Strona głównaO FUNDACJI

O FUNDACJI


WŁADZE FUNDACJI

fdnt-logo
www.dzielo.pl

Rada Fundacji

Ks. Kard. Kazimierz Nycz – Przewodniczący
Ks. Abp Tadeusz Gocłowski – Wiceprzewodniczący
Ks. Abp Henryk Hoser
Ks. Bp Marek Mendyk
Prof. Dr Hab. Zbigniew Cieślak
Piotr Gaweł
O. Andrzej Majewski SJ
Prof. Dr Hab. Jerzy Olędzki
Mec. Andrzej Rościszewski
Prof. Dr Hab. Katarzyna Chałasińska – Macukow
Adam Tański
Ks. Henryk Zieliński

Zarząd Fundacji

Ks. Prał. Jan Drob – Przewodniczący
Andrzej Cehak – Wiceprzewodniczący
Ks. Dariusz Kowalczyk – Członek
Marek Zdrojewski – Członek


HISTORIA

Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a Fundatorem Konferencja Episkopatu Polski.

Fundacją kierują Rada i Zarząd Fundacji. Na czele Rady stoi Ks. Kard. Kazimierz Nycz. Przewodniczącym Zarządu jest Ks. Prał. Jan Drob.

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym i studentów, organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka.

Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października). Obchody Dnia Papieskiego przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. W organizacji obchodów Dnia Papieskiego Fundację wspiera Ogólnopolski Komitet Organizacyjny.

Nagrody TOTUS wręczane są corocznie podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w przeddzień Dnia Papieskiego. Nagroda jest docenieniem dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślania wartości wpisanych w człowieka, będących istotną treścią nauczania Jana Pawła II.

Koncert Dnia Papieskiego jest najważniejszym wydarzeniem artystycznym Dnia Papieskiego.

Podczas Dnia Papieskiego organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Zebrane środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji

Od 2003 r. obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy akcja SMS-owa, która jest dopełnieniem zbiórki publicznej. Przez wysłanie SMS użytkownicy telefonów mogą wspierać fundusz stypendialny Fundacji.

Program stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast. Obecnie programem stypendialnym objętych jest  2500 stypendystów.

Fundacja towarzyszy stypendystom nie tylko w formie pomocy materialnej, ale również przez formację. Organizuje dla stypendystów obozy wakacyjne i językowe.

Fundacja wraz z dwiema uczelniami wyższymi od 2002 r. organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także od 2005 roku Instytut Polityki Społecznej UW i od 2008 r. Instytut Nauk Politycznych UW, przeznaczają drogą konkursu dla maturzystów z małych miejscowości 13 indeksów na studia dziennikarskie, polityki społecznej i nauk politycznych.

Obie uczelnie wraz z Fundacją zorganizowały w 2002 r. konkurs dla najlepszych studentów IV roku dziennikarstwa. Nagrodami były roczne staże dziennikarskie w renomowanych redakcjach, jak np. Rzeczpospolita, Telewizja Polska czy Telewizja Polsat.

Od marca 2005 r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.


STATUT

Postanowienia ogólne

Art. 1

Fundacja “Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 1989 Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

Art. 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

Art. 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

Art. 4

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów – Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 3. Fundacja kieruje swoją działalność do ogółu społeczeństwa.

Art. 5

 1. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji – ze względu na jej cele – sprawuje minister właściwy do spraw oświaty oraz szkolnictwa wyższego.
 2. Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Konferencja Episkopatu Polski, jako Fundator, zgodnie z art. 58 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 Nr 29, poz.154 z późn. zm.). W imieniu Fundatora nadzór ten będzie wykonywany przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Art. 6

Cele Fundacji są następujące:

 1. wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce,
 2. podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi,
 3. upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Art. 7

Fundacja realizuje swoje cele przez:

  1. organizowanie i finansowanie:
   1. stypendiów i nagród dla osób zaangażowanych w dziedzinie kultury i nauki chrześcijańskiej oraz mediów chrześcijańskich w Polsce,
   2. wspieranie uboższej młodzieży szkolnej i studentów z małych miast i wsi w dostępie do oświaty, nauki i kultury,
   3. prac naukowo-badawczych,
   4. konferencji i seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji,
   5. forum umożliwiającego rozwój, popularyzację i wspieranie celów oraz ideałów, którym służy Fundacja,
   6. działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów Fundacji.
   7. obozów i warsztatów szkoleniowo-wypoczynkowych.
  2. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą – zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.

