótkiej modlitwie i po prezentacji grupy ze Szczytu, przechodzą do Kaplicy Cudownego Obrazu. O godz. 11.00 rozpoczyna się w tejże Kaplicy lub w Bazylice uroczysta Msza św. kończąca Pielgrzymkę. Po tej Mszy św. i indywidualnej modlitwie część pielgrzymów przy­gotowuje się do drogi powrotnej. Inni pozostają na Jasnej Górze dłużej. Powrót odbywa się indywidualnie pociągami lub wynajętymi autobusami.

Historia i charakterystyka

Pierwsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z diecezji przemyskiej w 1978 r. Centrum organizacyjnym i miejscem jej wyjścia był Rzeszów. Toteż nazwano ją później Pielgrzymką Rzeszowską. W trzy lata później, w 1981 r. wyruszyła oddzielna pielgrzymka ze stolicy diecezji – Przemyśla, zwana od początku Przemyską. Wreszcie w 1984 r. uformowała się Pielgrzymka Stalowowolska. Do 1992 r. wszystkie te trzy pielgrzymki, mimo nazw nawiązujących do lokalnych ośrodków, miały charakter pielgrzymek ogólno­diecezjalnych. W 1992 r. – w związku z reorganizacją sieci diecezjalnej w Polsce – terytorium diecezji przemyskiej znacznie się zmniejszyło na rzecz nowo powstającej diecezji rzeszowskiej i zmieniającej swe granice diecezji sandomierskiej. Wskutek tego główny ośrodek każdej z wymienionych pielgrzymek znalazł się na terytorium innej diecezji, co automatycznie przesądziło o ich przynależności. Pielgrzymka Rzeszowska stanowi odtąd pielgrzymkę diecezji rzeszowskiej, a Stalowowolska – diecezji sandomierskiej. W archidiecezji przemyskiej pozostała jedynie Pielgrzymka zwana dotąd Przemyską.

Pielgrzymka Przemyska liczebnie rozwijała się powoli. W latach 1981-1984 r. liczyła kilkaset osób; wszyscy pątnicy mieścili się w jednej grupie. W 1985 r. utworzoną drugą grupę, w 1986 – trzecią, a w 1990 – czwartą. Znacznie zwiększyła swoją liczebność dopiero po podziale diecezji. W latach 1994-1995 w jej skład weszło pięć nowych grup utworzonych głównie z pątników, którzy przed podziałem związani byli z Pielgrzymką Rzeszowską. W 1997 uformowała się jeszcze jedna grupa. Toteż obecnie Pielgrzymka Przemyska składa się z 10 grup. Trzy spośród nich związane są z samym Przemyślem. Rozpoczynają one pielgrzymowanie od stolicy archidiecezji. Pozostałe grupy zostały zorganizowane w innych miejskich ośrodkach i stamtąd rozpoczynają pielgrzymkę. Liczba pątników całej pielgrzymki w ostatnich latach jest dość stabilna: wynosi ok. 1300 osób. Każdego roku w Pielgrzymce Przemyskiej biorą udział także pątnicy z różnych stron kraju, nawet z zagranicy.

Poszczególne grupy mają swoich świętych Patronów. Imię Patrona stanowi zarazem nazwę grupy. Patronami są polscy święci i błogosławieni. Grupom przemyskim patronują św. Jacek, św. Kazimierz i św. Józef Sebastian Pelczar. Pozaprzemyskie grupy mają następujące ośrodki i Patronów: Jarosław – św. Brat Albert, Przeworsk – św. Rafał Kalinowski, Leżajsk – bł. Maria Ledóchowska, Łańcut – św. Urszula Ledóchowska, Krosno – św. Jan z Dukli, Lesko – św. Andrzej Bobola, Brzozów – św. Wojciech. W czasie wędrówki pielgrzymi zapoznają się z życiem swojego Patrona i uczą się go naśladować. Wzywają również jego wstawiennictwa. W niektórych grupach pątnicy ułożyli do swego Patrona nowe pieśni lub krótkie wezwania na melodię dostosowaną do marszu.

Oddzielną grupę tworzą osoby pielgrzymujące na Jasną Górę duchowo. Należą do tej grupy ci, którzy nie mogą fizycznie wyruszyć na trasę ze względu na podeszły wiek, chorobę czy inne przeszkody, a chcieliby mieć w archidiecezjalnej pielgrzymce swój udział. Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce polega na wypełnianiu – stosownie do możliwości – niektórych pielgrzymkowych praktyk religijnych oraz ofiarowaniu swych trudów czy cierpień w tych intencjach, w jakich odbywa się pielgrzymka.

Duchowe uczestnictwo wspomagane jest przez transmisje prowadzone z trasy pielgrzymki przez Rozgłośnię Archidiecezji Przemyskiej Radio FARA, a także za pośrednictwem tego serwisu.

Trasa

Trasa Pielgrzymki Przemyskiej jest stosunkowo długa. W prostej linii wynosi ok. 380 km. Podzielona jest na 12 dziennych etapów, a te z kolei na krótsze odcinki o długości 5-7 km. Przeciętna długość dziennego etapu (z wyjątkiem dnia ostatniego) wynosi 33 km. Pątniczy szlak omija ruchliwe szosy i miasta, kieruje się zaś ku rozsianym w terenie sanktuariom maryjnym, kościołom parafialnym i innym ośrodkom kultu religijnego. Trasa wiedzie przez ar­chidiecezjalne sanktuaria maryjne: Tuligłowy, Jodłówkę, Hyżne, Borek Stary, w diecezji rzeszowskiej przez Niechobrz, w diecezji tarnowskiej przez Luszowice i Dąbrowę Tarnowską. Po przekroczeniu Wisły pątniczy szlak prowadzi przez diecezję kielecką: Stary Korczyn i Opatowiec, Dzia­łoszyce, Książ Wielki, Sokolniki. W archidiecezji częstochowskiej trasa pielgrzymki wchodzi na Szlak Orlich Gniazd. Przebiega m.in. przez Olsztyn. Do stałych turystycznych atrakcji na trasie pielgrzymki należy przeprawa przez rzekę Wisłok wąską, wiszącą i silnie kołyszącą się kładką, oraz przeprawa promem przez Wisłę (­w Borusowej i w Ujściu Jezu­ickim).

Warunki, zapisy

W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto: akceptuje jej religijny charakter (codzienna Msza św., medytacja, konferencja, wspólne modlitwy nabożeństwa, śpiewy); jest fizycznie przygotowany do codziennego przejścia ok. 33 km; jest pełnoletni. Każdy pątnik zapisuje się u Księdza Przewodnika grupy, w której chce pielgrzymować. Młodzież do lat 18, by wziąć udział w Pielgrzymce, musi przedłożyć Księdzu Przewodnikowi pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów. Osoby poniżej 15. roku życia mogą pielgrzymować tylko pod opieką osoby dorosłej.

Koszt

Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów pielgrzymki) wynosi 130 zł od osoby. Jeśli z najbliższej rodziny wybiera się na pielgrzymkę kilka osób, to tylko jedna z nich uiszcza całość opłaty, tj. 130 zł, a pozostałe wpłacają po 70 zł (Przez najbliższą rodzinę rozumie się tu rodziców i ich dzieci).

Przygotowanie

Duchowe przygotowanie do pielgrzymki we wszystkich ośrodkach będzie przeprowadzone w terminach podanych przez Księży Przewodników (obecność obowiązkowa).