Międzyszkolny Konkurs Biblijny

XIV Międzyszkolny Konkurs Biblijny „Wołanie o Boży Pokój” dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

Regulamin edycji 2022

 1. Wstęp
  • Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie, Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie.
  • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych Krosna i okolic, ale otwarty jest dla uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Archidiecezji Przemyskiej.
  • Konkurs odbywa się w dwóch etapach: na poziomie szkolnym oraz jako międzyszkolny finał.
  • UWAGA! Tekstem źródłowym od tego roku jest tzw. przekład „paulistów”, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład, Wyd. Edycja Św. Pawła.  Zakres merytoryczny tegorocznego konkursu obejmuje znajomość tekstów biblijnych z wprowadzeniem i przypisami:
   • w etapie szkolnym: 1 oraz 2 List św. Piotra Apostoła z Wprowadzeniem;
   • w finale: teksty z etapu szkolnego oraz Księga Jeremiasza, Wprowadzenie i rozdziały 1–15.
  • W sytuacjach nadzwyczajnych, jak zagrożenie epidemiczne, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany zasad realizacji poszczególnych etapów konkursu.
  • Za całość spraw organizacyjnych Konkursu odpowiada
   mgr Magdalena Hejnar (tel. 609 045 898)
 2. Etap szkolny
  • Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadają katecheci.
  • Formą sprawdzenia wiedzy uczestników są pytania testowe (formularz testu wyboru z pytaniami zamkniętymi), na które uczestnicy mają udzielić odpowiedzi w ciągu maksymalnie 45 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt.
  • Sprawdzenia poprawności wypełnienia testu dokonuje Komisja Szkolna powołana przez Katechetów na podstawie dołączonych kryteriów oceny ilisty poprawnych odpowiedzi.
  • Do etapu międzyszkolnego, czyli finału Konkursu przechodzą trzy osoby, które z testu uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów.
  • Etap szkolny należy przeprowadzić jednocześnie w dniu 4 marca 2022 r.
  • Sprawozdanie z etapu szkolnego katecheci są zobowiązani przesłać do 12 marca 2022 r. na adres e-mailowy:
   mgrendus@pcen.pl
 3. Etap międzyszkolny – finał
  • Za przeprowadzenie etapu międzyszkolnego, czyli finału Konkursu odpowiadają organizatorzy.
  • Finał Konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie, Grodzka 45b.
  • Etap finałowy Konkursu odbędzie się najpierw w formie testu pisemnego, który wyłoni 5 osób z najwyższą ilością punktów, przechodzących do ustnej części Finału z bonusem 3, 2 i 1 punkt, odpowiednio za 1., 2. i 3. miejsce po części pisemnej finału. Pozostali uczestnicy części ustnej mają konto 0 pkt.
  • Pytania Finału zostaną dostarczone w dwóch zamkniętych kopertach: w pierwszej znajdą się formularze testu pisemnego, a w drugiej pytania do części ustnej.
  • Test pisemny Finału zawiera zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, na które uczestnicy powinni odpowiedzieć w ciągu 45 minut od otrzymania testu. Każde pytanie ma określoną maksymalną ilość punktów, które można uzyskać za poprawną odpowiedź.
  • Powołana przez organizatorów Komisja Konkursu Finałowego dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia testu na podstawie załączonych kryteriów oceny i listy prawidłowych
  • W części ustnej finaliści odpowiadają na losowo wybrane przez siebie pytania wg kolejności po części pisemnej, a ich odpowiedzi są oceniane przez Komisję Konkursu Finałowego na podstawie załączonych kryteriów oceny i listy prawidłowych odpowiedzi.
 4. Nagrody i wyróżnienia
  • W Konkursie przewidziane są nagrody i upominki.
  • Na poziomie etapu szkolnego nagrodą jest kwalifikacja do Finału Konkursu oraz inne wyrazy uznania według decyzji katechetów danej szkoły.
  • Na poziomie Etapu Międzyszkolnego – Finału Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe dla 5 finalistów, którzy zakwalifikują się do części ustnej konkursu oraz pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika Finału.
 5. Zakończenie
  • Wszelkie sporne sytuacje na poziomie organizacyjnym rozstrzyga Organizator Konkursu.
  • Wszystkie sytuacje sporne związane z realizacją części merytorycznej Konkursu (szczególnie kwestie związane z pytaniami i poprawnością udzielanych odpowiedzi) są rozstrzygane przez Komisję konkursową, właściwą dla danego etapu Konkursu.
  • Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdów.
  • Ostateczne wyniki XIII Konkursu Biblijnego zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatorów, czyli PCEN Krosno: www.krosno.pcen.pl oraz ZSP nr 1 w Krośnie: www.zsp1.fc.pl.
  • Uczniowie, którzy zakwalifikują się do Finału Konkursu zobowiązani są dostarczyć w dniu rozstrzygnięcia Konkursu „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych”, którego formularz jest dołączony do regulaminu Konkursu.

