Międzyszkolny Konkurs Biblijny
XIII Międzyszkolny Konkurs Biblijny „Księga Życia”  dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

Regulamin edycji 2021

 1. Wstęp
  • Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie, Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie.
  • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych Krosna i okolic, ale otwarty jest dla uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Archidiecezji Przemyskiej.
  • Konkurs odbywa się w dwóch etapach: na poziomie szkolnym oraz jako międzyszkolny finał.
  • Tekstem źródłowym Konkursu jest Biblia Tysiąclecia (wydanie piąte), a zakres merytoryczny tegorocznego konkursu obejmuje znajomość tekstów biblijnych z wstępem i przypisami:
   • w etapie szkolnym: – Ewangelia wg św. Jana, wstęp i rozdziały: 1-10;
   • w finale: – Ewangelia wg św. Jana, wstęp i wszystkie rozdziały.
  • W sytuacjach nadzwyczajnych, jak zagrożenie epidemiczne, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany zasad realizacji poszczególnych etapów konkursu.
  • Za całość spraw organizacyjnych Konkursu odpowiada
   mgr Magdalena Hejnar (tel. 609 045 898)
 2. Etap szkolny
  • Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadają katecheci.
  • Formą sprawdzenia wiedzy uczestników są pytania testowe (formularz testu wyboru z pytaniami zamkniętymi), na które uczestnicy mają udzielić odpowiedzi w ciągu maksymalnie 45 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt.
  • Sprawdzenia poprawności wypełnienia testu dokonuje Komisja Szkolna powołana przez Katechetów na podstawie dołączonych kryteriów oceny ilisty poprawnych odpowiedzi.
  • Do etapu międzyszkolnego, czyli finału Konkursu przechodzą trzy osoby, które z testu uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów.
  • Etap szkolny należy przeprowadzić jednocześnie w dniu 21 stycznia 2021 r.
  • Sprawozdanie z etapu szkolnego katecheci są zobowiązani przesłać do 10 marca 2021 r. na adres e-mailowy:
   mgrendus@pcen.pl.
 3. Etap międzyszkolny – finał
  • Za przeprowadzenie etapu międzyszkolnego, czyli finału Konkursu odpowiadają organizatorzy.
  • Finał Konkursu odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie, Grodzka 45b.
  • Etap finałowy Konkursu odbędzie się najpierw w formie testu pisemnego, który wyłoni 5 osób z najwyższą ilością punktów, przechodzących do ustnej części Finału z bonusem 3, 2 i 1 punkt, odpowiednio za 1., 2. i 3. miejsce po części pisemnej finału. Pozostali uczestnicy części ustnej mają konto 0 pkt.
  • Pytania Finału zostaną dostarczone w dwóch zamkniętych kopertach: w pierwszej znajdą się formularze testu pisemnego, a w drugiej pytania do części ustnej.
  • Test pisemny Finału zawiera zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, na które uczestnicy powinni odpowiedzieć w ciągu 45 minut od otrzymania testu. Każde pytanie ma określoną maksymalną ilość punktów, które można uzyskać za poprawną odpowiedź.
  • Powołana przez organizatorów Komisja Konkursu Finałowego dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia testu na podstawie załączonych kryteriów oceny i listy prawidłowych
  • W części ustnej finaliści odpowiadają na losowo wybrane przez siebie pytania wg kolejności po części pisemnej, a ich odpowiedzi są oceniane przez Komisję Konkursu Finałowego na podstawie załączonych kryteriów oceny i listy prawidłowych odpowiedzi.
 4. Nagrody i wyróżnienia
  • W Konkursie przewidziane są nagrody i upominki.
  • Na poziomie etapu szkolnego nagrodą jest kwalifikacja do Finału Konkursu oraz inne wyrazy uznania według decyzji katechetów danej szkoły.
  • Na poziomie Etapu Międzyszkolnego – Finału Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe dla 5 finalistów, którzy zakwalifikują się do części ustnej konkursu oraz pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika Finału.
 5. Zakończenie
  • Wszelkie sporne sytuacje na poziomie organizacyjnym rozstrzyga Organizator Konkursu.
  • Wszystkie sytuacje sporne związane z realizacją części merytorycznej Konkursu (szczególnie kwestie związane z pytaniami i poprawnością udzielanych odpowiedzi) są rozstrzygane przez Komisję konkursową, właściwą dla danego etapu Konkursu.
  • Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdów.
  • Ostateczne wyniki XIII Konkursu Biblijnego zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatorów, czyli PCEN Krosno: www.krosno.pcen.pl oraz ZSP nr 1 w Krośnie: www.zsp1.fc.pl.
  • Uczniowie, którzy zakwalifikują się do Finału Konkursu zobowiązani są dostarczyć w dniu rozstrzygnięcia Konkursu „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych”, którego formularz jest dołączony do regulaminu Konkursu.
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny
XIII Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny ”CHROŃMY ŻYCIE!” 
dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2020/2021

