Konkurs Biblijny na podstawie Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejów Apostolskich
„Żyć Eucharystią”
dla uczniów szkół podstawowych (do siódmej klasy włącznie) w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2021/2022.
Harmonogram
 • 7 grudnia 2021 -pierwszy etap (szkolny)
 • 1 marca 2022 r. etap dekanalny (mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w szkole, zgłoszone do ks. Dziekana do dnia 17 grudnia 2021 roku).
 • 16 maja 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (uczestniczą po trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w dekanacie). Wszystkie zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do etapu trzeciego (finału) dekanalni wizytatorzy nauki religii przekazują listownie do WNK nie później niż do 31 marca 2022 roku.
Literatura

Obowiązująca literatura:

A. Obowiązująca literatura do etapu szkolnego

 mieć świadomość uzdrawiającego spotkania z Jezusem:

  • Ewangelia wg św. Łukasza – rozdziały: 4, 5, 7 i 8.

naśladować miłosiernego Jezusa:

 • Ewangelia wg św. Łukasza – rozdziały: 10, 15 i 19.

B. Obowiązująca literatura do etapu dekanalnego:

obowiązuje literatura do etapu pierwszego oraz

 pouczenia Jezusa o życiu Jego ucznia:

 • Ewangelia wg św. Łukasza – rozdziały: 6 i 20;

uczta Jezusa u przywódcy faryzeuszów lekcją jak żyć Eucharystią:

 • Ewangelia wg św. Łukasza – rozdział 14.

ustanowienie Eucharystii darem Jezusowej Paschy:

 • Ewangelia wg św. Łukasza – rozdziały: 22 i 23;

Eucharystia w drodze do Emaus:

 • Ewangelia wg św. Łukasza – rozdział 24;

.

C. Obowiązująca literatura do finału:

obowiązuje literatura do etapu pierwszego i drugiego oraz

 przyjąć słowo Boże i uznać Jezusa za swego Pana:

 • Dzieje Apostolskie – rozdziały: 2, 8, 13 i 16;

Kościół pierwotny żyje Eucharystią:

 • Dzieje Apostolskie – rozdziały: 4, 5 i 20;

Obowiązuje tekst źródłowy z Biblii Tysiąclecia, wydanie V na nowo opracowane i poprawione. Wydawnictwo PALLOTTINUM, Poznań 2003.

Regulamin (całość)

 

1. Organizatorzy:
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i w Krośnie;
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