Art. 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

Art. 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 700.000 PLN (słownie: siedemset tysięcy) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Art. 10

  1. Dochody Fundacji pochodzą z:
   1. darowizn, spadków i zapisów,
   2. darowizn, spadków i zapisów,
   3. dotacji,
   4. subwencji osób prawnych,
   5. odsetek bankowych,
   6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
  2. Dochody Fundacji określone w ust. 1 są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.

Art. 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Art. 12

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny w wysokości równej co najmniej 100.000 zł., mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się Donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji

Art. 13

 1. Tytuł Honorowego Donatora ma charakter osobisty.
 2. Rada Fundacji może odebrać tytuł Honorowego Donatora w razie gdyby działalność danej osoby była sprzeczna z celami i charakterem Fundacji.

Organy Fundacji

Art. 14

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji
  2. Zarząd Fundacji
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej.
 3. Członkami Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu Fundacji oraz osoby będące członkami rodzin lub krewnymi członków Zarządu.

Art. 15

Rada Fundacji składa się z ośmiu do dwunastu członków powołanych przez Fundatora za ich zgodą.

Art. 16

 1. Każdego z członków rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 2. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata.
 3. Przy zachowaniu zasady, o której mowa w ust. 2, możliwe jest powołanie członka Rady Fundacji w czasie trwania kadencji na okres do jej zakończenia oraz odwołanie w każdym czasie.

Art. 17

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wybór przewodniczącego Rady i jego zastępcy spośród członków Rady, z tym, że pierwszego przewodniczącego na okres jednego roku powołuje Fundator.
 2. zatwierdzenie projektu działalności Fundacji oraz budżetu na rok następny,
 3. przyjmowanie sprawozdania Zarządu Fundacji z jego rocznej działalności i udzielanie Zarządowi absolutorium – po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie projektu zmian Statutu Fundacji,
 5. przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora,
 6. ustalanie zasad dokonywania wpisów w Księdze Honorowych Donatorów oraz podejmowanie uchwał co do wpisu,
 7. zatwierdzanie zasad i warunków zatrudniania pracowników Fundacji,
 8. przyznawanie medali honorowych i innych wyróżnień, osobom zasłużonym dla Fundacji,
 9. wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikiem majątku Fundacji o wartości przekraczającej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy zł),
 10. wyrażanie zgody na przystąpienie Fundacji do spółki handlowej,
 11. inne sprawy zastrzeżone w Statucie.

Art. 18

 1. Rada Fundacji zbiera się dwa razy w roku na posiedzeniu zwyczajnym.
 2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może zwołać Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady, jej przewodniczącego lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Nadzwyczajne posiedzenie powinno odbyć się w terminie do 21 dni od daty złożenia Zarządowi wniosku przez uprawnione podmioty.

Art. 19

 1. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
 2. Przewodniczący Rady może w szczególnych okolicznościach zarządzić głosowanie pisemne nad uchwałami Rady Fundacji. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Organizację pracy Rady reguluje uchwalony przez nią regulamin.

Art. 20

Fundacją kieruje Zarząd, zgodnie z jej Statutem.

Art. 21

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób, w tym przewodniczącego i zastępcy.
 2. Zarząd Fundacji powołuje Rada Fundacji na okres czterech lat.
 3. Rada Fundacji może powołać członka Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządu, na okres do jej zakończenia.
 4. Decyzje Rady Fundacji, o których mowa w ust. 2 i 3, wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Fundatora
 5. Pierwszy Zarząd, składający się z trzech osób oraz przewodniczącego Zarządu powołuje Fundator. Skład tego Zarządu może być uzupełniony w czasie jego kadencji zgodnie z ust. 3. Rada Fundacji w czasie trwania kadencji pierwszego Zarządu może rozszerzyć jego skład zgodnie z ust. 1.
 6. Po upływie Kadencji dotychczasowy Zarząd wypełnia swoje obowiązki do czasu powołania Zarządu Fundacji nowej kadencji

