XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
–dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 2017/18

Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

MOZA XVI Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2017/2018

Organizowana przez Sekcję Misjologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na temat:
„Geografia, społeczeństwo, kultura i historia kontynentu oraz misji”.

Celem Olimpiady jest poszerzenie znajomości afrykańskiego kontynentu, w jego wymiarze geograficzno – historycznym, zwłaszcza w kontekście pracy polskich misjonarzy. Chce również pomóc zrozumieć ludzi, wśród których żyją, z całym ich dorobkiem kulturowym i tradycją, a również integrować młodych ludzi wokół idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka. Olimpiada uzyskała aprobatę polskiego Ministra Edukacji Narodowej i jest włączona w program olimpiad uznanych przez Ministerstwo.

Olimpiada jest trójstopniowa:

etap I (szkolny) – 4 grudnia 2017 r.;

etap II (wojewódzki) – 5 marca 2018 r.;

etap III (centralny) – 11 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej olimpiady:
 www.olimpiada.uksw.edu.pl
Kontakt: olimpiada@uksw.edu.pl

 

Ogólnopolska Olimpiada Myśli Jana Pawła II
X Ogólnopolska Olimpiada
Myśli Jana Pawła II
dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2017/2018

Organizatorem olimpiady są Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wydział Nauczania Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II.

Regulamin Olimpiady jest dostępny w siedzibie Organizatora
Białystok, ul. Rynek Kościuszki 9, tel. (85) 748-48-48,
e- mail: kuratoriumj@kuratorium.bialystok.pl
i na stronie internetowej www.kuratorium.bialystok.pl
oraz kuratoriów współdziałających z Organizatorem.

Olimpiada przeprowadzana jest trzystopniowo:

 • I stopieńetap szkolny, polegający na rozwiązywaniu zadań w formie pisemnego testu z pytaniami zamkniętymi obejmującymi podany zakres tematyczny.
 • II stopień – etap wojewódzki, polegający na rozwiązywaniu pisemnego testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi obejmującymi podany zakres tematyczny oraz części ustnej.
 • III stopieńetap ogólnopolski, polegający na rozwiązywaniu pisemnego testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi obejmującymi podany zakres tematyczny oraz finału ustnego.

Na stronie internetowej organizatora Komitet Główny podaje wszystkie niezbędne informacje: termin przyjmowania zgłoszeń, wymagany formularz zgłoszeniowy udziału szkoły w olimpiadzie, termin etapów olimpiady oraz literaturę.

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE”

Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

ZAPRASZAJĄ GIMNAZJALISTÓW DO UDZIAŁU W

XVII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE „SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE”

W KATEGORIACH:
➢ RECYTATORSKIEJ
➢ POEZJI ŚPIEWANEJ
➢ PLASTYCZNEJ

Regulamin konkursu dostępny od grudnia 2016 r. na stronie internetowej: gim.niepokalanki.edu.pl

Kontakt: 16 623 06 50; 16 621 74 57; 16 621 32 75

gimnazjum.niep@gmail.com

Etapy rejonowe:

Rzeszów (Wojewódzki Dom Kultury)

Tarnobrzeg (Tarnobrzeski Dom Kultury)

Jarosław (Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek)

Krosno (Regionalne Centrum Kultur Pogranicza)

Finał odbędzie się w marcu 2017 r. w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

Konkurs organizowany jest przez Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu we współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Propozycja przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i obejmuje trzy kategorie: plastyczną, recytatorską i poezji śpiewanej. Pragniemy w ten sposób zachęcić młodych ludzi do zainteresowania literaturą i sztuką, a przez to uwrażliwić ich na wartości duchowe. Impreza cieszy się zainteresowaniem ze strony młodzieży oraz nauczycieli. Co roku bierze w nim udział około 300 uczniów z ponad 50 gimnazjów z całego Podkarpacia.

Etapy rejonowe odbywają się w czterech ośrodkach: Rzeszów (Wojewódzki Dom Kultury), Krosno (Regionalne Centrum Kultur Pogranicza), Tarnobrzeg (Tarnobrzeski Dom Kultury) i Jarosław (Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek). Finał – w Jarosławiu. Uroczystościom finałowym towarzyszy koncert laureatów i koncert profesjonalnego artysty (np. Antonina Krzysztoń, Marcin Styczeń, Tomek Kamiński, Joanna Cortes). Uroczystość rozpoczyna się od Eucharystii pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala, który od wielu lat obejmuje patronat honorowy nad konkursem. Pozostali patronowie imprezy to: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Jarosławia.