 1. Patronem honorowym konkursu jest J.E. Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski.
 2. Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch, objęła konkurs patronatem.
 3. Konkurs jest organizowany w roku szkolnym 2021/2022 i adresowany do uczniów szkół podstawowych (do siódmej klasy włącznie) w Archidiecezji Przemyskiej.
 4. Nad przebiegiem Konkursu Biblijnego czuwa Komisja Diecezjalna. Przewodniczącym komisji jest Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej, a członkami wyznaczeni przez niego diecezjalni wizytatorzy nauki religii. Sprawy bieżące załatwia Pełnomocnik ds. Konkursu Biblijnego.
 5. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 7 grudnia 2021 roku w szkołach. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są katecheci. Katecheci zgłaszają u księdza dziekana udział szkoły w konkursie. Po przeprowadzeniu konkursu w szkole, katecheci przesyłają protokoły etapu szkolnego Konkursu Biblijnego do Wydziału Nauki Katolickiej, a kopię protokołu przekazują Księdzu Dziekanowi. Testy do etapu szkolnego zostaną przesłane księżom dziekanom do połowy listopada 2021 roku.
 6. Do drugiego etapu w dekanacie mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w szkole. Osoby te będą reprezentowały daną szkołę. Zgłoszenia tych osób katecheci przesyłają do Księdza Dziekana najpóźniej do 17 grudnia 2021 roku. Jeśli kandydaci uzyskali tę samą ilość punktów Komisja Szkolna przeprowadza dodatkowe eliminacje szkolne, które przygotowują katecheci w swoim zakresie. Wszystkie kwestie wątpliwe rozstrzyga Komisja Diecezjalna (ks.Waldemar Janiga, i ks.Jerzy Gałązka). Ostateczna decyzja w sytuacjach wątpliwych pozostaje dla członka Komisji Diecezjalnej.
 7. Drugi etap (dekanalny) będzie etapem pisemnym i odbędzie się 1 marca 2022 roku w każdym dekanacie. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu są dekanalni wizytatorzy nauki religii. Testy zostaną przesłane księżom dziekanom do połowy lutego 2022 r.
 8. Do trzeciego etapu (finału) awansują trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w dekanacie. Osoby te będą reprezentowały dany dekanat. Jeśli wynik punktowy w tym etapie jest taki sam u kilku osób, dekanalny wizytator nauki religii bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez te osoby w etapie szkolnym. Wszystkie kwestie wątpliwe rozstrzyga Komisja Diecezjalna (ks. Waldemar Janiga i ks. Jerzy Gałązka). Ostateczna decyzja w sytuacjach wątpliwych pozostaje dla członka Komisji Diecezjalnej.
 9. Wszystkie zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do etapu trzeciego (finału) dekanalni wizytatorzy nauki religii przekazują listownie do WNK nie później niż do 31 marca 2022 roku. Zgłoszenia dokonuje się tylko na protokole wyników. Do protokołu wyników należy dołączyć prace finalistów zaopatrzone podpisem osoby sprawdzającej (komisji dekanalnej).
 10. Trzeci etap (finał) odbędzie się dnia 16 maja 2022 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są członkowie Komisji.
 11. Jeżeli wynik punktowy w finale jest taki sam u kilku osób, Komisja Diecezjalna bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez te osoby w etapie dekanalnym, a w razie dalszej konieczności także w etapie szkolnym.
 12. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego (szkolnego):
 • mieć świadomość uzdrawiającego spotkania z Jezusem:
  • Ewangelia wg św. Łukasza – rozdziały: 4, 5, 7 i 8.
 • naśladować miłosiernego Jezusa:
  • Ewangelia wg św. Łukasza – rozdziały: 10, 15 i 19.
 1. Obowiązująca literatura do etapu drugiego (w dekanacie):  obowiązuje literatura do etapu pierwszego oraz:
 • pouczenia Jezusa o życiu Jego ucznia:
  • Ewangelia wg św. Łukasza – rozdziały: 6 i 20;
 • uczta Jezusa u przywódcy faryzeuszów lekcją jak żyć Eucharystią:
  • Ewangelia wg św. Łukasza – rozdział 14.
 • ustanowienie Eucharystii darem Jezusowej Paschy:
  • Ewangelia wg św. Łukasza – rozdziały: 22 i 23;
 • Eucharystia w drodze do Emaus:
  • Ewangelia wg św. Łukasza – rozdział 24;
 1. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego (finału):
 • obowiązuje literatura z etapu pierwszego i drugiego oraz:
 • przyjąć słowo Boże i uznać Jezusa za swego Pana:
  • Dzieje Apostolskie – rozdziały: 2, 8, 13 i 16;
 • Kościół pierwotny żyje Eucharystią:
  • Dzieje Apostolskie – rozdziały: 4, 5 i 20;
 1. Obowiązuje tekst źródłowy z Biblii Tysiąclecia, wydanie V na nowo opracowane i poprawione. Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2003.
 2. Skład Jury do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
 3. Nagrody i wyróżnienia:
 • za pierwszy etap – zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy, wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub księdza proboszcza);
 • za drugi etap – organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis pochwalny do dziennika, dyplom lub list gratulacyjny oraz nagrody książkowe;
 • za trzeci etap – dyplom, nagrody książkowe, nagrody rzeczowe (laureaci i finaliści – wpis na świadectwie).