Krosno, 14 sierpnia 2021

Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

XIV Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

”Znak pokoju” dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Zaproszenie i Regulamin edycji 2022

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie przy współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej w Przemyślu i Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie zapraszają katechetów nie tylko z Krosna i okolic, do zainteresowania uczniów tegoroczną edycją Konkursu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres e-mail:  mgrendus@pcen.pl .

Organizatorzy zwracają uwagę, że termin nadsyłania prac konkursowych na adres Organizatora upływa w dniu 15 maja 2022 r.

Wprowadzenie do tematyki konkursu: ZNAK POKOJU!

Żyjemy w niespokojnych czasach. Źródeł niepokoju nie brakuje. Ciągłe zagrożenie epidemią, frustracje społeczne cynicznie wykorzystywane przez ideologów „wojny”, pokręcone życiorysy ludzi zagonionych za wartościami, które szybko przemijają wszystko to sprawia, że coraz bardziej doceniamy wartość pokoju, jako duchowej wartości, łaski zrodzonej z czystego sumienia oraz stanu zgody i wzajemnego szacunku w relacjach z innym.

„Przekażcie sobie znak pokoju” to ważne wezwanie z liturgii mszalnej, które uzdalnia nas do spotkania z Bogiem w Komunii św. Na zakończenie trzyletniego programu duszpasterskiego Episkopat Polski wybrał słowa tego wezwania na myśl przewodnią. Warto porozglądać się wokół, aby odnaleźć znaki i sytuacje, których owocem jest doświadczenie pokoju, odpowiednio to skadrować i swoje zdjęcie wysłać na adres Organizatora Konkursu!

Żywo i serdecznie zachęcamy do udziału w naszym Konkursie.

Regulamin edycji 2021

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „ZNAK POKOJU” jest Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie przy współpracy Wydziału Nauki Katolickiej w PrzemyśluPodkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie o/Krosno.

1.2. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów, którzy potrafią być wrażliwi na drugiego człowieka i dawać świadectwo swojej wiary.

1.3. Tematyka zdjęć jest dowolna. Każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na znalezienie się w obrębie wyznaczonego zagadnienia.

1.4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, którzy zajmują się fotografią amatorsko, za wyjątkiem członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 1. Przepisy dotyczące prac

2.1. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.

2.2. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs przesyłką pocztową lub doręczyć osobiście do organizatorów na adres: Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny”.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz prac niezgodnych z tematem konkursu.

2.4. Fotografie zostają nadesłane w formie odbitek czarno-białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15×20 do 20×30 oraz oryginał na nośniku cyfrowym.

2.5. Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora (imię i nazwisko) na odwrocie oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

2.6. Do prac należy dołączyć dodatkowe dane identyfikujące autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), nazwa i adres szkoły, wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym zdjęciu oraz następującą, podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

2.7. Osoby niepełnoletnie dołączają (w zaklejonej kopercie) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.6.

2.8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

2.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

2.11. W sytuacjach nadzwyczajnych, jak zagrożenie epidemiczne, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad realizacji poszczególnych etapów konkursu.

III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 15 maja 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia do organizatorów).

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu.

3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 30 maja 2022 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

3.5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach internetowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie (www.zsp3.krosno.pl) oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie (www.pcen.pl)

3.6. Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się na początku czerwca 2022 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5. Organizatorzy zawiadomią zainteresowane osoby o szczegółach tego spotkania.  

 

Międzyszkolny Festiwal Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych Fest KAM
IX Międzyszkolny Festiwal
Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych 2022
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

ZAPROSZENIE

Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oddział w Krośnie zapraszają zainteresowanych pasjonatów nowych technologii, którzy są uczniami starszych klas szkół podstawowych oraz ponadodstawowych do udziału w nowej edycji Festiwalu Katechetycznych szkół Aplikacji Multimedialnych, którego celem jest promowanie twórczego wykorzystania nowych technologii w katechezie.

 1. Festiwal ma charakter otwarty.
 2. W Festiwalu mogą wziąć pojedyncze osoby oraz zespoły uczniowskie, które przygotują dowolny i oryginalny projekt multimedialny o tematyce katechetycznej w jednej z następujących kategorii:
 • interaktywna prezentacja multimedialna
  (w jednym z programów, jak: PowerPoint, Keynote, Prezi)
 • gra komputerowa
  (na PC w systemie Windows albo na tablet/ smartfona w systemie Android, Windows lub iOS)
 • film krótkometrażowy
  (video w jednym z popularnych formatów, długości 3-10 min.)
 • inne (np. pożyteczne aplikacje na smartfony).
 1. Prace należy przesłać na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych, dołączając podstawowe informacje o uczestnikach (klasa, szkoła, adres) oraz o ich dorosłym opiekunach (imię i nazwisko, funkcja, kontakt e-mailowy i telefoniczny i e-mailowy), wymagania techniczne i instrukcje obsługi.
 2. Komisja Festiwalowa nagrodzi najlepsze prace w każdej kategorii, dokonując selekcji według następujących kryteriów:
 • wartość edukacyjna i merytoryczny związek z katechezą;
 • pomysłowość, kreatywność i nowatorskie potraktowanie tematu;
 • estetyka posługiwania się językiem multimedialnym;
 • sprawność w wykorzystaniu instrumentów technologicznych.
 1. Termin nadsyłania prac oryginalnych i autorskich prac do 15 kwietnia 2022 na adres:

PCEN o. Krosno, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 45b,
z dopiskiem „Festiwal Multimedialny”.