Szczegółowy regulamin podany będzie na stronie internetowej gimnazjum i Centrum Kulturalnego w Przemyślu w grudniu 2017  r. Konkurs planowany jest w terminie: luty-marzec 2018 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu (regulaminy i sprawozdania z poprzednich edycji) oraz działalności gimnazjum można znaleźć na stronie internetowej: http://gim.niepokalanki.edu.pl/

Międzyszkolny Konkurs Biblijny
X Międzyszkolny Konkurs Biblijny “Dar Słowa”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Krosna i okolic
Regulamin edycji 2018
  1. Wstęp
   • Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie, Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie.
   • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Krosna i okolic.
   • Konkurs odbywa się w dwóch etapach: na poziomie szkolnym oraz jako międzyszkolny finał.
   • Tekstem źródłowym Konkursu jest Biblia Tysiąclecia (wydanie piąte), a zakres merytoryczny tegorocznego konkursu obejmuje znajomość tekstów biblijnych z wstępem i przypisami:
    • w etapie szkolnym: – Wstęp i List do Galatów;
    • w finale: – Wstęp i List do Galatów, Wstęp i List do Filipian; oraz Wstęp do Księgi Psalmów oraz Psalm 1; Psalm 8; Psalm 23(22); Psalm 51 (50); Psalm 63 (62); Psalm 91 (90); Psalm 118 (117); Psalm 122(121); Psalm 130(129); Psalm 139 (138).
    • Za całość spraw organizacyjnych Konkursu odpowiada
     mgr Magdalena Hejnar (tel. 609 045 898).
  1. Etap szkolny
   • Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiadają katecheci.
   • Formą sprawdzenia wiedzy uczestników są pytania testowe (formularz testu wyboru z pytaniami zamkniętymi), na które uczestnicy mają udzielić odpowiedzi w ciągu maksymalnie 45 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt.
   • Sprawdzenia poprawności wypełnienia testu dokonuje Komisja Szkolna powołana przez Katechetów na podstawie dołączonych kryteriów oceny ilisty poprawnych
   • Do etapu międzyszkolnego, czyli finału Konkursu przechodzą trzy osoby, które z testu uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów.
   • Etap szkolny należy przeprowadzić jednocześnie w dniu 20 lutego 2018 r.
   • Sprawozdanie z etapu szkolnego katecheci są zobowiązani przesłać do 1 marca 2018 r. na adres e-mailowy: mgrendus@pcen.pl.
  2. Etap międzyszkolny – finał
   • Za przeprowadzenie etapu międzyszkolnego, czyli finału Konkursu odpowiadają
   • Finał Konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie, Grodzka 45b.
   • Etap finałowy Konkursu odbędzie się najpierw w formie testu pisemnego, który wyłoni 5 osób z najwyższą ilością punktów, przechodzących do ustnej części Finału z bonusem 3, 2 i 1 punktu, odpowiednio za 1., 2. i 3. miejsce po części pisemnej finału. Pozostali uczestnicy części ustnej mają konto 0 pkt.
   • Pytania Finału zostaną dostarczone w dwóch zamkniętych kopertach: w pierwszej znajdą się formularze testu pisemnego, a w drugiej pytania do części ustnej.
   • Test pisemny Finału zawiera zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, na które uczestnicy powinni odpowiedzieć w ciągu 45 minut od otrzymania Każde pytanie ma określoną maksymalną ilość punktów, które można uzyskać za poprawną odpowiedź.
   • Powołana przez organizatorów Komisja Konkursu Finałowego dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia testu na podstawie załączonych kryteriów oceny i listy prawidłowych odpowiedzi.
   • W części ustnej finaliści odpowiadają na losowo wybrane przez siebie pytania wg kolejności po części pisemnej, a ich odpowiedzi są oceniane przez Komisję Konkursu Finałowego na podstawie załączonych kryteriów oceny i listy prawidłowych odpowiedzi.
  3. Nagrody i wyróżnienia
   • W Konkursie przewidziane są nagrody i upominki.
   • Na poziomie etapu szkolnego nagrodą jest kwalifikacja do Finału Konkursu oraz inne wyrazy uznania według decyzji katechetów danej szkoły.
   • Na poziomie Etapu Międzyszkolnego – Finału Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe dla 5 finalistów, którzy zakwalifikują się do części ustnej konkursu oraz pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika Finału.
  4. Zakończenie
   • Wszelkie sporne sytuacje na poziomie organizacyjnym rozstrzyga Organizator
   • Wszystkie sytuacje sporne związane z realizacją części merytorycznej Konkursu (szczególnie kwestie związane z pytaniami i poprawnością udzielanych odpowiedzi) są rozstrzygane przez Komisję konkursową, właściwą dla danego etapu Konkursu.
   • Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdów.
   • Ostateczne wyniki X Konkursu Biblijnego zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatorów, czyli PCEN o. Krosno: krosno.pcen.pl oraz ZSP nr 1 w Krośnie: www.zsp1.fc.pl.
   • Uczniowie, którzy zakwalifikują się do Finału Konkursu zobowiązani są dostarczyć w dniu rozstrzygnięcia Konkursu „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych”, którego formularz jest dołączony do regulaminu Konkursu.
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny
X Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny
”Dary i owoce Ducha”
dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie przy współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej w Przemyślu i Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzes

zowie Oddział w Krośnie zapraszają katechetów nie tylko z Krosna i okolic, do zainteresowania uczniów tegoroczną edycją Konkursu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres e-mail:  mgrendus@pcen.pl .

Organizatorzy zwracają uwagę, że termin nadsyłania prac konkursowych na adres Organizatora upływa w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Wprowadzenie do tematyki konkursu: Dary i owoce Ducha…

Tematyka nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego w Polsce- “Otrzymaliśmy w Darze Ducha Świętego” (Dz 2,38), który jest zaproszeniem do refleksji nad owocami sakramentu bierzmowania w życiu wiernych i wspólnot Kościoła.

Zapraszamy uczestników Konkursu do poszukania w swoim środowisku różnorodnych darów Ducha Św., które Bóg udziela wiernym, by mogli owocniej służyć innym i wspólnocie wiary. Tych darów jest nieprzeliczona ilość, tyle ile ludzkich potrzeb duchowych! Wystarczy je zauważyć, znaleźć oryginalne ujęcie i to utrwalić w kadrze swojego aparatu fotograficznego. Potem wystarczy taką pracę przesłać na adres organizatora Konkursu Fotograficznego z wymaganym opisem i załącznikami. Tegoroczna edycja Konkursu jest rozszerzona o uczniów starszych klas szkoły podstawowej ze względu na wchodzącą reformę szkolnictwa.

Serdecznie zachęcamy do udziału w naszym Konkursie.

Regulamin edycji 2018

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Dary i owoce Ducha” jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie przy współpracy Wydziału Nauki Katolickiej w Przemyślu i Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie o/Krosno.

1.2. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów, którzy potrafią być wrażliwi na drugiego człowieka i dawać świadectwo swojej wiary.

1.3. Tematyka zdjęć jest dowolna. Każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na znalezienie się w obrębie wyznaczonego zagadnienia.

1.4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy zajmują się fotografią amatorsko, za wyjątkiem członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac

2.1. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.

2.2. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs przesyłką pocztową lub doręczyć osobiście do organizatorów na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno z dopiskiem Konkurs Fotograficzny.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz prac niezgodnych z tematem konkursu.

2.4. Fotografie zostają nadesłane w formie odbitek czarno-białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15×20 do 20×30 oraz oryginał na nośniku cyfrowym.

2.5. Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora (imię i nazwisko) na odwrocie oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

2.6. Do prac należy dołączyć dodatkowe dane identyfikujące autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), nazwa i adres szkoły, wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym zdjęciu oraz następującą, podpisaną klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

2.7. Osoby niepełnoletnie dołączają (w zaklejonej kopercie) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.6.

2.8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

2.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 30 kwietnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia do organizatorów).

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu.

3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 15 maja 2018 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

3.5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach internetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie (www.zsp3.krosno.pl) oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie (www.pcen.pl)

3.6. Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się na początku czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (Mechanik) w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5. Organizatorzy zawiadomią zainteresowane osoby o szczegółach tego spotkania.

