Strona głównaPOZOSTAŁE

POZOSTAŁE

Międzyszkolny Konkurs Biblijny

XV Międzyszkolny Konkurs Biblijny „Troska o Boży porządek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

Regulamin edycji 2023

 1. Wstęp
  • Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie, Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie.
  • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych Krosna i okolic, ale otwarty jest dla uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Archidiecezji Przemyskiej.
  • Konkurs odbywa się w dwóch etapach: na poziomie szkolnym oraz jako międzyszkolny finał.
  • UWAGA! Tekstem źródłowym od tego roku jest tzw. przekład „paulistów”, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład, Wyd. Edycja Św. Pawła.  Zakres merytoryczny tegorocznego konkursu obejmuje znajomość tekstów biblijnych z wprowadzeniem i przypisami:
   • w etapie szkolnym: List do Hebrajczyków z Wprowadzeniem;
   • w finale: teksty z etapu szkolnego oraz KKsięga Powtórzonego Prawa, Wprowadzenie i rozdziały 1–15.
  • W sytuacjach nadzwyczajnych, jak zagrożenie epidemiczne, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany zasad realizacji poszczególnych etapów konkursu.
  • Za całość spraw organizacyjnych Konkursu odpowiada
   mgr Magdalena Hejnar (tel. 609 045 898)
 2. Etap szkolny
  • Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadają katecheci.
  • Formą sprawdzenia wiedzy uczestników są pytania testowe (formularz testu wyboru z pytaniami zamkniętymi), na które uczestnicy mają udzielić odpowiedzi w ciągu maksymalnie 45 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt.
  • Sprawdzenia poprawności wypełnienia testu dokonuje Komisja Szkolna powołana przez Katechetów na podstawie dołączonych kryteriów oceny ilisty poprawnych odpowiedzi.
  • Do etapu międzyszkolnego, czyli finału Konkursu przechodzą trzy osoby, które z testu uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów.
  • Etap szkolny należy przeprowadzić jednocześnie w dniu 14 lutego 2023 r.
  • Sprawozdanie z etapu szkolnego katecheci są zobowiązani przesłać do 25 lutego 2023 r. na adres e-mailowy:
   mgrendus@pcen.pl
 3. Etap międzyszkolny – finał
  • Za przeprowadzenie etapu międzyszkolnego, czyli finału Konkursu odpowiadają organizatorzy.
  • Finał Konkursu odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie, Grodzka 45b.
  • Etap finałowy Konkursu odbędzie się najpierw w formie testu pisemnego, który wyłoni 5 osób z najwyższą ilością punktów, przechodzących do ustnej części Finału z bonusem 3, 2 i 1 punkt, odpowiednio za 1., 2. i 3. miejsce po części pisemnej finału. Pozostali uczestnicy części ustnej mają konto 0 pkt.
  • Pytania Finału zostaną dostarczone w dwóch zamkniętych kopertach: w pierwszej znajdą się formularze testu pisemnego, a w drugiej pytania do części ustnej.
  • Test pisemny Finału zawiera zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, na które uczestnicy powinni odpowiedzieć w ciągu 45 minut od otrzymania testu. Każde pytanie ma określoną maksymalną ilość punktów, które można uzyskać za poprawną odpowiedź.
  • Powołana przez organizatorów Komisja Konkursu Finałowego dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia testu na podstawie załączonych kryteriów oceny i listy prawidłowych
  • W części ustnej finaliści odpowiadają na losowo wybrane przez siebie pytania wg kolejności po części pisemnej, a ich odpowiedzi są oceniane przez Komisję Konkursu Finałowego na podstawie załączonych kryteriów oceny i listy prawidłowych odpowiedzi.
 4. Nagrody i wyróżnienia
  • W Konkursie przewidziane są nagrody i upominki.
  • Na poziomie etapu szkolnego nagrodą jest kwalifikacja do Finału Konkursu oraz inne wyrazy uznania według decyzji katechetów danej szkoły.
  • Na poziomie Etapu Międzyszkolnego – Finału Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe dla 5 finalistów, którzy zakwalifikują się do części ustnej konkursu oraz pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika Finału.
 5. Zakończenie
  • Wszelkie sporne sytuacje na poziomie organizacyjnym rozstrzyga Organizator Konkursu.
  • Wszystkie sytuacje sporne związane z realizacją części merytorycznej Konkursu (szczególnie kwestie związane z pytaniami i poprawnością udzielanych odpowiedzi) są rozstrzygane przez Komisję konkursową, właściwą dla danego etapu Konkursu.
  • Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdów.
  • Ostateczne wyniki XV Konkursu Biblijnego zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatorów, czyli PCEN Krosno: www.krosno.pcen.pl oraz ZSP nr 1 w Krośnie: www.zsp1.fc.pl.
  • Uczniowie, którzy zakwalifikują się do Finału Konkursu zobowiązani są dostarczyć w dniu rozstrzygnięcia Konkursu „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych”, którego formularz jest dołączony do regulaminu Konkursu.