Art. 22

 1. Zarząd Fundacji zobowiązany jest i uprawniony do podejmowania wszystkich czynności i prowadzenia spraw Fundacji, zgodnie ze Statutem.
 2. Do Zarządu Fundacji należy:
  1. realizacja celów Fundacji, zgodnie ze Statutem,
  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  3. przygotowanie projektu regulaminu organizacyjnego Fundacji,
  4. przygotowanie projektu działalności i budżetu na rok następny,
  5. składanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za każdy rok,
  6. przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów,
  7. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji,
  8. przygotowanie projektów dotyczących przyznawania tytułów, medali oraz innych wyróżnień osobom zasłużonym dla Fundacji.
 3. Zarząd może określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy, który ma być zgodny ze Statutem.
 4. Zarząd Fundacji zapewnia warunki pracy dla Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej.

Art. 23

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w głosowaniu – bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 2. W sprawach nie cierpiących zwłoki decyzje może podejmować przewodniczący Zarządu, jednakże decyzja taka wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania za Fundację wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z których jeden jest przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym.
 4. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego uchwałą Zarządu.

Art. 24

Zarząd Fundacji jest upoważniony do ustanawiania pełnomocników.

Art. 25

Zarząd, w uzgodnieniu z Radą Fundacji, może zapraszać osoby zasłużone dla Fundacji do Komitetu Honorowego Fundacji, nie będącego jej organem.

Art. 26

Organem kontrolnym Fundacji jest Komisja Rewizyjna, którą stanowi każdorazowy skład Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu, to jest trzech członków Konferencji wybieranych na pięć lat przez Zebranie Plenarne Konferencji

Art. 27

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów,
  2. kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji,
  3. informowanie Zarządu o wynikach kontroli,
  4. składanie sprawozdań i opinii Radzie Fundacji co najmniej raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna raz w roku, do końca czerwca, składa sprawozdanie za poprzedni rok Zebraniu Plenarnemu Konferencji Episkopatu Polski o działalności Fundacji.

Art. 28

 1. Komisja Rewizyjna zbiera się dwa razy w roku, w razie potrzeby na wniosek Fundatora, Rady Fundacji lub Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów wszystkich członków.

Art. 29

 1. Członkowie organów Fundacji wypełniają swe zadania bez wynagrodzenia; przysługuje im zwrot kosztów własnych związanych z posiedzeniem danego organu.
 2. Członek Zarządu może być pracownikiem Fundacji, przy zachowaniu postanowień art. 17, pkt 7 Statutu.
 3. Członkowie organów Fundacji, ich rodziny lub krewni nie mogą:
  1. otrzymywać pożyczek z Fundacji;
  2. nabywać lub korzystać z majątku Fundacji na warunkach korzystniejszych niż osoby nie związane z Fundacją;
  3. sprzedawać towarów lub świadczyć usług na rzecz Fundacji na zasadach innych niż podmioty nie związane z Fundacją.
 4. Postanowienia ust. 3 stosuje się również do pracowników Fundacji.

Postanowienia końcowe

Art. 30

Uprawniony do zmiany Statutu i celów Fundacji jest Fundator.

Art. 31

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach – na warunkach określonych umową obu fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu.
 2. W sprawie połączenia, o którym mowa w ust.1, uchwałę podejmuje Rada Fundacji – po uzyskaniu opinii pozostałych organów. Uchwała Rady Fundacji do ważności wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu.
 3. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust.1, zawiera Zarząd.

Art. 32

 1. W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – Fundacja podlega likwidacji w sposób określony w ust. 2 i 3.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator – na wniosek Rady Fundacji.
 3. W uchwale o likwidacji Fundacji Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji, przy zachowaniu zasad art. 6 Statutu.

+ Biskup Piotr Libera
Sekretarz Generalny KEP
Warszawa, dnia 11 czerwca 2004 r.

źródło: www.dzielo.pl

Skip to content