Międzyszkolny Festiwal Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych
VI Międzyszkolny Festiwal
Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych 2018
dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Wydział Nauki Katolickiej w Przemyślu we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oddział w Krośnie zapraszają zainteresowanych pasjonatów nowych technologii, którzy są uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w nowej edycji Festiwalu Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych, którego celem jest promowanie twórczego wykorzystania nowych technologii w katechezie.

 1. Festiwal ma charakter otwarty.
 2. W Festiwalu mogą wziąć pojedyncze osoby oraz zespoły uczniowskie, które przygotują dowolny i oryginalny projekt multimedialny o tematyce katechetycznej w jednej z następujących kategorii:
 • interaktywna prezentacja multimedialna
  (w jednym z programów, jak: PowerPoint, Keynote, Prezi)
 • gra komputerowa
  (na PC w systemie Windows albo na tablet/ smartfona w systemie Android, Windows lub iOS)
 • film krótkometrażowy
  (video w jednym z popularnych formatów, długości 3-10 min.)
 • inne (np. pożyteczne aplikacje na smartfony).
 1. Prace należy przesłać na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych, dołączając podstawowe informacje o uczestnikach (klasa, szkoła, adres) oraz o ich dorosłym opiekunach (imię i nazwisko, funkcja, kontakt e-mailowy i telefoniczny i e-mailowy), wymagania techniczne i instrukcje obsługi.
 2. Komisja Festiwalowa nagrodzi najlepsze prace w każdej kategorii, dokonując selekcji według następujących kryteriów:
 • wartość edukacyjna i merytoryczny związek z katechezą;
 • pomysłowość, kreatywność i nowatorskie potraktowanie tematu;
 • estetyka posługiwania się językiem multimedialnym;
 • sprawność w wykorzystaniu instrumentów technologicznych.
 1. Termin nadsyłania prac oryginalnych i autorskich prac do dnia 31 marca 2018 na adres:

PCEN o. Krosno,
38-400 Krosno, ul. Grodzka 45b,
z dopiskiem „Festiwal Multimedialny”.

 1. Komisja Festiwalowa oceni nadesłane prace i poinformuje uczestników o swoich decyzjach, a także o dacie i miejscu spotkania dla laureatów.

Wszelkie informacje pod adresem e-mail: mgrendus@pcen.pl 

Śladami Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w 100. rocznicę urodziny

Konkurs literacko – wizualny „Śladami Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w 100. rocznicę urodziny” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Założeniem konkursu jest zachęcenie uczestników do zgłębiania wiedzy o Księdzu Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku w 100. rocznicę urodzin, kształtowanie świadomości patriotycznej oraz aktywizacja młodzieży w kierunku poszukiwania wzorców patriotycznych.

 Cele konkursu:

 • rozpowszechnianie wśród uczniów wzoru wielkiego chrześcijanina i Polaka – Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka;
 • promowanie wartości reprezentowanych przez Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • zachęcenie młodzieży do prezentowania własnych umiejętności literackich i wizualnych;
 • rozwijanie wrażliwości, kreatywności i wyobraźni;
 • włączenie się do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dane organizacyjne:

 1. Organizatorzy:

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,

Komitet Obchodów 100. Rocznicy Urodzin Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Patrona Technikum nr 8 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu.

 1. Patronem honorowym konkursu jest J.E. Ks. Abp. Adam Szal, Metropolita Przemyski.
 2. Konkurs jest organizowany w roku szkolnym 2017/2018 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Archidiecezji Przemyskiej.
 3. Nad przebiegiem konkursu literacko – wizyjnego czuwa Komisja Diecezjalno – Szkolna, w skład której wchodzą:

z ramienia Kurii – przewodniczący komisji – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej;

z ramienia Komitetu Obchodów – Prezes Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Technikum nr 8 im. Ks. Abp. I. Tokarczuka.

 1. Osoby odpowiedzialne:

dr Waldemar Janiga

Bernadeta Suchorzepka

ks. Tadeusz Dec

Agnieszka Dyrda

Dagmara Skubisz

 1. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych miasta Przemyśla i Archidiecezji Przemyskiej.

