Strona głównaKONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY

Konkurs Biblijny na podstawie Ewangelii wg św. Mateusza i Listów Apostolskich
„Wierzę w Kościół Jezusa Chrystusa”
dla uczniów szkół podstawowych (do siódmej klasy włącznie) w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2022/2023.

Harmonogram

 • 5 grudnia 2022 -pierwszy etap (szkolny)
 • 6 marca 2023 r. etap dekanalny (mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w szkole, zgłoszone do ks. Dziekana do dnia 16 grudnia 2022 roku).
 • 15 maja 2023 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (uczestniczą po trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w dekanacie). Wszystkie zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do etapu trzeciego (finału) dekanalni wizytatorzy nauki religii przekazują listownie do WNK nie później niż do 31 marca 2023 roku.

Literatura

Obowiązująca literatura:

A. Obowiązująca literatura do etapu szkolnego

Kościół wspólnotą uczniów Jezusa Chrystusa

(na podstawie wybranych fragmentów Ewangelii wg św. Mateusza):
[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””] Kościół żyje „konstytucją” królestwa Bożego:

 • Ewangelia według św. Mateusza – rozdziały 5, 6 i 7;

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]misyjne zadania Kościoła

 • Ewangelia według św. Mateusza – rozdział 10;

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]Kościół w świetle przypowieści Jezusa:

 • Ewangelia według św. Mateusza – rozdział 13;

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]Kościół braterską wspólnotą dzieci Bożych:

 • Ewangelia według św. Mateusza – rozdział 18;

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]uczniowie Jezusa w perspektywie końca świata:

 • Ewangelia według św. Mateusza – rozdział 25;

B. Obowiązująca literatura do etapu dekanalnego:

obowiązuje literatura do etapu pierwszego [zobacz: paragraf 13 Regulaminu] oraz

Obrazy Kościoła w Listach św. Pawła

(na podstawie wybranych fragmentów listów św. Pawła Apostoła):

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””] Kościół Ciałem Chrystusa:

 • Pierwszy List św. Pawła Apostoła do Koryntian – rozdziały 12 i 13;

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””] Kościół jako budowla:

 • List św. Pawła Apostoła do Efezjan – rozdział 2;

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””] Kościół jako oblubienica Chrystusa:

 • Pierwszy List św. Pawła Apostoła do Koryntian – rozdziały 5 i 6;

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””] Kościół wspólnotą braterską:

 • List św. Pawła Apostoła do Filemona – całość.

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””] Kościół solidarny z braćmi w potrzebie:

Drugi List św. Pawła Apostoła do Koryntian – rozdziały 8 i 9;

C. Obowiązująca literatura do finału:

obowiązuje literatura do etapu pierwszego i drugiego oraz

 

Praktyka życia chrześcijańskiego w Kościele

(w świetle Listów Katolickich):

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]przestrogi wobec wyzwań i trudności życia:

 • List św. Jakuba Apostoła – rozdziały 4 i 5.

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]życie w domowym Kościele i w świecie:

 • Pierwszy List św. Piotra Apostoła – rozdział 3.

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]miłość znakiem rozpoznawczym dzieci Bożych:

 • Pierwszy List św. Jana Apostoła – rozdziały 3 i 4.

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]troska i gościnność względem głosicieli Ewangelii:

 • Trzeci List św. Jana Apostoła – całość.

Obowiązuje tekst źródłowy z Biblii Tysiąclecia, wydanie V na nowo opracowane i poprawione. Wydawnictwo PALLOTTINUM, Poznań 2003.

UWAGA! Komentarze i opracowania do powyższych tekstów biblijnych do pobrania TUTAJ.

Regulamin (całość)

 