Krosno, 14 sierpnia 2022 r.

Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

XIV Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

”Przekażmy sobie znak pokoju” dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Zaproszenie i Regulamin edycji 2023

Organizatorzy zwracają uwagę, że termin nadsyłania prac konkursowych na adres Organizatora upływa w dniu 15 maja 2023 r.

Wprowadzenie do tematyki konkursu

Codziennie jesteśmy atakowaniu nowymi relacjami z wojny tuż za granicami Polski. Co więcej kryzysowa sytuacja jest okazją do prowadzenie niebezpiecznej wojny polsko-polskiej. Do tego dochodzi jeszcze ideologiczna wojenka o władzę… – wszystko to powoduje, że pragnienie pokoju jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Zachęcamy się ponownie uczestników naszego konkursu, żeby pomogli nam docenić wartość pokoju, jako duchowej wartości, czyli łaski zrodzonej z czystego sumienia oraz stanu zgody i wzajemnego szacunku w relacjach z innym.

Warto uważnie porozglądać się wokół, aby odnaleźć sytuacje, które wołają o pokój lub są owocem przeżywania pokojowych relacji. Potem wystarczy to tylko odpowiednio to skadrować i swoje zdjęcie wysłać na adres Organizatora Konkursu!

Żywo i serdecznie zachęcamy do udziału w naszym Konkursie.

Regulamin edycji 2023

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „PRZEKAŻMY SOBIE ZNAK POKOJU” jest Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie przy współpracy Wydziału Nauki Katolickiej w PrzemyśluPodkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie o/Krosno.

1.2. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów, którzy potrafią być wrażliwi na drugiego człowieka i dawać świadectwo swojej wiary.

1.3. Tematyka zdjęć jest dowolna. Każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na znalezienie się w obrębie wyznaczonego zagadnienia.

1.4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, którzy zajmują się fotografią amatorsko, za wyjątkiem członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 1. Przepisy dotyczące prac

2.1. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.

2.2. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs przesyłką pocztową lub doręczyć osobiście do organizatorów na adres: Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny 2023″.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz prac niezgodnych z tematem konkursu.

2.4. Fotografie zostają nadesłane w formie odbitek czarno-białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15×20 do 20×30 oraz oryginał na nośniku cyfrowym.

2.5. Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora (imię i nazwisko) na odwrocie oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

2.6. Do prac należy dołączyć dodatkowe dane identyfikujące autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), nazwa i adres szkoły, wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym zdjęciu oraz następującą, podpisaną klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

2.7. Osoby niepełnoletnie dołączają (w zaklejonej kopercie) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.6.

2.8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

2.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

2.11. W sytuacjach nadzwyczajnych, jak zagrożenie epidemiczne, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad realizacji poszczególnych etapów konkursu.

III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 15 maja 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia do organizatorów).

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu.

3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 30 maja 2023 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

3.5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach internetowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie (www.zsp3.krosno.pl) oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie (www.pcen.pl)

3.6. Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się na początku czerwca 2023 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5. Organizatorzy zawiadomią zainteresowane osoby o szczegółach tego spotkania.

 

Międzyszkolny Festiwal Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych Fest KAM

X Międzyszkolny Festiwal
Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych 2023
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

ZAPROSZENIE

Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oddział w Krośnie zapraszają zainteresowanych pasjonatów nowych technologii, którzy są uczniami starszych klas szkół podstawowych oraz ponadodstawowych do udziału w nowej edycji Festiwalu Katechetycznych szkół Aplikacji Multimedialnych, którego celem jest promowanie twórczego wykorzystania nowych technologii w katechezie.