 1. Miejsce konkursu – wręczenie nagród (adres organizatora)

Technikum nr 8 im. Ks. Abp. I. Tokarczuka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu, ul. Dworskiego 100.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Prace powinny być wykonane samodzielnie lub przez grupę max. 5 osób.
 3. Prace powinny nawiązywać do życia, działalności, nauczania Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
 4. W pracach autorzy mogą zawierać własne przemyślenia, refleksje, emocje związane z osobą Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
 5. Każdy uczestnik/grupa uczestników może wziąć udział zarówno w części literackiej, jak i wizualnej, zgłaszając maksymalnie 2 prace w każdej z kategorii.
 6. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki.

Część literacka:

– forma literacka: np.: opowiadanie, rozprawka, esej, felieton, reportaż, wiersz, tekst piosenki;

– objętość nie może przekraczać 4 stron znormalizowanego tekstu (czcionka rozm. 12, typ: Times New Roman, odstęp 1,5).

Sztuki wizualne:

– różne dziedziny twórczości artystycznej, które odbierane są przez widza poprzez wzrok,

– technika: dowolna (np.: fotografia, pokaz multimedialny, etiuda filmowa, rysunek, malarstwo, rzeźba, rękodzieło: pisanka, wycinanka i inne).

 1. Do każdej pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
 2. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów.
 3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac w celu ich popularyzacji oraz upowszechniania wyników konkursu (na stronie organizatorów, współorganizatorów, w prasie, telewizji itp.).
 4. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2018 roku na adres: Technikum nr 8 im. Ks. Abp. I. Tokarczuka, ul. Dworskiego 100, Przemyśl 37-700 z dopiskiem – konkurs literacko-wizualny: Śladami Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w 100 rocznicę urodzin.

Zalecana literatura:

– Bober S., Persona non grata. Biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL, Lublin 2005.

Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, Rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów – Kraków 2012.

Non omnis moriar. Abp. Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, Relacje zebrał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów- Lwów 2016.

– Tokarczuk I. Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem. Wspomnienia z lat 1918- 1976, oprac., wprowadzenie, przypisy, indeksy i wybór ilustracji ks. Józef Wołczański, Lwów – Kraków 2014.

Uwaga!

 1. Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie (do każdej pracy powinna być oddzielnie dołączona karta zgłoszenia).
 2. Prosimy nie kopiować z Internetu ani innych źródeł, prace zostaną poddane weryfikacji przez program antyplagiatowy.
 3. Prace niespełniające warunków formalnych nie będą podlegały ocenie.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z konkursu prac obrażających uczucia religijne, obyczajowe i narodowe.

Ocena prac konkursowych:

Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów oraz znawcy przedmiotu.

W pracach literackich brane pod uwagę będzie przed wszystkim:

–     zgodność z tematem,

–     merytoryczna poprawność,

–     bogactwo treści,

–     piękno i czystość języka,

–     przemyślana i dopracowana forma.

W pracach plastycznych brane pod uwagę będzie przede wszystkim:

–     zgodność z tematem,

–     bogactwo i czytelność treści,

–     przemyślana forma,

–     umiejętność posługiwania się wybraną techniką,

–     kreatywność, harmonijność i wrażenia estetyczne.

Jury – wyłonione przez Kapitułę Konkursu – dokona oceny prac oraz przyzna po trzy nagrody w części literackiej i sztuk wizualnych.

Ogłoszenie wyników i nagrody:

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie organizatorów w maju 2018 r. Uczestnicy proszeni są o sprawdzanie wyników na stronie internetowej: www.rokignacegotokarczuka.pl lub stronie szkoły: http://ckziu.fc.pl/.

Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone 06 czerwca 2018 r. w siedzibie Technikum nr 8 im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu, ul. Dworskiego 100.

(Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem)

Wszyscy nauczyciele – opiekunowie laureatów otrzymają podziękowania za przygotowanie do konkursu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA*

Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………………………………

Wiek: …………..………

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły kierującej pracę na Konkurs: ………………………………………………………………………………………………………….

Dane opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………………………………………..…..

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia.

Oświadczam, iż złożona przeze mnie praca stanowi wyłączną własność organizatorów Konkursu i nie narusza praw osób trzecich; przekazuję też jego organizatorom prawa do rozporządzania pracą na zasadach określonych regulaminem Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka do celów przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

…………………………………………

data i podpis opiekuna (nauczyciela)

…………………………………………

data i podpis uczestnika

lub prawnego opiekuna w przypadku,

gdy uczestnik nie jest pełnoletni

*wypełnioną kartę należy dołączyć do pracy konkursowej