 1. Komisja Festiwalowa oceni nadesłane prace i poinformuje uczestników o swoich decyzjach, a także o dacie i miejscu spotkania dla laureatów.

Kontakt z organizatorem (e-mail): mgrendus@pcen.pl 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

XXVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
–dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 2021/22

 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 dotyczy problematyki Eucharystii. Temat roku 2021/2022 brzmi „Posłani w pokoju Chrystusa”. W związku z tym zakres tematyczny XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana będzie obejmował:

Księgę Jeremiasza oraz Pierwszy i Drugi List św. Piotra.

Pisma te do tej pory nie wchodziły w zakres Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Dwa listy św. Piotra wchodzą w skład tzw. Listów katolickich. Św. Piotr w swoim orędziu pragnie umocnić wspólnotę w wierze w celu wzrostu w świętości i przeciwstawiania się wszelkim przeciwnościom i fałszywym nauczycielom. Listy te zachęcają do aktualizowania Ewangelii w codziennym życiu dzięki modlitwie i sakramentom, zwłaszcza Eucharystii.

Lektura Księgi Jeremiasza oraz Pierwszego i Drugiego Listu św. Piotra ukaże uczestnikom konkursu wartość słowa Bożego w pogłębianiu wiary. Lektura ta pozwoli na zapoznanie się ze świadectwem proroka głoszącego orędzie nadziei w obliczu zburzenia świątyni jerozolimskiej i wygnania babilońskiego oraz pozwoli zamieszkać we wspólnocie pierwotnego Kościoła otwartej na świadectwo św. Piotra, pierwszego z Apostołów. Aktualizacja tej lektury przyczyni się do pogłębienia życia duchowego i zachęci młodych ludzi do bycia „solą ziemi” we współczesnym świecie.

Terminarz Konkursu

 • Rejestracja na stronie: www.okwb.pl od 1 października (piątek) do 25 lutego 2022 r. (piątek)
 • ETAP SZKOLNY: Pisemny w szkołach: 9-10.03.2022 r. – online (środa, czwartek)
  • Wysyłka protokołów do 23 marca 2022 r. do koordynatorów diecezjalnych
 • ETAP DIECEZJALNY: 04.2022 (czwartek)
  • Spotkanie Młodych z Biblią na Jasnej Górze 12-13 maja 2022 r. (czw/pt)

FINAŁ w Niepokalanowie 30-31.05.2022 r. (poniedziałek, wtorek)

Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl

VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Program Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już po szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Ubiegłoroczna edycja cieszyła się szerokim zainteresowaniem 1000 uczestników z całej Polski, spośród których 150 zostało zaproszonych na etap finałowy.

Mamy nadzieję, że w tym roku będzie dane nam gościć Państwa na etapie finałowym zaplanowanym na 31 maja 2022 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Kampusie przy ulicy Dewajtis 5, w Auli im. Jana Pawła II.

Warto dodać, że Laureaci naszego Konkursu otrzymują indeks na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także wartościowe nagrody rzeczowe.

Temat tegorocznego konkursu, jakim jest Nauczycielskie zadanie Kościoła pozwala na zgłębienie treści tj.:

wychowanie chrześcijańskie; głoszenie Słowa Bożego; nauczanie katechetyczne, szkolne i akademickie; misyjna działalność Kościoła; środki społecznego przekazu; wyznanie wiary.

Tematy te są niezwykle ważne dla młodego człowieka, który poprzez wychowanie chrześcijańskie buduje swoją relację z Chrystusem i swoim życiem głosi Ewangelię społeczeństwu, w którym żyje.

Zgłoszenia należy przesłać do 14.11.2021 r.,
wypełniając formularz dostępny na stronie Facebooka Koła „Regula Iuris”
na adres: regulaiuris@uksw.edu.pl 

Tam też można znaleźć materiały dydaktyczne na etap szkolny
oraz regulamin konkursu.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji
pod adresem e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

MOZA  Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
w roku szkolnym 2021/2022

Szczegółowe informacje na stronie internetowej olimpiady:
 

Olimpiada Znajomości Afryki w roku szkolnym 2021/2022  będzie przebiegała tradycyjnie w trzech etapach.

Etap I (szkolny) – 6 XII 2021 r.

Etap II (wojewódzki) – 28 II 2022 r.

Etap III (centralny) – 6-7 IV 2022 r.

Kontakt: olimpiada@uksw.edu.pl

 

 

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE”

 

Wszelkie informacje na temat konkursu (regulaminy i sprawozdania z poprzednich edycji)  można znaleźć na stronie internetowej