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Krośnie przy współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej w Przemyślu i Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie zapraszają katechetów nie tylko z Krosna i okolic, do zainteresowania uczniów tegoroczną edycją Konkursu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres e-mail: mgrendus@pcen.pl

Organizatorzy zwracają uwagę, że termin nadsyłania prac konkursowych na adres Organizatora upływa w dniu 15 maja 2021 r.

Wprowadzenie do tematyki konkursu: CHROŃMY ŻYCIE!

Wartość życia zainspirowała tematykę naszego konkursu w ubiegłym roku. Niestety z powodu zagrożenia dla zdrowia i życia, spowodowanego epidemią wirusa COVID19, ubiegłoroczna edycja konkursu została okrojona. Odwołując się do tematu wciąż obowiązującego 3-letniego Programu Duszpasterskiego KEP „Eucharystia daje życie” na lata 2019-2022, a także do wciąż aktualnej potrzebie troski o ochronę zdrowia i życia, postanowiliśmy kontynuować tematykę odwołującą się do tej wielkiej tajemnicy jaką jest dar życia. Pragniemy zwrócić uwagę na naszą odpowiedzialność za ochronę przed różnorodnymi niebezpieczeństwami, nie tylko ze strony groźnych wirusów. Zachęcamy, żeby trochę porozglądać się wokół, aby dostrzec to „coś”, co służy ochronie daru życia. Potem należy to „coś” odpowiednio skadrować swoim aparatem fotograficznym. A owoc obserwacji wysłać na adres Organizatora Konkursu!

Żywo i serdecznie zachęcamy do udziału w naszym Konkursie.

Regulamin edycji 2021

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „CHROŃMY ŻYCIE!” jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Krośnie przy współpracy Wydziału Nauki Katolickiej w PrzemyśluPodkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie o/Krosno.

1.2. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów, którzy potrafią być wrażliwi na drugiego człowieka i dawać świadectwo swojej wiary.

1.3. Tematyka zdjęć jest dowolna. Każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na znalezienie się w obrębie wyznaczonego zagadnienia.

1.4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, którzy zajmują się fotografią amatorsko, za wyjątkiem członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 1. Przepisy dotyczące prac

2.1. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.

2.2. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs przesyłką pocztową lub doręczyć osobiście do organizatorów na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny”.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz prac niezgodnych z tematem konkursu.

2.4. Fotografie zostają nadesłane w formie odbitek czarno-białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15×20 do 20×30 oraz oryginał na nośniku cyfrowym.

2.5. Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora (imię i nazwisko) na odwrocie oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

2.6. Do prac należy dołączyć dodatkowe dane identyfikujące autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), nazwa i adres szkoły, wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym zdjęciu oraz następującą, podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

2.7. Osoby niepełnoletnie dołączają (w zaklejonej kopercie) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.6.

2.8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

2.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

2.11. W sytuacjach nadzwyczajnych, jak zagrożenie epidemiczne, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad realizacji poszczególnych etapów konkursu.