1. Organizatorzy:
[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i w Krośnie.

  •  
 1. Patronem honorowym konkursu jest J.E. Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski.
 2. Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch, objęła konkurs patronatem.
 3. Konkurs jest organizowany w roku szkolnym 2022/2023 i adresowany do uczniów szkół podstawowych (do siódmej klasy włącznie) w Archidiecezji Przemyskiej.
 4. Nad przebiegiem Konkursu Biblijnego czuwa Komisja Diecezjalna. Przewodniczącym komisji jest Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej, a członkami wyznaczeni przez niego diecezjalni wizytatorzy nauki religii. Sprawy bieżące załatwia Pełnomocnik ds. Konkursu Biblijnego.
 1. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 5 grudnia 2022 roku w szkołach. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są katecheci. Katecheci zgłaszają u dekanalnego wizytatora nauki religii (księdza dziekana) udział szkoły w konkursie. Po przeprowadzeniu konkursu w szkole, katecheci przesyłają protokoły etapu szkolnego Konkursu Biblijnego do Wydziału Nauki Katolickiej, a kopię protokołu przekazują Księdzu Dziekanowi. Testy do etapu szkolnego zostaną przesłane księżom dziekanom do połowy listopada 2022 roku.
 2. Do drugiego etapu w dekanacie mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w szkole. Osoby te będą reprezentowały daną szkołę. Zgłoszenia tych osób katecheci przesyłają do Księdza Dziekana najpóźniej do 16 grudnia 2022 roku. Jeśli kandydaci uzyskali tę samą ilość punktów Komisja Szkolna przeprowadza dodatkowe eliminacje szkolne, które przygotowują katecheci w swoim zakresie. Wszystkie kwestie wątpliwe rozstrzyga Komisja Diecezjalna (ks. Waldemar Janiga, i ks. Jerzy Gałązka). Ostateczna decyzja w sytuacjach wątpliwych pozostaje dla członka Komisji Diecezjalnej.
 3. Drugi etap (dekanalny) będzie etapem pisemnym i odbędzie się 6 marca 2023 roku w każdym dekanacie. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu są dekanalni wizytatorzy nauki religii. Testy zostaną przesłane księżom dziekanom do połowy lutego 2023 r.
 4. Do trzeciego etapu (finału) awansują trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w dekanacie. Osoby te będą reprezentowały dany dekanat. Jeśli wynik punktowy w tym etapie jest taki sam u kilku osób, dekanalny wizytator nauki religii bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez te osoby w etapie szkolnym. Wszystkie kwestie wątpliwe rozstrzyga Komisja Diecezjalna (ks. Waldemar Janiga i ks. Jerzy Gałązka). Ostateczna decyzja w sytuacjach wątpliwych pozostaje dla członka Komisji Diecezjalnej.
 5. Wszystkie zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do etapu trzeciego (finału) dekanalni wizytatorzy nauki religii przekazują listownie do WNK nie później niż do 31 marca 2023 roku. Zgłoszenia dokonuje się tylko na protokole wyników. Do protokołu wyników należy dołączyć prace zakwalifikowanych finalistów zaopatrzone podpisem osoby sprawdzającej (komisji dekanalnej).
 6. Trzeci etap (finał) odbędzie się dnia 15 maja 2023 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są członkowie Komisji Diecezjalnej.
 7. Jeżeli wynik punktowy w finale jest taki sam u kilku osób, Komisja Diecezjalna bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez te osoby w etapie dekanalnym, a w razie dalszej konieczności także w etapie szkolnym.
 8. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego (szkolnego):

Kościół wspólnotą uczniów Jezusa Chrystusa

(na podstawie wybranych fragmentów Ewangelii wg św. Mateusza):

 • Kościół żyje „konstytucją” królestwa Bożego:
  • Ewangelia według św. Mateusza – rozdziały 5, 6 i 7;
 • misyjne zadania Kościoła:
  • Ewangelia według św. Mateusza – rozdział 10;
 • Kościół w świetle przypowieści Jezusa:
  • Ewangelia według św. Mateusza – rozdział 13;
 • Kościół braterską wspólnotą dzieci Bożych:
  • Ewangelia według św. Mateusza – rozdział 18;
 • uczniowie Jezusa w perspektywie końca świata:
  • Ewangelia według św. Mateusza – rozdział 25;
 1. Obowiązująca literatura do etapu drugiego (w dekanacie):

Obrazy Kościoła w Listach św. Pawła

(na podstawie wybranych fragmentów listów św. Pawła Apostoła):

 • obowiązująca literatura do etapu pierwszego
  • zobacz: paragraf 13 Regulaminu oraz:
 • Kościół Ciałem Chrystusa:
  • Pierwszy List św. Pawła Apostoła do Koryntian – rozdziały 12 i 13;
 • Kościół jako budowla:
  • List św. Pawła Apostoła do Efezjan – rozdział 2;
 • Kościół jako oblubienica Chrystusa:
  • Pierwszy List św. Pawła Apostoła do Koryntian – rozdziały 5 i 6;
 • Kościół wspólnotą braterską:
  • List św. Pawła Apostoła do Filemona – całość.
 • Kościół solidarny z braćmi w potrzebie:
  • Drugi List św. Pawła Apostoła do Koryntian – rozdziały 8 i 9;
 1. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego (finału):

Praktyka życia chrześcijańskiego w Kościele

(w świetle Listów Katolickich):

 • obowiązująca literatura do etapu pierwszego i drugiego:
  • zobacz: paragrafy 13 i 14 Regulaminu oraz:
 • przestrogi wobec wyzwań i trudności życia:
  • List św. Jakuba Apostoła – rozdziały 4 i 5.
 • życie w domowym Kościele i w świecie:
  • Pierwszy List św. Piotra Apostoła – rozdział 3.
 • miłość znakiem rozpoznawczym dzieci Bożych:
  • Pierwszy List św. Jana Apostoła – rozdziały 3 i 4.
 • troska i gościnność względem głosicieli Ewangelii:
  • Trzeci List św. Jana Apostoła – całość.
 1. Obowiązuje tekst źródłowy z Biblii Tysiąclecia, wydanie V na nowo opracowane i poprawione. Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2003.
 2. Skład Jury do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
 3. Nagrody i wyróżnienia:
 • za pierwszy etap – zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy, wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub księdza proboszcza);
 • za drugi etap – organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis pochwalny do dziennika, dyplom lub list gratulacyjny oraz nagrody książkowe;
 • za trzeci etap – dyplom laureata lub finalisty, nagrody książkowe, nagrody rzeczowe, laureatom i finalistom przysługuje wpis na świadectwo szkolne).

.

 

Skip to content