 1. Festiwal ma charakter otwarty.
 2. W Festiwalu mogą wziąć pojedyncze osoby oraz zespoły uczniowskie, które przygotują dowolny i oryginalny projekt multimedialny o tematyce katechetycznej w jednej z następujących kategorii:
 • interaktywna prezentacja multimedialna
  (w jednym z programów, jak: PowerPoint, Keynote, Canva, itp.)
 • gra komputerowa
  (na PC w systemie Windows albo na tablet/ smartfona w systemie Android, Windows lub iOS)
 • film krótkometrażowy
  (video w jednym z popularnych formatów, długości 3-10 min.)
 • inne (np. pożyteczne aplikacje na smartfony).
 1. Prace należy przesłać na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych, dołączając podstawowe informacje o uczestnikach (klasa, szkoła, adres) oraz o ich dorosłym opiekunach (imię i nazwisko, funkcja, kontakt e-mailowy i telefoniczny i e-mailowy), wymagania techniczne i instrukcje obsługi.
 2. Komisja Festiwalowa nagrodzi najlepsze prace w każdej kategorii, dokonując selekcji według następujących kryteriów:
 • wartość edukacyjna i merytoryczny związek z katechezą;
 • pomysłowość, kreatywność i nowatorskie potraktowanie tematu;
 • estetyka posługiwania się językiem multimedialnym;
 • sprawność w wykorzystaniu instrumentów technologicznych.
 1. Termin nadsyłania prac oryginalnych i autorskich prac do 15 kwietnia 2023 na adres:

PCEN o. Krosno, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 45b,
z dopiskiem „Festiwal Multimedialny 2023”.

 1. Komisja Festiwalowa oceni nadesłane prace i poinformuje uczestników o swoich decyzjach, a także o dacie i miejscu spotkania dla laureatów.

Kontakt z organizatorem (e-mail): mgrendus@pcen.pl 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

XXVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
–dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 2022/23

 

Tematyka XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce w roku 2022-2023 towarzyszą słowa – „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W związku z tym, zakres tematyczny XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, będzie obejmował Księgę Powtórzonego Prawa oraz List do Hebrajczyków. Pisma te jako samodzielne Księgi do tej pory nie wchodziły w zakres Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Księga Powtórzonego Prawa stanowi ostatnią księgę Tory Mojżeszowej (Pięcioksięgu). Treść jej w przeważającej części stanowią słowa Boga i Mojżesza kierowane do ludu Izraela. Słowa te wzywają naród wybrany do wiary w Boga i do przestrzegania Jego przykazań mocno podkreślając, że tylko taka droga prowadzi do życia i szczęścia (Pwt 30,15-20). Księga Powtórzonego Prawa zawiera wiele głębokich idei teologicznych, które stoją u podstaw zbawczej relacji pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Wielki akcent zostaje w niej położony na tematykę wiary, miłości i przymierza pomiędzy Bogiem i Izraelem (Pwt 6,5; 29,11-12). Naród realizujący Boże zamysły, otrzymuje obietnicę ziemi „mlekiem i miodem płynącej”, której piękno i bogactwo staje się typem szczęścia doczesnego i wiecznego (Pwt 8,7-10).

List do Hebrajczyków w sposób obrazowy opisuje Nowe Przymierze, które realizuje się w całej pełni dzięki zbawczemu wydarzeniu Jezusa Chrystusa. Autor tego listu akcentuje wartość wiary Kościoła, nowego ludu Bożego, który wędruje ku szczęściu i życiu w wieczności. Wiara bohaterów Starego Testamentu staje się wzorem dla pierwszych chrześcijan, którzy dzięki niej mogą przetrwać wszelkie trudności i prześladowania.

Lektura Księgi Powtórzonego Prawa oraz Listu do Hebrajczyków ukaże uczestnikom konkursu wartość słowa Bożego w pogłębianiu wiary. Lektura ta pozwoli w nowym blasku dostrzec testamentalne mowy Mojżesza, które znajdują swoje wypełnienie w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa. Aktualizacja tej lektury przyczyni się do pogłębienia życia duchowego i zachęci młodych ludzi do realizacji Bożych zamysłów na drodze świętości.

Ks. prof. Mirosław Wróbel

Terminarz Konkursu

 • Rejestracja szkół:
  5 września 2022 r. – 24 lutego 2023 r.
 • Rejestracja uczniów na platformie:
  2 – 7 marca 2023 r.
 • Etap szkolny:
  pisemny online: 8 – 9 marca 2023 r.

Przesłanie protokołów koordynatorom diecezjalnym: do 24 marca 2023 r.

 • Etap diecezjalny:
  20 kwietnia 2023 r.
 • Etap ogólnopolski – Finał:
  5 – 6 czerwca 2023 r. w Niepokalanowie

Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl

VII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Program Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  organizuje Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Więcej informacji na stronie Facebooka Koła „Regula Iuris”
Tam też można znaleźć materiały dydaktyczne na etap szkolny
oraz regulamin konkursu.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji
pod adresem e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

MOZA  Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
w roku szkolnym 2022/2023

Szczegółowe informacje na stronie internetowej olimpiady:
 

Kontakt: olimpiada@uksw.edu.pl

 

 

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE”

 

Wszelkie informacje na temat konkursu (regulaminy i sprawozdania z poprzednich edycji)  można znaleźć na stronie internetowej


 

Skip to content