III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 15 maja 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia do organizatorów).

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu.

3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 30 maja 2021 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

3.5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach internetowych Zespołu Szkół Ponadodstawowych Nr 3 w Krośnie (www.zsp3.krosno.pl) oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie (www.pcen.pl)

3.6. Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się na początku czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 (Mechanik) w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5. Organizatorzy zawiadomią zainteresowane osoby o szczegółach tego spotkania.  

Międzyszkolny Festiwal Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych Fest KAM
VIII Międzyszkolny Festiwal
Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych 2021
dla uczniów szkół podstawowych iponadpodstawowych

Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oddział w Krośnie zapraszają zainteresowanych pasjonatów nowych technologii, którzy są uczniami starszych klas szkół podstawowych oraz ponadodstawowych do udziału w nowej edycji Festiwalu Katechetycznych szkół Aplikacji Multimedialnych, którego celem jest promowanie twórczego wykorzystania nowych technologii w katechezie.

 1. Festiwal ma charakter otwarty.
 2. W Festiwalu mogą wziąć pojedyncze osoby oraz zespoły uczniowskie, które przygotują dowolny i oryginalny projekt multimedialny o tematyce katechetycznej w jednej z następujących kategorii:
 • interaktywna prezentacja multimedialna
  (w jednym z programów, jak: PowerPoint, Keynote, Prezi)
 • gra komputerowa
  (na PC w systemie Windows albo na tablet/ smartfona w systemie Android, Windows lub iOS)
 • film krótkometrażowy
  (video w jednym z popularnych formatów, długości 3-10 min.)
 • inne (np. pożyteczne aplikacje na smartfony).
 1. Prace należy przesłać na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych, dołączając podstawowe informacje o uczestnikach (klasa, szkoła, adres) oraz o ich dorosłym opiekunach (imię i nazwisko, funkcja, kontakt e-mailowy i telefoniczny i e-mailowy), wymagania techniczne i instrukcje obsługi.
 2. Komisja Festiwalowa nagrodzi najlepsze prace w każdej kategorii, dokonując selekcji według następujących kryteriów:
 • wartość edukacyjna i merytoryczny związek z katechezą;
 • pomysłowość, kreatywność i nowatorskie potraktowanie tematu;
 • estetyka posługiwania się językiem multimedialnym;
 • sprawność w wykorzystaniu instrumentów technologicznych.
 1. Termin nadsyłania prac oryginalnych i autorskich prac do dnia 15 kwietnia 2021 na adres:

PCEN o. Krosno, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 45b,
z dopiskiem „Festiwal Multimedialny”.

 1. Komisja Festiwalowa oceni nadesłane prace i poinformuje uczestników o swoich decyzjach, a także o dacie i miejscu spotkania dla laureatów.

Kontakt z organizatorem (e-mail): mgrendus@pcen.pl 

XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
–dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 2019/20

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”. Zakresem merytorycznym bieżącej edycji są Księga Liczb oraz 1 List do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem (Edycja Św. Pawła 2011). Ufamy, że lektura tych fragmentów będzie pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii oraz budzić pragnienie życia mocą Chleba zstępującego z nieba.

Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

MOZA XIXI Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
w roku szkolnym 2020/2021

Szczegółowe informacje na stronie internetowej olimpiady:
 
Kontakt: olimpiada@uksw.edu.pl

 

Ogólnopolska Olimpiada Myśli Jana Pawła II
XIII Ogólnopolska Olimpiada
Myśli Jana Pawła II
dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2020/2021

brak danych

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE”

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

ZAPRASZAJĄ GIMNAZJALISTÓW DO UDZIAŁU W

WOJEWÓDZKIM KONKURSIE „SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE”

W KATEGORIACH:
➢ RECYTATORSKIEJ
➢ POEZJI ŚPIEWANEJ
➢ PLASTYCZNEJ

Wszelkie informacje na temat konkursu (regulaminy i sprawozdania z poprzednich edycji) oraz działalności gimnazjum można znaleźć na stronie internetowej