PRZYGOTOWANIE DALSZE

Przygotowanie dalsze do małżeństwa rozpoczyna się już w okresie wczesnego dzieciństwa. Rodzina jest najważniejszym środowiskiem dla kształtowania się charakteru, dojrzałej woli i uczuciowości oraz nabywania cnót społecznych. Rodzice są pierwszymi katechetami i nauczycielami wiary i życia, dlatego poprzez własny przykład wdrażają swoje dzieci do postawy szacunku i miłości do Boga i drugiego człowieka, właściwego przeżywania płciowości, zwracając szczególną uwagę na wartość czystości w każdym stanie powołania.

PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE

Przygotowanie bliższe do małżeństwa obejmuje młodzież od 16 roku życia do czasu narzeczeństwa. Mają na niego wpływ: wychowanie w szkole, oddziaływanie katechetyczne, przynależność do grup rówieśniczych. Jego nurtem formacyjnym jest przede wszystkim parafialna katecheza przedmałżeńska, która obowiązuje młodzież pozaszkolną, tj. taką, która ukończyła dany poziom edukacji lub zrezygnowała z kontynuowania jej.

Synod zaleca, aby w parafiach, w których liczba wiernych sięga powyżej trzech tysięcy, katechezę przedmałżeńską organizować tak często, jak wymagają tego potrzeby lokalne, ale nie rzadziej niż raz do roku. W parafiach mniejszych może ona odbywać się co dwa lata. Informacje o odbywającym się przygotowaniu do małżeństwa duszpasterze podają do wiadomości wiernych w ogłoszeniach, a ponadto często zamieszczane są na stałe w przykościelnej gablotce informacyjnej.

Nikt nie powinien się zwalniać od uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej obejmującej 15 spotkań ewangelizacyjno-katechetycznych, według obowiązującego programu diecezjalnego. Młodzież akademicka i żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, uczestniczą w katechezie przedmałżeńskiej w miejscu swojego pobytu. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach duszpasterze są zobowiązani w sumieniu do indywidualnego przygotowania kandydatów do małżeństwa.

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE
Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa czyli katecheza przedślubna realizuje się pod kierunkiem własnego proboszcza w parafii oraz w poradni życia rodzinnego. Wyraźnym znakiem dojrzałości tego etapu są zaręczyny, zawarte na około 6 miesięcy przed ślubem. W tym czasie, a ostatecznie przynajmniej na 3 miesiące poprzedzające zawarcie małżeństwa, konieczna jest katecheza przedślubna dla narzeczonych. Odbywa się ona w naszej archidiecezji w dekanalnych poradniach życia rodzinnego. Jednoczenie odbywające się spotkania w kancelarii parafialnej, mają na celu sporządzenie protokołu przedślubnego, sprawdzenie stanu przygotowania do zawarcia małżeństwa oraz przygotowanie liturgiczne.

Inną formą przygotowania narzeczonych do małżeństwa są Wieczory dla zakochanych,

organizowane metodą rekolekcji, Spotkań Małżeńskich. Cykl spotkań trwa 8 tygodni i odbywa się w małej grupie. Konieczne jest więc wcześniejsze zgłoszenie. W naszej archidiecezji  spotkania te odbywają się w Jarosławiu przy parafii pw. Matki Bożej Bolesnej (OO. Dominikanie) oraz w Przemyślu w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin.

Okres narzeczeństwa jest ostatnim etapem dojrzewania wiary. Trzeba się więc dużo w tym czasie modlić: o dobre rozeznanie i wybór. Momenty życiowych decyzji nie mogą być improwizowane. Na zakończenie katechezy przedślubnej narzeczeni powinni odnowić się duchowo, np. poprzez udział w dniu skupienia lub rekolekcjach zamkniętych, a przynajmniej przez dobrze przygotowaną i przeżytą spowiedź.

Dokumenty, które należy przedłożyć księdzu proboszczowi w parafii jednego z narzeczonych:

1. świadectwo chrztu (z adnotacją o bierzmowaniu lub:),
2. świadectwo bierzmowania,
3. świadectwo ukończenia katechizacji w szkołach,
4. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
5. zaświadczenie ukończenia katechezy przedślubnej,
6. poświadczenie o odbyciu spowiedzi przedślubnej,
7. zaświadczenie z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
8. dyspensę Ordynariusza i zezwolenie sądu opiekuńczego dla nieletnich (przed 18 rokiem życia)

Uwaga: Dokumenty nr 1 i 7 powinny mieć datę nie wcześniejszą niż sprzed 3 miesięcy.